De Duivel,
een gevallen engel?

door Wim Janse.

Waarom....
Veel mensen zitten met deze vraag:
"Waarom is er zoveel leed en lijden in deze wereld en waarom doet God er niets aan? Waar komt toch al dat kwaad vandaan?"

In deze studie zullen we zien hoe we de vraag naar de bron van het kwaad met Bijbelse middelen kunnen beantwoorden.


De meest gegeven oplossing.
De oplossing die veel mensen geven als ze naar al de vreselijke zaken in de wereld kijken, is: "De duivel is de bron van alle ellende!"
Een van de redenen die de mensen voor het gedrag van de duivel geven, is dat de duivel een gevallen engel zou zijn! Hij doet het uit wraak. En dan komt men meestal met de tekst uit Jesaja 14:12, waar staat:
"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!"
Maar wordt hier nu over een "gevallen" engel gesproken? In het geheel niet!
Dit gedeelte uit Jesaja houdt zich bezig met:
"dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!"(vers 4)
Het gaat hier over de koning van Babel! Het is over hem dat wordt gezegd (in vers 13):
"En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;...."
Dit heeft niets te maken met een "gevallen engel"; het heeft niets te maken met de duivel. De duivel was al in de hemel, de koning van Babel wilde daar naar opstijgen en zijn troon boven de sterren plaatsen... en daar is hij dus uit gevallen(vers 12).

Een andere tekst die vaak wordt gebruikt om aan te tonen dat de duivel ooit een engel was, levend vlak bij God, is een deel van EzechiŽl 28. Maar ook hier vinden we dat de originele Hebreeuwse tekst ons vertelt dat dit niet gaat over een persoon die ooit in de hemel was! EzechiŽl 28:2 zegt ons:

"zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here Here: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, (terwijl gij een mens zijt en geen god) en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god;
We lezen hier dus over een mens, de koning van Tyrus. Onthoudt u dat als we verder gaan met dit gedeelte?
Verderop in dit hoofdstuk zien we in 28:13
" 13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.
14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.
15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden."
(NBG)
De meeste Bijbelleraren zeggen hier, uitgaande van deze slechte vertaling, dat dit klaarblijkelijk is geschreven over de duivel, want a. hij was in de Hof en b. hij was een cherub (tenminste, dat neemt men aan). Maar er moet u toch iets zijn opgevallen. Herinnert u zich nog vers 2? In dat vers ging het over een man! En nu? Het verhaal is gewoon doorgegaan en nu ineens zou het over een engel gaan? Dat kan toch niet zo zijn?

Wat brengt dan een betere vertaling aan het licht? De Concordante Versie van EzechiŽl laat ons zien dat hier niet de cherub het onderwerp is, maar dat het nog steeds gaat over de man uit vers 2, de koning van Tyrus! Hij was("in Adam" - we zijn allen "in Adam") in de Hof! En het was ook hij die zo'n schitterend uiterlijk had! Natuurlijk was hij prachtig! Hij was naar Gods beeld geschapen en had nog niet gezondigd!
Maar wat heeft die cherub er dan mee te maken?
Sla het boek Genesis open en lees er het verhaal over hoe Adam zondigde en uit de Hof werd verwijderd (Gen. 3:23 en 24). Dan zult u zien wat de rol van de cherub was in deze geschiedenis:

"23 Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken."
(Gen. 3:23,24; NBG)
Ziet u? De Cherubs waren engelen die op wacht stonden, opdat Adam en Eva niet zouden terugkeren naar de Hof van Eden en daar van de boom des levens zouden eten! Het onrecht waarover in EzechiŽl 28:15 wordt gesproken, is niet het onrecht van de duivel, maar dat van Adam!

