Structuur In Schepping en Tijd
door Wim Janse.

Er is veel verwarring over hoe God het universum schiep. Ik bedoel niet hoe Hij het "technisch" deed, maar hoe het is gedaan in tijd en ruimte. De problemen beginnen met de vraag: "Wie schiep de dingen die we kunnen zien?" De Schriften zeggen dat het God was die de hemel en de aarde schiep (Genesis 1:1). Maar is dit het complete verhaal? Ik denk van niet. De Schriften hebben meer te zeggen over dit onderwerp. Om een meer precies antwoord te vinden, moeten we dieper in de zaken duiken dan alleen Genesis 1:1.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
(Gen.1:1; NBG)
Maar er is meer. De Schrift zegt dat de schepping van wat we kunnen zien, werd gedaan door iemand anders dan God de Vader:
16 "want in Hem is het al geschapen, dat in de hemelen en dat op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, of heerschappijen, of overheden, of machten, alles is door Hem en voor Hem geschapen,
17 en Hij is voor allen en alles heeft zijn samenhang in Hem."

(Kol. 1:16,17; Conc.NT)
Wie is deze "Hem"? Het antwoord vinden we in vers 18:
"En Hij is het Hoofd van het lichaam, de ecclesia, Die Heerser is, Eerstgeborene uit de doden."
(Kol.1:18; Conc. NT)
Deze "Hem" en "Hij" is de eerstgeborene uit de doden. De enige die deze beschrijving past is onze Heer en Heiland, Christus Jezus!

Dus het was Christus de deze wereld schiep en alles wat er omheen zit, het universum en de geesten wereld! Dat is verrassend, zeker als je kijkt naar wat de kerken voor verklaring geven. Zij leren dat het God was die het allemaal maakte. Op zekere manier hebben ze wel gelijk, maar het is niet het hele verhaal, zoals we zullen zien.

Waar we nu naar moeten kijken is de Triniteit, de Drie-eenheid. Bestaat die werkelijk, is Christus gelijk aan de Vader?

De zaak van de Drie-eenheid staat of valt met de vraag: was het Woord/de Zoon geschapen, of is Hij, net zoals de Vader, eeuwig? Ik denk dat de Schrift zeg dat het Woord, Diegene die wij kennen als Christus, werd geschapen en daardoor een begin had. Alles wat wordt geschapen of gemaakt, heeft een punt van begin! Iets wat eeuwig is heeft geen begin!

Laten we kijken naar twee Schriftplaatsen:

"Die het beeld is van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van ieder schepsel"
(Kol. 1:15, 16a;Conc.NT)

"14 En schrijf aan de boodschapper van de ecclesia in Laodicea: 'Dit zegt de Amen, de Waarachtige en Ware Getuige, en Gods Scheppings Origineel...."
(Opb. 3:14; Conc.NT)

De Schriften zeggen hier dat Christus 'Gods Scheppings Origineel' was, in Wie alles werd geschapen. Hij was de eerstgeborene van alle schepselen. Toen God Hem schiep, schiep Hij "in Hem" het heelal en de mogelijkheid en middelen om "door Hem" het heelal te scheppen. De laatste handeling van de schepping was het maken van de mensheid.
Sommigen zullen nu tegenwerpen dat dit "eerstgeborene" verband houdt met het nieuwe begin dat Christus maakte toen Hij verrees uit de dood. Maar dit is niet zo. Openbaring 3:14 stelt duidelijk dat Hij werd geschapen als de allereerste ooit. Hij was het origineel.

