Wat Een Soeverein God Wil Doen
En Zal Bereiken!

Een Schriftuurlijke weerlegging van het geloof
dat de mens de beschikking heeft gekregen over een vrije wil.

Door Peter Feddema


Een paar dagen geleden, surfend over het internet, kwam ik een artikel tegen met de titel: "Wat een soeverein God niet kan doen".

Wat zou ik wensen dat de auteur, in plaats daarvan, een artikel had geschreven onder de titel: "Wat een Soeverein God Wil Doen en Zal bereiken!" Maar dat is niet de hoofdlijn van zijn theologie. In het kort gezegd draait zijn theologie rond de veronderstelling dat God de mens heeft geschapen met een absoluut vrije wil. Deze populaire theologie maakt God, en het perfekte offer van Christus, afhankelijk van de mens die zijn wil uitoefent op zo'n manier, dat het God in staat stelt een relatief kleine hoeveelheid mensen te redden. Het Internet-artikel is een duidelijk betoog voor zulk een vooronderstelling. Maar is het in overeenstemming met de Schrift waarin God Zijn plan en doelstelling heeft onthuld, in het bijzonder door de apostel Paulus?

Het is mijn bedoeling om aan te tonen, vanuit de Schrift, dat God, om ieder schepsel te redden, in het geheel niet afhankelijk is van welk van Zijn eigenzinnige schepselen dan ook!

We worden aangemoedigd het bevel te gehoorzamen om het Woord der Waarheid "recht te snijden"(2Tim.2:15)! Door dat na te laten, zullen we ons beschaamd voelen ten opzichte van Gods wegen en uiteindelijke doel.

Door de apostel Paulus onthulde God dat Hij "wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen."(1Tim.2:4). Zoals eenvoudig kan worden vastgesteld, betekent het Griekse woord dat hier wordt gebruikt thelo, in werkelijkheid "wil" en niet het veel zwakkere "verlangen". Wie kan trouwens dwarsbomen wat God werkelijk wil? Maar, om zeker te zijn: het is Gods geopenbaarde wil om alle mensen te redden en dat ieder individu komt tot een diepe erkentenis van Zijn waarheid! Het Griekse woord, dat hier slechts met erkentenis wordt vertaald, is epignosis en betekent: "het hebben van een precieze en grondige erkenning en herkenning van goddelijke waarheid."

In 1Tim. 4:9-11, wordt nadrukkelijk en betrouwbaar gesteld dat God de Redder is van alle mensen. Paulus, geinspireerd, die zeker wil weten dat we begrijpen dat de gehele mensheid in beeld is, voegde toe "allermeest der gelovigen"(SV). Inderdaad, gelovigen -de uitverkorenen- hebben een eerdere en speciale redding, maar niet een enige en exclusieve redding! Want Paulus schreef niet: "exclusief voor hen die geloven". Hij vond dit zó belangrijk, dat hij in vers 11 er aan toevoegde: "Beveel deze dingen, en leer ze."

We leren ook uit Rom. 5:18 en 19, dat, zoals door Adam's ongehoorzaamheid het oordeel over de gehele mensheid kwam, zo zal, door Christus' gehoorzame offer, rechtvaardiging komen over de gehele mensheid!

Dan lezen we in 1Kor. 15:22 "Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden." We weten dat dit verwijst naar een leven buiten het bereik van de dood. Het volgende vers maakt dat duidelijk.

Bovendien wordt in Kol. 1:20 bekend gemaakt dat allen in de hemel en allen op de aarde verzoend zullen worden met God door het bloed van het kruis!

Romeinen 11:32 vertelt ons: "Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen." In dit vers aarzelt God niet om te stellen dat de ongehoorzaamheid en eigenwijsheid die op allen is, uit Zijn hand komt, met het doel dat Hij, op den duur, Zijn genade over allen kan uitstorten.

Bovendien staat er in 1Joh. 2:2 ondubbelzinnig: "Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld".

