Vijftien Bommen
Die Mijn Theologisch Schip Deden Zinken

door V.E.Jacobson


Schok nr. 1
Toen ik nog evangelische diensten hield in een gemeenschapscentrum, bezocht ik eens een man van wie een aantal kinderen tijdens de bijeenkomsten gered waren. Ik vroeg hem of ook hij Christus als zijn persoonlijke Redder wilde aanvaarden. Hij keek naar de grond en ik hoopte dat hij gunstig zou antwoorden. Maar toen hij opkeek en tegen me sprak, zette hij me aan het denken. Hij sprak langzaam en indringend. "Als de manier waarvan u spreekt juist is, dan zit een van mijn jongens nu in de hel; en als dat is waar hij is, dan wil ik daar ook zijn!"
De man maakte geen geintje, hij meende wat hij zei....!

Schok nr. 2
Mijn tweede schok kwam toen een vriend uit Pennsylvania mij een boek gaf: "Na de Duizend Jaren", door George F. Trench. Hoewel ik niet alles wat de schrijver beweerde kon accepteren, werd ik toch overtuigd door twee dingen, namelijk dat het woord "eeuwigheid" in de Hebreeuwse en Griekse Geschriften niet voorkomt en dat de eenvoudigste leer van het Woord van God wordt verduisterd door onjuiste en elkaar tegensprekende vertalingen van het Griekse woord aion. Het kan onmogelijk "eeuwigheid" betekenen, want als we rechtlijnig zouden zijn, dan zouden we uitkomen op zulke onzinnige uitspraken als "de huidige eeuwigheid" en "voor de eeuwigheid" (zie 1Tim. 6:17; 2 Tim. 1:9; Titus 1:2). En verder, een consequente weergave van het woord in Hebreeën 2:9 zou ons de tegensprekende zin geven: "aan de voleinding van de eeuwigheid". Maar een voetnoot in de Scofield Bijbel bedaarde mijn vrees.

Schok nr. 3
Mijn derde schok, welke me werkelijk losscheurde van de knellende traditie en de vrees van de mensheid, kwam toen een spoorweg ingenieur en een politie agent, die onder de indruk waren van mijn trouw in de prediking van het Woord van God zoals ik het verstond, met me wilde praten.
We spraken bijna vier uur me elkaar. Toen ze weg waren, begreep ik dat al mijn zwaar kaliber munitie, opgedaan op de Bijbelschool en seminarie, samen met 20 jaar trouw aan het "fundamentalisme" en "evangelische" hiërarchie, op was geschoten. Ik scheen niet in staat te zijn geweest hen te treffen en toen ik dacht ze te pakken te hebben, weigerde mijn grootste kanon, de King James vertaling! Er explodeerden 15 bommen op mijn dek, en zij vernietigden mijn hele theologische systeem!

De Bommen.
BOM 1.
Als God wil dat alle mensen worden gered, maar de meeste gaan verloren, hoe kan God dan almachtig zijn?
(1 Tim. 2:3,4)

BOM 2.
Als Christus de Verzoener is voor de zonden van de hele wereld, stierf Hij dan voor niets voor hen die verloren gaan?
(1Joh. 2:2)

BOM 3.
Als God het universum gaat verzoenen door Christus, hoe kan het dan zijn dat sommigen tot in eeuwigheid zullen worden gepijnigd?
(Kol. 1:20)

BOM 4.
Hoe kan God, in Christus, alle dingen samenvatten in een, terwijl miljarden eeuwig vervreemd zullen blijven?
(Ef. 1:10)

BOM 5.
Als allen in Adam sterven en slechts een paar levend worden gemaakt in Christus, hoe kan dan genade overvloediger zijn dan zonde?
(Rom. 5:20)

BOM 6.
Als alle mensen verdoemd zijn door Adam's overtreding, waarom worden dan niet alle mensen door een daad van gerechtigheid gerechtvaardigd?
(Rom 5:18)

BOM 7.
Als allen in Adam sterven, waarom worden dan niet allen in Christus levend gemaakt?
(1Kor. 15:22)

BOM 8.
Hoe kan iedere knie zich buigen en Christus als Heer erkennen, tot Gods eer, als ze niet verzoend zijn?
(Fil. 2:10,11)

BOM 9.
Als alleen Christus onsterfelijkheid heeft, hoe kan dan ook maar iemand van de doden nu levend zijn?
(1Tim. 6:14-16; 1Kor 15:53,54)

BOM 10.
Als de boosdoeners naar de hel gaan zodra ze sterven, waarom worden ze dan later weer opgewekt en gericht?
(Openb. 20:10,11)

BOM 11.
Aangezien de Poel des Vuurs de tweede dood is, wat gebeurt er met de boosdoeners wanneer de dood wordt verslagen?
(1Kor. 15:26)

BOM 12.
Als "aion" "eeuwig" betekent, wat betekent dan "eeuwigheid der eeuwigheden"?

