Het paradijs
door Date Gorter
Website: Opdat wij weten, wat God ons schenkt!

De Heer Jezus kreeg aan het kruis de vraag van de misdadiger "‘Heer, gedenk mij als U in uw koninkrijk komt’" (Lucas 23:42). In deze zin staat oorspronkelijk het kleine Griekse woordje ‘an’, dat toont een lichte onzekerheid, het betekent: ‘ooit’. De Heer antwoordt aan deze andere gekruisigde: "‘Voorwaar Ik zeg u heden, gij zult met Mij in het paradijs zijn’" (Lucas 23:43).

Het van oorsprong Perzische woord ‘paradijs’ (Grieks: paradeisos) betekent ‘park’. Het gaat om een plaats waar veel vruchtdragende planten en bomen staan. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Tenach, komt dit woord voor in: Genesis 2:8,9,10,15,16; 3:1,2,3,8,8,10,23,24; 13:10; Numeri 24:6; 2 Kronieken 33:20; Nehemia 2:8; Prediker 2:5; Hooglied 4:13; Jesaja 1:30; 51:3; Jeremia 29:5; Ezechiël 28:13; 31:8,8,9; Joël 2:3
Meestal wordt het met ‘hof’, soms met ‘tuin’ in de NBG ’51 vertaald. Dat is ook de betekenis van het Hebreeuwse woord ‘gan’ (Gimel-Nun, getalswaarde 53): tuin of hof, een plaats waar veel vruchtge-vende planten en bomen staan, met een omheining eromheen als afbakening.

Wat beloofde de Heer eigenlijk aan deze misdadiger? Hij sprak over ‘het paradijs’; bedoelde Hij dan alleen een tuin/hof waar Adam en Eva verbleven, of is er meer? De enige tekst, die profetisch dit woord gebruikt, is Jesaja 51:3:

"‘Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang’."

Dit houdt een bijzondere belofte in voor het volk Israël. JAHWEH zal hen verlossen en ook hun land zal gezegend worden en als een tuin, een hof van JAHWEH zijn. Maar hier lijkt de profeet een vergelijking te maken met de plaats waar Adam en Eva verbleven. Zoiets zal het land Israël ook worden. In de Hebreeuwse tekst ontbreekt het bepalende lidwoord, dat de Heer aan het kruis wél gebruikte. Het is daarmee niet duidelijk, wat de Heer exact bedoelde. Was dat het toekomstige vrederijk, dat 1000 jaar duren zal? Of had de Heer misschien iets anders op het oog?

De andere teksten in de Griekse Schrift zijn: 2 Corinthiërs 12:4 en Openbaring 2:7. "‘En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken’" 2 Corinthiërs 12:3,4

Paulus noemt hier zijn bijzondere ervaring, dat hij werd weggevoerd (weggerukt) tot in de derde hemel (vers 2) en naar het paradijs. Hij noemt de derde hemel en het paradijs in één adem, hij noemt het ook ‘hét paradijs’ (met lidwoord).

In Openbaring 2:7 staat: "‘Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is’. "

Hier geeft de Heer een aanwijzing in de belofte aan de overwinnaars. Het geboomte van het leven zal in het paradijs van God staan! Net zoals in de oorspronkelijke tuin/hof de boom van het leven stond! Maar waar zal dat geboomte van het leven staan? Dat vinden wij in Openbaring 22:1-5 :

"‘1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.
2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.
3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren,
4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.
5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden (in de eonen van de eonen).’"

Wij lezen in vers 1 over het water van het leven; dit is het leven voor de bomen van het leven, die aan beide zijden van de rivier staan. Dit bijzondere geboomte zal twaalf keer per jaar vrucht dragen. Het zal een zeer zegenrijke tijd zijn, dit is de nieuwe aarde! Hier blijkt, dat de belofte aan de over-winnaars in Openbaring 2:7 op de nieuwe aarde wijst; het gaat om de nieuwe schepping. Deze bomen staan op de nieuwe aarde, en er is dan een nieuwe hemel. Naar de Schrift is dat de derde hemel, en het is ook de derde aarde.

Al met al kan gezegd worden, dat de misdadiger aan het kruis een geweldige belofte van de Heer Jezus kreeg, namelijk dat hij deel zal hebben aan de nieuwe schepping, de nieuwe aarde. Want de Schrift doelt op de nieuwe aarde, als het gaat om het paradijs van God; dáár zal het geboomte van het leven staan en twaalf keer per jaar vrucht geven. Wanneer zal deze misdadiger dan opstaan?

Het lijkt erop, dat hij bij de opstanding "‘ten jongsten dage’" (of ‘in de laatste dag’) zal opstaan. Martha geloofde, dat Lazarus op dat moment zou opstaan (Johannes 11:24). Deze opstanding is beschreven bij de grote witte troon in Openbaring 20:11-13).
© www.hetbestenieuws.nl