Aangezien het offer van Christus (Zijn lijden en dood op het kruis) werd gedaan voor de zonden van de gehele wereld (het hele menselijke ras), is het dan denkbaar dat het niet zijn positieve uitwerking zal hebben op de gehele mensheid? Moeten we dan aannemen dat het perfekte en ulitime offer de grote meerderheid van de mensheid onaangedaan zal laten en voor altijd zal vallen in de handen van Satan? Dit is niet in overeenstemming met de Schrift, noch met eenvoudige logica! Intuïtief weten we dat er iets grondig mis is, als dit waar zou zijn. Het doet ons denken aan een scenario, waarin een rijke, sterke aristocraat de volledige som betaalt voor een boerderij van 100 hectare, maar tevreden moet zijn met de ontvangst, het bezit, van slechts 5 hectare; dat alles door een kwade buur, die het, op een slinkse en achterbakse manier, gelukt 95 hectare in zijn bezit te krijgen. Zelfs bij de eigenzinnige mensheid zou zoiets als een groot onrecht worden erkend, aangezien de boze buurman er geen cent voor betaalde!

Ik weet dat het artikel op het Internet er nogal veel werk van maakte aan te tonen dat de mens een vrije wil heeft! Dat is erg jammer, want de woorden "vrije wil" zijn geen Schriftuurlijke uitdrukking. Natuurlijk schiep God ons met een wil, gelukkig maar, maar onze wil is een menselijke wil, die afhankelijk is van het ontvangen van de speciale gave van Gods Geest (Rom.5:5), zodat we in staat zijn Gods speciale gave van geloof te kunnen gebruiken(Rom.12:3; Efe.2:8,9; Phil.1:29).
Deze speciale gaven stellen ons in staat onze wil uit te oefenen in antwoord op Gods liefde! Eenmaal genadevol gegeven, zal de menselijke wil positief antwoorden op de Gever van dit alles(1Kor.4:7; Joh. 3:27), precies zoals onze ogen en oren zien en horen en we daarop reageren!

Er wordt nadrukkelijk gesteld, dat niets, maar dan ook helemaal niets, dat we hebben, of dat nu materieel of geestelijk is, iets anders is dan een gave van God! Wanneer we dan ook ons afvragen waar in de Schrift staat dat God ons een vrije wil heeft gegeven, dan zullen we zien dat dit nergens wordt onthuld. Sterker nog, de Schrift en de geschiedenis tonen zonder twijfel aan dat een sterfelijke, eigenzinnige mensheid totaal niet in staat is God te zoeken. In feite is ze vijandig tegenover God!

Vinden we het nuttig om te protesteren en te klagen over het feit dat we niets in te brengen hadden over hoe ons fysieke lichaam werd geschapen? Nee toch? Waarom zouden we dan protesteren en klagen over het feit dat we afhankelijk zijn van de speciale gave van Gods Geest en de speciale gave van geloof, waardoor we op een positieve manier kunnen antwoorden naar onze Schepper God?
Pas nadat we deze speciale gaven van God hebben ontvangen, zal er een positief antwoord kunnen zijn! En de Schrift onthult, dat, zolang we nog in de "School van God" zijn, we deze gaven slechts in beperkte mate hebben en niet volledig. Dit is kennelijk voor onze bestwil, zodat we noodzakelijke lessen leren terwijl we nog in dit vernederde lichaam verblijven. Maar deze speciale gaven zijn ons niet gegeven om te tonen wat wij allemaal kunnen, zodat wij ons kunnen kwalificeren voor deelname aan Gods familie(Efe.2:19). Elk fysiek of geestelijk iets dat aan het individu het vermogen geeft zelf zijn eeuwig wel en wee te bepalen, is on-Schriftuurlijk en berooft God van Zijn heerlijkheid en eer. Het zou, in de praktijk, maken dat God niet in staat zou zijn ALLES te worden in ook maar één persoon, laat staan in allen, wat toch de Vaders geopenbaarde doel is (1Kor.5:28).

In Jesaja 42:8 en Jesaja 48:11 zegt God dat Hij Zijn eer en aanbidding nooit aan een ander zal geven! Waarom zullen wij dan aannemen dat Hij de mens een zogenaamde vrije wil heeft gegeven, waarmee deze Hem kan tonen of deze persoon wel of niet gered wil worden? Nogmaals, zoiets zou God in feite van Zijn heerlijkheid, eer en aanbidding beroven en in het hart van ieder gered indivudu het eeuwig goede gevoel over zichzelf plaatsen dat hij zelf het verstand had om, wijs en handig, de juiste beslissingen te nemen; in tegenstelling tot de miljarden die, door hun stomheid, in een hel belandden, om daar eeuwig hun dwaasheid en kortzichtigheid te betreuren!