In Genesis 1:1 lezen we:

"In den beginnen schiep God de hemel en de aarde"
Dit "in den beginne" (of "in begin" zoals enkele andere vertalingen dit hebben) is de vertaling van het Hebreeuwse woord "ree 'sj iej t" (Strong's nr. 07225). Dit woord heeft als stam het woord "ro 'sj"(Strong's nr. 07218). "Ro'sj" komt 598 keer in het O.T. voor en heeft o.a. deze vertalingen in de Statenvertaling en de NBG:
StV - hoofd 453, hoogte 30, top 13, hoop 11, som 9, kop 7, spits 7, begin 6, hoofdpriester +03548 6, beginne van den - 4, opperste het - 7, hoofd- vorst +05387 3, vooraan 3, voornaamste 3, aanvang 2, beginsel 2, fami- liehoofden 2, hoofdhaar 2, oppereinde 2, plaats de hoogste - 2, spits 2, voorste het/de - 2, arme de - +07326 1, bende 1, boven op 1, eerste 1, ezelskop +02543 1, hondskop +03611 1, hoofdgat +06310 1, hoofdman 1, hoofdpriester +03548 1, hoofdschudding +04493 1, hoofdsom +04294 1, hoofdspecerij +01314 1, hoogste het - 1, iegelijk (Jud 5,30) 1, opper- ambtman (1Ch 27,5) 1, overste 1, som 1, spitse 1, voornaamste 1, voor- spitse 1; 598
NBG - hoofd 286, top 49, familiehoofd +01+01004 45, kop 36, hoofdhaar 16, aanvoerder 15, bergtop +02022 8, groep 8, begin 7, hogepriester +03548 6, aantal 5, aanvang 5, hoek 5, hoogste 4, spits 4, stamhoofd +0505/ 04294 4, boveneinde 3, bovenkant 3, getal 3, grootvorst +05387 3, over- ste 3, uiterste 3, afdeling 2, begenadigen +05375 2, erbovenop (2Ch 3,15) 2, groepshoofden +01397 2, bovenop 2, bovenste het - 2, eerste 2, heuveltop +01389 2, hoogte 2, kruispunt +01870 2, opperpriester +03548 2, plaats de eerste - 2, voornaamste 2, waarde volle - (La 6,5) 2, aan- voering onder - van (1Ch 4,42) 1, afdeling 1, arme de - +07326 1, be- ginne van den - 1, bende 1, bovenaan 1, boven aan 1, bovenste het - 1, ezelskop +02543 1, familiestamhoofd +01+0523+01004 1, fijn zeer - 1, fijnste het - 1, haardos 1, halsopening +06310 1, heel 1, hoeksteen +06438 1, hondskop +03611 1, hoofdeinde 1, hoofdman 1, hoofdpriester 1, hoofdsieraad (Isa 28,1) 1, ieder (Jud 5,30) 1, kostbaarste 1, leider 1, lijfwacht +08104 1, nieuwemaansdagen +02320 1, onthoofden +05493 1, oorsprong 1, overhand de - hebben (La 1,5) 1, plaats eerste - 1, sche- del 1, stroom 1, totaal 1, uitnemendste 1, venijn (Ps 140,9) 1, voor- hoofd +06285 1, voorste de - 1, niet vertaald (1Sa 13,18[2]) 2; 598
1) hoofd, top, spits, bovenste deel, begin, totaal, som, hoogte, voorzijde, aanvang
1a) hoofd, kop
1b) top, spits (van bergen)
1c) hoogte (van sterren)
1d) aanvoerder, hoofd (of mens, stad, plaats, volk, familie, priesters)
1e) voorzijde, begin
1f) voornaamste, beste, uitgelezen
1g) hoofd, divisie, companie, bende
1h) som
"R ee ' sj iej t" wordt 51 keer gevonden in het N.T. en heeft in de Statenvertaling en de NBG deze betekenis: StV - eersteling 24, beginsel 9, begin 8, voornaamste 4, beginne 2, eerste de/het - 2, hoofdstuk (Job 49,35) 1, voortreffelijkste 1; 51
NBG - eersteling 16, begin 13, eerste de/het - 5, eerste het - deel 3, beste het - 3, beginne 2, beste het - 2, keur (Da 11,41) 2, eerste opbrengst (Ho 9,10) 1, voortreffelijkste (Am 6,6) 1; vorige de - staat (Job 8,7) 1, vroegere het - 1, zenuw (Jer 49,35) 1; 51

De stam zegt dat het een woord is dat verbonden is aan een persoon, het hoofd, de chef, kortweg: de leider. Het is niet verbonden met een moment in de tijd. Dus, als nu de stam niet is verbonden met tijd, waarom zou het woord dat er van is afgeleid wel met tijd verbonden zijn? Wanneer we nu kijken naar de mogelijke vertalingen, vinden we er een die de beschrijving en ons verbaast: eersteling!

