Wat is liefde?

door Stephen Hill

Liefde is, zonder enige twijfel, het meest krachtige element van bestaan. Talloze mensen hebben hun leven gegeven in de naam van de liefde, terwijl talloze anderen hun eigen leven genomen hebben in een hopeloos najagen er van. De gevolgen van liefde reiken van de diepste diepten tot aan de hoogste hoogten; maar hoeveel mensen begrijpen ten volle de ware aard van liefde?

Hoe kunnen we beginnen de ver reikende facetten te definiėren van iets dat zo complex is als liefde? Om te beginnen kunnen we het Woord raadplegen van Hem Die ons liefde gaf.

Paulus geeft ons in 1 Korinthe 13 een levendig verslag van de attributen van liefde. Hier lezen we dat liefde geduldig, vriendelijk, niet jaloers of roemend, arrogant of grof is. Ze is niet zelfzuchtig, prikkelbaar of haatdragend, en maakt zich blij met waarheid, terwijl ze verkeerd handelen tegenstaat. Ze verdraagt, gelooft, hoopt en verdraagt alle dingen.

In deze passage verpersoonlijkt Paulus de liefde. Hij geeft handelende kwaliteiten aan een ontastbare kracht. We kunnen eenvoudiger Paulus' beschrijving begrijpen door in de passage de zinsnede "iemand die liefde is" te verruilen met "liefhebben." Dan lezen we "Iemand die liefheeft is geduldig, vriendelijk, niet jaloers of roemend,"etc.

Indien u de meerderheid van de mensen zou vragen liefde te definiėren, dan zouden ze het onvermijdelijk eerst en bovenal definiėren als een gevoel; maar Paulus' inzichten uit het Woord van onze Schepper laten een heel ander licht schijnen op de zaak. Hoewel gevoelens zeker een rol spelen in de liefde, zijn ze niet in de eerste plaats de definitie. Zoals Paulus aanwijst, wordt liefde bewezen door handelen. Iemand die liefde toont handelt op een wijze die de aard van liefde hoog houdt. Liefhebben is iets doen, namelijk: geduld tonen, vriendelijkheid en liefde voor de waarheid, terwijl men jalousie, arrogantie, grofheid, zelfzuchtigheid, prikkelbaarheid, haatdragendheid en onrecht verwerpt.

Wij lezen in Romeinen 5:8 dat God Zijn liefde voor ons laat zien in dat, terwijl wij nog zondaren waren, Christus voor ons stierf. Met andere woorden, Christus' dood heeft speciaal belang omdat wij Gods liefde niet verdienen. Het bewijs van Gods liefde voor ons zit hem in de heerlijke werkelijkheid dat Christus iets voor ons deed toen Hij geen aanleiding had iets voor ons te voelen in onze ellendige, niet verdienende toestand. Hij verdroeg de meest ondenkbare pijn voor de meest onverdienende ontvangers. Dit is waarom Jezus Zijn Joodse broeders vertelde geen roem te nemen voor de simpele taak van het houden van hen die ook van hen hielden (Mattheüs 5:46; Lukas 6:32).
Jezus en Zijn Vader bewezen Hun liefde niet door iets te voelen; zij bewezen die door iets te doen - en dat "iets" bleek de meest onzelfzuchtige, vriendelijk en geduldige daad in heel de geschiedenis te zijn.

De Bijbelse definitie van liefde is duidelijk tegengesteld aan die van de wereld. Het is dan ook geen wonder dat huwelijken vaker eindigen dan niet, en dat talloze gezinnen over heel de wereld uiteen gescheurd worden. Wanneer liefde voornamelijk als een gevoel wordt gezien, is ellende altijd het onontkoombare gevolg. Liefde als gevoel is geworteld in zelfzuchtigheid, terwijl liefde als een toegewijde actie geworteld is in onzelfzuchtigheid. Is het een wonder dat huwelijksbeloften bestaan uit toewijdingen om elkaar lief te hebben, te eren, te koesteren en steunen, in goede en in slechte tijden, in ziekte en in gezondheid, in rijkdom en in armoede?

Wat dan kunnen we leren van de waarheid over de liefde? Wanneer we begrijpen dat liefde meer een daad dan een gevoel is, worden we ons bewust van het belang van actie ondernemen om onze relaties sterk te houden, hoe we ons ook mogen voelen. Wanneer we Christus' voorbeeld volgen door dingen te doen die liefde definiėren, zelfs wanneer onze ontvanger het niet schijnt te verdienen, zullen de beloningen groter zijn dan we ooit voor mogelijk hielden.

Christus' dood als de grootste uitdrukking van liefde, demonstreert aan ons dat hoe minder iemand onze liefde verdient, des meer opmerkelijk onze liefde is wanneer we die schenken. Indien uw echtgenoot u onrecht aandoet of lastig valt, begin dan te handelen op een wijze die uw liefde toont. Terwijl andere vrouwen de liefde onthouden als een vorm van bestraffing, houdt u van uw echtgenoot met intense passie. Indien uw vrouw u schaadt, toon haar dan uw liefde door genadevol met vergeving te handelen. Wanneer andere mannen het huis zouden verlaten, koopt u voor haar bloemen en looft u haar kwaliteiten die u het meeste koestert. Indien een medewerker u beledigt, toon dan uw liefde door onzelfzuchtig en met vriendelijkheid te reageren. Waar anderen hem ter verdediging zullen beschuldigen, vraagt u hem voor een luncg en vertelt u hem hoe waardevol u denkt dat hij is voor uw team.

In 1 Johannes 4 lezen we "God is liefde" (vers 8 en 16). Hij is niet lief-hebbend, Hij IS liefde! Punt. Liefde definieert Hem, het is Zijn aard. De kwaliteiten die Paulus ons voorhoudt in 1 Korinthe 13 definiėren Hem. God voelt deze attributen niet alleen, Hij handelt er naar in het bezig zijn met heel Zijn schepping. Denk u ons lot eens in als God zou handelen naar Zijn gevoelens over de eindeloze zonden van de mensheid.

Paulus gaat in 1 Korinthe 13 verder de liefde hoog te houden als de grootste kracht, zelfs vergeleken met geloof en hoop. Waarom? Omdat zonder liefde, geloof en hoop zonder betekenis zijn. Wanneer we hopen is dat op iets dat we verlangen te hebben. Wanneer we gelovig zijn, is het omdat we iets gevonden hebben dat waard is geloofd te worden. Liefde is precies dat waar we op hopen en in geloven, omdat het uiteindelijk het enige ding is dat het waard is om op te kunnen hopen en in te geloven. Het is het hoogtepunt van alles wat heilig, perfect en rechtvaardig is. Zelfs de hele wet wordt samengevat in de bevelen van liefde (Galaten 5:14). Zonder liefde kan er geen goedheid en blijdschap zijn. Omdat God liefde is, staat liefdeloosheid gelijk aan godloosheid.

Onthoud boven al het andere, door de voorbeelden van onze Here Jezus Christus en onze grote apostel, Paulus, dat, tegengesteld aan populair geloof, liefde het best verklaard wordt door actie, niet door reacties op vluchtige, misleidende gevoelens. Wijd u toe aan een leven van liefde door handelen boven voelen.
© www.hetbestenieuws.nl