Wanneer onze ogen ons goed zicht geven, voelen we niet dat we tot robots gereduceerd zijn omdat God het niet aan ons heeft over gelaten om goede ogen te hebben en plezier te hebben in dat we zien en wat we zien! Zo is het ook wanneer we de speciale gaven van Gods Geest en geloof ontvangen! We antwoorden dan, onhoudbaar en dankbaar, met liefde, met geloof en met verwachting!

Sta me toe een ogenblik te kijken naar wat de Schrift werkelijk onthult over de vrucht van de wil van de mens, zoals die afstamt van Adam. Ze is totaal tegenstrijdig met Gods wil!! Dit wordt onontkenbaar duidelijk in Romeinen 3:10-20, waar ons in het kort wordt verteld dat niemand rechtvaardig is, nog niet één; dat niemand verstandig zoekt, niemand zoekt naar God, allen zijn afgeweken; niemand doet goed, nog niet één, enz.

Romeinen 3:10-20 laat ons zien wat de mensheid in werkelijkheid is, als ze niet wordt gezegend door de gaven van Gods Geest en de gave van het geloof. Ja, deze verschrikkelijke en nederig makende negatieven zijn het produkt van 's mensen's aangeboren wil. Aangezien niemand er toe neigt God te zoeken, of enig goed te doen (dat waard is genoemd te worden), is het duidelijk dat de mensheid, op zich zelf leunend, hopeloos verloren is.

Maar we weten dat alles wat Paulus neerschreef in Romeinen 1:18 tot Romeinen 3:20, een inleiding is op de schitterende onthulling die we vinden in Romeinen 3:21-28! Deze inleiding kan het onoverkomelijke probleem van de mensheid niet zwarter schilderen dan hij nu doet. Het is de aanloop naar de onthulling van Gods komplete en heerlijke oplossing van het probleem van de mensheid!

onmiddellijk na het uitmeten van 's mensen's wanhopige, vreselijke en doodsdreigende probleem, lezen we "Maar nu is echter buiten wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,...... door het geloof van Jezus Christus,"(Conc. Vert.; nadruk toegevoegd). En in vers 22 staat heel duidelijk dat deze gerechtigheid er voor alle mensen is, maar dat het, nu en speciaal, slechts op de gelovigen is, die werden uitgekozen voordat er mensen op aarde waren. (Efe.1:4). Maar de rest zal ook het volle voordeel van Christus' offer ontvangen, wanneer Christus het koninkrijk zal overhandigen aan God de Vader(1Kor.15:24-28). Onze Heer en Redder zal op schitterende wijze slagen een vlekkeloos en foutloos universum aan Zijn Vader te presenteren. De context van 1Kor. 15:20-28 (plus vele andere Schriftplaatsen) laat hierover geen twijfel bestaan.

Zo allesomvattend de pijnlijke onthullingen waren over de mensheid, in Rom. 3:10-20, zo allesomvattend is de oplossing voor de hele mensheid, zoals die wordt onthuld in de volgende verzen (21-28) van dit hoofdstuk!

Aangezien het Goede Nieuws van Gods oplossing voor 's mensen's onoverkomelijke probleem wordt aangekondigd onder het kopje "buiten wet om", waarom zouden we dan het effekt van het grote en perfekte offer van Christus laten afhangen van een wet van 's mensen's zogenaamde vrije wil? Het werk en offer van Christus en de gave van Gods Geest, net als de gave van het geloof, zijn niet gegeven opdat ieder individu nog een andere "kans" kan krijgen om te laten zien hoe goed en waardig hij zich kan presenteren voor God en zich kan kwalificeren om de voordelen van het offer van Christus te ontvangen! Nee, dit alles laat ieder individu zien hoe kompleet en volledig afhankelijk hij is van God voor alles - al het lichamelijke en geestelijke, al het tijdelijke en blijvende! Door Christus' offer werd het hart van God - de liefde van God - onthuld! Het werd niet voorzien als een gelegenheid waarbij een ieder zijn eigen kunde kan laten zien en zo te kwalificeren tot ontvanger van redding. Onze 'bevoegheid' komt geheel en alleen van God.(Kol.1:12).

Ja, we hebben een wil, maar, aan zichzelf over gelaten, demonstreerde die wil van ons dat ze de vreselijke dingen wil die staan vermeld in Romeinen 3:10-20.