Om een beter inzicht te krijgen hoe deze tekst werkelijk in elkaar zit, vindt u hieronder een concordante proeve van vertaling van EzechiŽl 28:12-19:

"12 Mensenzoon, hef een klaagzang aan over de koning van Tyrus,
En je zult tot hem zeggen, Zo zegt mijn Heer Ieue:
Je bent een zegelafdruk van een voorbeeld,
Vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid.
13 In de weelde van de tuin van Elohim ben je gekomen.
Van iedere kostbare steen is jouw tentachtige onderkomen,
Jaspis, chrysoliet en diamant, topaas, onyx
en nefriet, saffier, karbonkel en smaragd.
En met goud heb je de bergruimten van je onderkomen gevuld,
En al je alkoven die in je zijn.
Op de dag van je schepping vestigden ze
14 de tent van de gezalfde cherub.
En Ik bracht je op de heilige berg van Elohim.
Je komt aanwezig te zijn tussen de vurige stenen.
15 Je wandelt foutloos
Vanaf de dag van je schepping,
Totdat ongerechtigheid in je is gevonden
16 in de toename van je handelen.
Zij vullen je met geweld en je bent aan het zondigen
En Ik zal je van de berg van Elohim verwijderen,
En de cherub van de tent vernietigt je. "
Wat nu?

We hebben nu gezien dat de duivel geen gevallen engel is. Maar wat is hij dan? Is hij dan een tweede macht naast God? Nee, dat is ondenkbaar.

"Zoals gij beveelt, opdat gij weet, dat er niemand is gelijk de Here, onze God: "(Ex. 8:10)
en
"Ik ben de Here, en er is geen ander"(Jes. 45:6)
Er is maar ťťn God, er is geen tweede. Er is ook niemand die iets heeft geschapen dan God, door Zijn Zoon:
"want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; "(Kol. 1:16;NBG)
Heeft u het gelezen? "Alle dingen" zijn door Hem geschapen. ALLE! Dus ook de machten en krachten die er zijn, ook de duivel! En ze zijn geschapen met ieder hun eigen doel: te zijn wat ze zijn. In dit geval: duivel, tegenstander, lasteraar. Er is gewoon geen andere oplossing! De duivel speelt een rol in het Plan van God en doet dat buitengewoon goed.

Ik kan me indenken dat u nu op het punt staat te stoppen met lezen, maar ik vraag u toch nog even door te gaan.
De logische conclusie moet ook zijn dat, als de duivel een schepsel is dat voor dat speciale doel is geschapen, dat dan ook het kwaad door God bedacht moet zijn. Ja, inderdaad, God schiep het kwaad!!
Komt u maar mee naar opnieuw het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Daar zien we dat God Adam in de Hof van Eden plaatst. In die Hof vindt Adam allerlei geboomte en planten. Maar er is een bijzondere boom en daar mag hij, en zijn vrouw Eva, niet van eten: de boom van kennis van goed en kwaad. Goed EN kwaad! Nu moet u niet vergeten dat we op een heel nieuwe, frisse aarde staan; er was nog niet gezondigd. Wie maakte die boom? Het antwoord is: God! Hij plantte ze daar. Dus God moet op z'n minst hebben geweten van het kwaad. Maar het was niet alleen "weten", God schiep het kwaad! Een opmerkelijke gedachte, maar een die waar is. We kunnen hiervoor een bevestiging vinden in Jesaja 45:6 en 7

" Ik ben de Here, en er is geen ander,
7 die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles."

Letterlijk staat er voor "onheil" in het Hebreeuws het woord "ro". Dat betekent: kwaad, slechtheid, het boze.
Let u op de nadruk op "Ik"?

Verbazend, vindt u niet? Het staat echt in de Bijbel! Het is God die het kwaad schept!! Het was (en is) helemaal de duivel niet! Door hem daarvoor de schuld te geven, geven we hem veel te veel eer!! Heeft de duivel dan geen rol? Jazeker, de duivel heeft een rol! God maakte hem tot Zijn Tegenstander, tot de Lasteraar. Hij is Gods instrument voor het kwaad.
Hoe werkt dat dan?
Voor een goed voorbeeld moeten we naar het boek Job en lezen daar in hoofdstuk 1:

"6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
7 En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.
8 Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
9 En de satan antwoordde de Here: Is het om niet, dat Job God vreest?
10 Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land.
11 Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!
12 En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen."
Ziet u? De duivel speelt hier de rol van lasteraar, aanklager. Job is een prima man, oprecht en Godvrezend. De duivel had dat gezien en vraagt God Job in omstandigheden te brengen die er toe zullen leiden dat Job God zal vervloeken.
Kan de duivel dat niet zelf beslissen?
Nee, de duivel heeft er Gods toestemming voor nodig! De duivel kan niets zonder dat God het wil en zonder diens toestemming. En dat is nog steeds zo, vandaag de dag. De duivel kan u niet raken zonder dat hij daarvoor van God toestemming heeft. Er is niets veranderd! En als God iets goedkeurt, dan is dat al van te voren door Hem vastgelegd in Zijn Plan, anders zou het niet gebeuren.