BOM 13.
Als God liefde is en alle macht heeft, zal Hij dan niet een weg vinden om allen te redden?
(1Tim. 4:9-11)

BOM 14.
Als Christus eeuwig zal regeren, wat betekent het dan dat Hij afstand zal doen van Zijn troon?
(Openb. 11:15; 1Kor. 15:24)

BOM 15.
Zal God ooit echt Alles in allen worden?
(1 Kor. 15:28)

Het is verbazingwekkend dat zo vele doctrines, hoewel niet geleerd door de Schrift, als orthodox worden beschouwd. Zo lang men het pausdom en de priesterstand als normaal beschouwde, bleef men onwetend. Maar een hernieuwde studie van de Griekse Schriften ten tijde van de Reformatie overtuigde gelovigen ervan dat God zondaren rechtvaardigde door geloof, waardoor ze braken met de traditie en een stevig fundament zochten voor de waarheid in Gods Woord. Ook u zult nieuwe wonderen vinden in de Heilige Schrift als u bereid bent het juk van de traditie af te werpen, samen met de vrees over wat de mensen wel zullen zeggen, en met een biddende en leergierige geest Zijn Woord bestudeert en God gelooft!

Hulp.
Feiten die u zullen helpen met nadenken!

1. De Heilige Schrift werd niet in het Nederlands geschreven, maar in het Hebreeuws, Chaldees en Grieks!

2. De Bijbels die we vandaag hebben zijn slechts vertalingen door mensenhand en zijn, daardoor, niet foutloos!

3. Foute Bijbelvertalingen hebben ertoe bijgedragen dat er zo veel sekten en schisma's zijn ontstaan onder het Christendom.

4. Onjuiste overleveringen hebben voeding gegeven aan ongerechtigdvaardigde hoop en vasthoudend scepticisme.
Voorbeeld: "Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden,"Openb. 1:1; NBG)
Gecorrigeerd naar de Griekse tekst: "De onthulling van Jezus Christus, die God Hem geeft, om aan Zijn slaven te tonen wat snellijk moet gebeuren." (Openb. 1:1; Conc. NT).
De profetieën van Openbaring stonden niet snel te gebeuren, maar als het gericht eenmaal begint, dan zal het ook heel snel gaan (verg. Joh. 20:4). Johannes liep sneller dan Petrus. Hier is hetzelfde Griekse woord gebruikt, in beide tekstplaatsen.

5. Verreweg het grootste deel van de Bijbel betreft Gods aardse volk: Israël; wij mogen daar van weten, maar het is niet aan ons gericht!
Voorbeeld: de brief van Jacobus is gericht aan de twaalf stammen. Daarom is er ook vaak tegenspraak met Paulus brieven.
Vergelijk: Jac. 5:14-16 met 1Tim. 5:23; Jac. 4:9 met Kol. 3:16; Jac. 2:24 met Ef. 3:18).

6. De waarheid voor de gemeente, de ecclesia, die het lichaam van Christus is, wordt gevonden in de brieven van Paulus. Lees Efeziërs 3:2-9.

7. Er bestaat in de gehele Schrift geen Grieks of Hebreeuws woord dat de betekenis heeft van ons woord "hel".
Hades en Sheol zijn het "Onwaarneembare".
Gehenna is een huisvuilberg bij Jerusalem.
Over Tartarus wordt gesproken in verband met de boodschappers (engelen).
De Poel des Vuurs is de tweede dood.

8. Nergens in de Bijbel staat dat de mens een onsterfelijke ziel heeft! We doen pas onsterfelijkheid aan tijdens de opstanding (1Kor. 15:53). Alleen Christus heeft onsterfelijkheid (1Tim. 6:16).

9. Natuurlijk willen we geen moment doen geloven dat de zoon der wederspannigheid zijn gericht zal ontlopen. Alle doden, groot en klein, uitgezonderd zij die van Christus zijn bij Zijn komst, zullen moeten staan voor de Grote Witte Troon om te worden gericht. Zij zullen worden gericht in overeenstemming met de waarheid (Rom. 2:2), in overeenstemming met hun werken (Rom. 2:6; Openb. 20:12,13) en in overeenstemming met het licht dat zij ontvangen hebben (Rom. 2:12)

Mijn getuigenis.
Veel van mijn vrienden hebben, na het lezen van de eerste uitgave van dit artikel, snelle en onjuiste conclusies getrokken, namelijk dat ik het geloof verloren had, dat ik het prediken had opgegegeven en dat ik was "veranderd". Met blijdschap bevestig ik de halve waarheden in ieder van deze uitspraken. Ik heb het geloof verloren van het Christendom in drie goden en nu geloof ik in één God, de Vader, en in één Heer, Jezus Christus (1Kor. 8:6). Ik ben gestopt met het prediken van bepaalde leerstellingen die on-Schriftuurlijk zijn, zoals "eeuwigdurende ellende" en " de onsterfelijkheid van de ziel". Ik ben veranderd, maar op dezelfde manier waarop een leerling van een lagere school veranderd wanneer hij naar het voortgezet onderwijs gaat!

In de afgelopen vijf maanden, met behulp van de concordante methode van Bijbelstudie, hebben de Heilige Schriften zelf antwoorden gegeven die noch de Bijbelschool of seminarieprofessors, noch commentaren konden of wilden geven. Ik ben verbaasd en gefascineerd door het Woord als nooit tevoren. Het stelt me een God voor Die rechtvaardig is, liefhebbend en om lief te hebben; voor Wiens persoon en werk het niet nodig is een veronschuldiging te geven, want Hij werkt in het universum Zijn plan uit in overeenstemming met het raadsbesluit van Zijn wil. Ik vindt het heerlijk Zijn slaaf te mogen zijn en waardig gevonden te zijn te lijden om Zijn's Naam's wil!

V.E. Jacobson.


Dit artikel is oorspronkelijk uitgegeven als traktaat door
Grace and Truth Chapel
Box 84
Baldwin, Mi 49304, USA