Het zou ook gezegd kunnen worden, dat op het niveau van het menselijk bewustzijn het voelt alsof we een vrije wil hebben. Maar dat is slechts op ons niveau van bewustzijn en in overeenstemming met onze gevoelens, die niet de maatstaf zijn voor waarheid! In tegendeel, ze zijn de maatstaf van onze eigenzinnigheid en foute conclusies.

In Romeinen 9:16 wordt ons eenvoudig verteld dat het er niet van afhangt of iemand wil of loopt, maar van God, de Genadevolle! En, zoals al aangetoond met Romeinen 11:32, God zal genade hebben over allen en voor dat doel heeft Hij ze allen eerst geblindeerd! Paulus, zich dat realiserend, brak hierna uit in een van de Schrift's meest welluidende, hartroerende lofzangen, eindigend met de jubelende uitroep dat Alles voor God is (Rom.11:33-36).

Als redding of blijvende veroordeling voor ieder individu afhangt van de juiste of onjuiste uitoefening van zijn wil, dan zullen zij die niet gered worden het aan zichzelf te wijten hebben en zij die wel worden gered zullen zichzelf een schouderklopje mogen geven en zichzelf alle eer toewuiven, omdat ze aan de hel ontsnapt zijn!

Volgens de populaire theologie kunnen zij die gered worden er niets aan doen dat zij, gedurende heel de eeuwigheid, er aan herinnerd zullen worden en bewust zijn van het feit, dat het verschil tussen hen en de grote massa van de mensheid (die dan in de hel zou zitten) is dat zij hun zogenaamde vrije en onafhankelijke wil op een wijze manier hebben uitgeoefend, terwijl de overgrote meerderheid hun zogenaamde vrije wil op een domme manier hebben gebruikt!

Maar, en daar mogen we dankbaar voor zijn, het hangt geheel af van God en de Zoon van Zijn liefde (en niet van de mensheid): allen zullen inderdaad worden gered. Dat zal zo zijn, omdat God in Zijn oneindige liefde en genade het kwade door het goede zal overwinnen! Zal Hij Zelf niet doen wat Hij aan ons heeft opgedragen (Rom.12:21)? Natuurlijk zal Hij dat doen, nu de gerechtigheid Gods ten volle is bevredigd door het offer van Christus!(Rom.2:21-22) (Zie ook: Rom 1:17; Rom 5:19; Rom 5:21; Rom 10:3-4; 1 Kor 1:30; 2 Kor 5:21; Phil 3:9)

Er is zo veel meer dat gezegd zou kunnen worden om aan te tonen dat God alle mensen zal redden, maar, tenslotte, is het nodig om nogmaals naar de Schrift te gaan, opdat we kunnen zien dat God niet terughoudend is om te bevestigen dat Hij (met als doelstelling allen te redden en grondig op te voeden (1Tim. 2:4)) dat Hij zowel kwaad als goed schept(Jes. 45:7). Het is ondenkbaar, en tegenstrijdig met de Schrift, dat we God moeten zien als Iemand die probeert een universeel ongeluk te redden, dat buiten contrôle raakte, met als resultaat dat de meeste van Zijn intelligente schepselen in een hel zullen belanden, met als enig doel daar zonder ophouden gemarteld en gekweld te worden. Bij dit alles moeten we bedenken dat zij die gered werden permanent op hun hoede moeten zijn niet buitengewoon tevreden te zijn met zichzelf, maar nederig en dankbaar aan God, terwijl ze, diep in hun harten, dag in en dag uit nauwelijks kunnen ophouden zichzelf te feliciteren met het feit dat ze zo wijs en goed zijn geweest, omdat ze het voor elkaar kregen te leven in zo'n heerlijke zegen in de hemel en niet in de ellende van de hel.

Ik weet dat veel fijne mensen, zelfs goede mede-gelovigen, er van overtuigd zijn dat als ze geen vrije wil hebben, ze dat terugbrengt tot niets meer dan automaten en robots!

Maar laat me met nadruk zeggen dat dit idee niet anders is dan een misleidend dwaalspoor, dat ons wordt voorgehouden om onze aandacht weg te houden van waar ze hoort te zijn, namelijk bij het plan en doelstelling van God: om Alles in allen te worden (1Kor.15:28).