Waarom? Waarom het kwaad?

Nu we gezien hebben dat de oorsprong van het kwaad bij God ligt, moeten we een aantal vragen beantwoorden. De belangrijkste is wel: WAAROM???

Het feit dat God het nodig vond om het kwaad te scheppen, zou het voor ons gemakkelijker moeten maken het te aanvaarden; het feit dat God het heeft geschapen toont aan dat Hij er een doel mee moet hebben! En als God iets doet, dan heeft het op den duur altijd een positief effect (ook als het in onze ogen wel erg lang duurt).
Wat is dat doel?
W.H.Walker schreef er dit over:

"Het kwaad is een middel tot een doel en het is de donkere achtergrond die God gebruikt om Zichzelf te tonen en om de heerlijkheid van Zijn eigen Naam vast te stellen. Het kwade is net zo zeer van God als het goede en doorheen het kwade werkt God het goede uit, zegevierend over het kwade door het goede. Ja, nog beter dan dat, op het eind zal Hij het kwade vervangen door het goede."
Zo eenvoudig is het, het is een middel om een doel te bereiken!! Het kwaad brengt ons op den duur bij God! Doorheen het kwaad leren we over Gods liefde. Het kwaad leidt ons eerst van Hem weg, zodat Hij, als we ver van Hem weg zijn, in staat zal zijn ons door Zijn liefde weer bij Hem terug te brengen. In de tussentijd leren en ervaren we wat het betekent van Hem gescheiden te zijn en hoe dat ons ongelukkig en verdrietig maakt. We ondervinden dat we niet kunnen leven zonder Zijn nabijheid en we leren dat wij, schepselen, volkomen afhankelijk van Hem zijn! Gebruik makend van onze schamele middelen proberen we de breuk te herstellen, maar falen ons doel te bereiken. We kunnen het niet zelf.
Het was Zijn liefde voor ons, door de dood van Zijn Zoon aan het kruis, die de breuk herstelde en het mogelijk maakte dat, op den duur en door gerichten heen, alle schepselen die ooit hebben geleefd bij Hem terugkomen en Hij Alles zal worden in allen (1Kor. 15:28).

Maar waarom stopt God het NU niet?
Heel veel mensen (en daaronder ook vele Christenen) kijken met verbijstering naar de gruwelijkheden en het lijden in deze wereld. Ze vragen zich dan af: "Waarom doet God er nu niets aan?"
In Gods Plan der aionen is het noodzakelijk dat de mensheid de mogelijkheid krijgt om alle mogelijke wegen te onderzoeken om zelf het contact me God te herstellen en zelf de aarde tot een hemel te maken. God staat ons toe dat tot de laatste millimeter te doen! Dan, wanneer de mensheid zich realiseert dat het onmogelijk is dat doel te bereiken, dŠn zal God handelen. Maar tot dat moment kŗn God niet handelen, anders zou Zijn geweldige Plan in duigen vallen. Als er namelijk ook maar ťťn pad nog niet zou zijn bewandeld en er nog ťťn steen, die zou kunnen leiden tot het doel, niet zijn omgedraaid door de mens, dan is er altijd de mogelijkheid dat de mens zal zeggen: "We hebben niet alle kans gehad." De mens krijgt nu echt alle kans en zal, in de uiterste poging, zelfs de duivel als hun leider aanvaarden!

Daarom zal het kwaad, de verschrikking en het lijden nog doorgaan totdat alles klaar is en dan zal God ingrijpen. Maar tot die tijd heeft Hij ons een grote belofte gegeven die eigenlijk nu al als zalf op de wonden kan werken. Als alles klaar is dan:

"en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan."(Openb. 21:4)
Op de nieuwe aarde die er eens zal zijn, zal de duivel geen macht meer hebben en het kwaad zal er zijn afgeschaft. Het heeft geen doel meer. Het kwaad zal zijn taak hebben volbracht.

Wim Janse
© www.hetbestenieuws.nl