Wij kennen iemand die "Eersteling" wordt genoemd!

"Maar nu is Christus opgewekt uit de doden, de Eersteling van hen die rusten.(1Cor. 15:20;Conc.NT) en
"Maar ieder op zijn eigen beurt: de Eersteling, Christus; daarna hen die van Christus zijn bij Zijn komst;" (1Cor. 15:23;Conc.NT)
Christus wordt de Eersteling genoemd. Kijk nu nog eens naar Genesis 1:1? "In den beginne schiep God de hemel en de aarde", of was het "In Eersteling schiep God de hemel en de aarde"?

Dit klopt als we dit vergelijken met Kolossenzen 1:16 en Openbaring 3:14 (zie boven). Christus (het Woord) was de Eersteling van de hele schepping. "In Hem" schiep God de hemel en de aarde. En Hij, God de Vader, gaf Hem de opdracht om, uit dat wat Hij in Zich had, het heelal en al wat daarin is te maken.

Het had allemaal een doel. God was alleen en kon aan niemand laten zien wat Zijn fundamentele kwaliteiten zijn: Zijn liefde, Zijn mededogen, Zijn gerechtigheid enz.. Allemaal kwaliteiten die alleen tot hun recht komen als ze kunnen worden gedeeld met of toepast op anderen. Maar God was alleen! Dus was het nodig wezens te scheppen die al deze prachtige zaken zouden begrijpen en op prijs stellen. Voor dat doel schiep God Zijn Woord, Degene die wij nu kennen als Christus. "In Hem" legde God alles wat nodig was voor schepselen om te bestaan en te leren wat het is om, tijdelijk, zonder al deze prachtige zaken van God te moeten leven. Hadden we ze al gekend en niet de donkere zijde ervan ervaren, dan zouden wij ze nooit echt hebben gewaardeerd. Kunnen we werkelijk licht waarderen zonder de duisternis te kennen, liefde zonder de haat, warmte zonder het ooit koud te hebben gehad? Goedheid zonder het kwaad te hebben ervaren?
Gods Woord schiep het allemaal; dat wil zeggen, God schiep het "door Hem" (Kol. 1:16), en zal het allemaal verzoenen "door Hem" (Kol. 1:20).
Die beslissing om alles te verzoenen, werd niet genomen op het moment dat de zonde zijn intrede deed in de wereld; ze was genomen lang, lang daarvoor. In 2 Tim. 1:9 staat dat God deze beslissing nam "vóór aionische tijden", dus zelfs voordat de tijd begon!
De mensheid was niet in staat de kloof, die door de zonde kwam tussen God en Zijn schepping, te overbruggen. Ook daarvoor zorgde God. Hij gaf Degene Die dit heelal heeft gemaakt, de Zoon Zijner Liefde, als prijs om God, van boven af, met de wereld te verzoenen. De mensheid was al gered voordat alles begon, ze moest alleen wachten voor de realisering van dit feit tot het moment van de dood van Christus aan het kruis van Golgotha. We mogen nu uitzien naar de toepassing ervan. Die zal zeker komen.

We kunnen dit hele creatiesysteem samenvatten met dezelfde methode die God gebruikte om de Schrift te schrijven: structuur!

struct.gif

De structuur die te zien is in het diagram gaat als volgt:

A1 God alleen, alles in Zichzelf
--B1 God schept de Zoon.
------C1 De Zoon schept het heelal; de tijd begint.
------------D De Tijd en de geschiedenis gedurende 5 aionen.
------C2 Het heelal keert terug bij de Zoon. Einde van de tijd.
--B2 De Zoon onderschikt Zich aan God.
A2 God Alles in allen.

Geprezen zij onze Heer en Redder, Christus Jezus!
Lof zij onze Vader in de hemel!
>

© www.hetbestenieuws.nl