We kunnen nooit het grote belang onderschatten van het feit dat de mensheid naar Gods beeld is geschapen en naar Zijn gelijkenis, bestemd om volwassen zonen en dochters te worden van onze hemelse Vader. De vrees dat we slechts automaten en robots zijn, zou alleen dan een begin van waarheid hebben, als we geheel zonder wil geschapen zouden zijn! Maar dan zouden we niet meer menselijk zijn! Dan zouden we geen schepselen meer zijn die werden gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Houd er a.u.b. rekening mee dat er een wereld van verschil zit tussen het hebben van een vrije wil en het hebben van een wil! Als het werkelijk zo is dat de mens een vrije wil heeft (met alles wat de populaire theologie daaraan ophangt), dan heeft God Zich gereduceerd tot een derde-rangs Godheid, Die het wel heel fijn zou vinden om iedereen te redden, maar Zelf niet in staat was om dat te doen, zelfs al heeft Hij voor alles gezorgd, door het offer van Christus, wat noodzakelijk en behulpzaam is om allen te redden. Het is onmogelijk te aanvaarden dat God Zichzelf zo heeft verzwakt, door Zijn schepselen een vrije en onafhankelijke wil te geven (de sleutel tot redding), zodat alleen zij worden gered die besluiten deze sleutel wijs en scherpzinnig te gebruiken!

Wanneer we op een juiste manier Gods woord der waarheid snijden (2Tim. 2:15), dan zullen we Gods redenen herkennen voor Zijn handelen met Israël overeenkomstig het vlees -om overduidelijk de nietigheid van het vlees te tonen- en we zullen Gods doelstelling herkennen waarin Hij Paulus riep om Zijn plan en doel te onthullen, wat Hij wil doen en zal bereiken, niet dankzij iets goeds in de de mens, maar ondanks de zwakten en grenzen in de mens! Een in dit geval toepasselijke passage om te bestuderen is 1Korinthe 1:26-30.

God geeft de mens niet een gelegenheid(een kans) om te laten zien dat hij het waard is om gered te worden. Nee, doelbewust schiep Hij ons zo dat we, effectief en op de best mogelijke manier, opgevoed kunnen worden! Op den duur zal een ieder de onontbeerlijke gave van Gods Geest ontvangen en de gave van geloof, met als resultaat dat iedereen met zijn hele wezen antwoorden zal op Zijn liefde! Ja, als antwoord zal een ieder vrijwillig en enthousiast God als zijn ALLES aannemen, zonder enige dwang of druk! God schiep in ons het vermogen tot antwoorden en door Zijn opvoedend programma en Zijn gaven zal Hij in ieder intelligent schepsel een hartelijk liefdes-antwoord oproepen op Zijn ongebreidelde liefde!

Zeker, het is buitengwoon belangrijk dat we een wil hebben! In feite is het essentieel, zodat God van een ieder van ons onze welgemeende lofprijzing en aanbidding kan ontvangen, zonder dat we daartoe worden gedwongen. Integendeel, als we de middelen en de opvoeding hebben gekregen, zullen we vrijwillig, blij en eerbiedig antwoorden op Zijn liefde! Al wat nodig is om onze beperkte, menselijke wil te laten antwoorden op God soevereine en enig vrije wil in Gods universum, is om Zijn gaven te ontvangen en Zijn opvoedkunidg programma te hebben doorlopen!

Liefde verlangt sterk naar een hartelijk liefdes-antwoord! Liefde is ook een "plannenmaker". Gods creatieve werk en het foutloze offer van Christus, zijn de perfekte uitdrukkingen van Zijn diepgevoelde liefde - want God is liefde (1Joh. 4:8,16). Deze niet te omzeilen liefde van God zal worden bekroond met volledig succes, doordat ze, op den duur, van ieder intelligent schepsel een hartelijk en vrijwillig antwoord zal voortbrengen! Voor dat doel heeft God alles gemaakt wat Hij gemaakt heeft. Het is de grootste "love-story" ooit, maar slechts weinig bekend en geloofd!

Ja, hoe buitengewoon mooi is het dat we niet hoeven na te denken over "Wat een Soeverein God niet Kan Doen", maar in plaats daarvan we ons mogen verbazen en verheugen over "Wat een Soeverein God Wil Doen En Zal bereiken", geheel volgens Zijn eigen onthulling van Zijn Plan en Doelstelling!

Peter FeddemaDe volgende teksten zijn genomen uit de NBG of uit het Concordant Letterlijk Nieuw- en Oud Testament (zie indicatie)

2Tim. 2:15 "Doe uw best uzelf voorbereid aan God te presenteren als een werker die zich niet behoeft te schamen, het woord der waarheid recht snijdend"(CV)

Terug

1Tim. 2:4 "die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen."(NBG)

Terug

1 Tim.4:9-11 "9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die Heiland is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.
11 Beveel en leer dit. (CV)

Terug
Rom. 5:18-19 "18 Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens de velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een de velen gerechtvaardigd worden."(CV)

Back

Kol. 1:20 "en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."(NBG)

Terug
Rom. 5:5 "en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is"(NBG).

Terug

Rom. 12:3 "Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld."(NBG)

Terug

Efe. 2:8-9 "8 Want in genade zijt gij behouden, door geloof, en dat niet uit uzelf: het is een naderingsgave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand roeme.(CV)

Terug


Phil. 1:29 "Want aan u is het genadevol verleend, om Christus' wil, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden"(CV)

Terug


1 Kor. 4:7 "Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen had?"(NBG)

Terug


John 3:27 "Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan niets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn."(CV)

Terug


Efe.2:19 "Zo zijt gij dan geen gasten en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en behorend to Gods familie"(CV)

Terug


1Cor. 15:28 "Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."(NBG)

Terug


Jes. 42:8 Ik ben Yahweh, de Elohim! Dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden."(CV)

Terug

Jes. 48:11 " Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; mijn eer geef Ik aan geen ander."(NBG)

Terug


Rom.3:10-20
10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een,
11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt;
12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.
13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen;
14 hun mond is van vloek en bitterheid vol;
15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten,
16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen,
17 en de weg des vredes kennen zij niet.
18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
19 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God,
20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen."(NBG)

Terug


Rom.1:18 - Rom.3:20. Leest u in dit geval a.u.b. uw Bijbel

Terug


Rom. 3:21-28
"21 Thans is echter buiten wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen,
22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, voor allen en op allen die geloven; want er is geen onderscheid.
23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden;
26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.
27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof.
28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.(CV)

Terug


Efe. 1:4 "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de nederwerping der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht."

Terug


1 Kor. 15:20-28 "20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.
21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;
24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."(NBG)

TerugKol.1:12 "en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het lotdeel der heiligen, in het licht.(CV)

Terug


Rom.9:16 "Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, de Genadevolle."(CV)

TerugRom. 11:32 "Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen."(NBG)

TerugRom.11:33-36 "O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen."

Terug


Rom. 12:21 "Weest niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."(CV)

TerugRom. 3:21,22 "21 Thans is echter buiten wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door geloof van Jezus Christus, voor allen en op allen die geloven; want er is geen onderscheid."(CV)

Terug


Rom 1:17 "Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof voor geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven."(CV)

Back


Rom 5:19 "Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens de velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een de velen rechtvaardigen worden."(CV)

Terug


Rom 5:21 "opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid, tot aionisch leven, door Jezus Christus, onze Here."(CV)

Terug


Rom 10:3-4 "Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te vestigen, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.
4 Want Christus is de completering van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft."(CV)

Terug


1Kor 1:30 "Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing"(NBG)

Terug


2Kor 5:21 "Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem."(NBG)

TerugPhil 3:9 "en, in Hem gevonden, moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is vanwege geloof."(CV)

TerugJes. 45:6b,77 "Ik ben de Here, en er is geen ander, 7 Formeerder van het licht en Schepper van de duisternis, Formeerder van het goede en Schepper van kwaad; Ik, Yahweh Elohim, doe dit alles."(CV)

Terug1Kor. 1:26-31 "26 Ziet slechts toe op uw roeping, broeders: dat er niet niet vele wijzen zijn naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken.
27 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;
28 en wat in de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,
29 opdat geen enkel vlees zou roemen voor Gods aangezicht.
30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.(NBG)

Terug
1Joh 4:8,16 (8) "Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde."(NBG)
(16) "En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde.........."(NBG)

Terug1Kor. 15:28 "Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."(NBG)

Terug


1Joh 4:8,16 (8) "Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde."(NBG)
(16) "En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde.........."(NBG) ------ Terug

1Tim 2:4 "die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen".(NBG)

Terugwww.hetbestenieuws.nl