Waarom Heeft God Het Heelal Geschapen?
door Peter Feddema.

Als gelovigen in God en in Zijn heilig Woord, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat er geen zinnig, begrijpelijk plan zou bestaan voor Gods schepping van de kosmos. Tot welke Schriftgedeelten kunnen ons wenden om helderheid te verkrijgen over dit onderwerp?
Een andere, nauw hieraan verwante uitdaging is een antwoord te vinden op de vraag: Kwam Zonde en Kwaad in Gods universum tegen Gods bedoeling? Het komt ons voordat een verstandige overeenstemming in deze zeer belangrijke zaken, ons zeer zou helpen op een goede manier te studeren en gemeenschap te hebben.

Eigenlijk vertelt de Bijbel ons niet in zoveel woorden, waarom God het heelal heeft geschapen. Maar, in 1Cor.15:24-28, ontvangen we doelgerichte informatie over ons onderwerp. Hier wordt ons verteld dat aan het eind (de voleinding), als Christus Zijn taak zal hebben volbracht, het brengen van allen tot onderworpenheid, dat dan God, de Vader, zal worden ALLES in ALLEN (:28)
Nu weten we ook WAAROM God het heelal heeft geschapen, nietwaar?

Het is heel interessant te lezen wat er staat in Job.38:7. Als we kijken in welke context dit vers staat, wordt het duidelijk wanneer God de aarde schiep, de zonen Gods juichten van vreugde! De Schepping was een imposante manifestatie van Gods wijsheid (Zijn "Hoofd") en Zijn kracht (Zijn "Hand"). Maar de Schriften vertellen ons dat God LIEFDE is (1Joh 4:8 & 16). Door het scheppen van een groot, onmetelijk universum, gevuld met allerlei soorten van grote en prachtige zaken, was God duidelijk in staat Zijn wijsheid (Zijn "Hoofd") en Zijn kracht (Zijn "Hand"), maar niet Zijn LIEFDE (Zijn "Hart") te openbaren.
Liefde is een abstract begrip, dat niet kan worden geschapen, maar moet worden getoond of uitgeoefend.
Het is een grondbegrip, dat liefde verlangt naar een liefdevol antwoord. Daarom, is het eenvoudig te zien dat het niet genoeg is voor God om alleen Zijn wijsheid en Zijn kracht te laten zien. Alleen de bewondering voor Zijn wijsheid en kracht, is niet genoeg om de liefde van God te bevredigen. Dit maakte een plan noodzakelijk waarin het God mogelijk werd te laten zien dat Hij, inderdaad, liefde is. Dit maakte een tijdelijke vervreemding tussen God en Zijn schepselen noodzakelijk. Om een lang verhaal kort te maken, God zorgde er voor dat Zijn schepselen Zijn genade zeer nodig zouden krijgen.

GENADE IS LIEFDE IN ACTIE.


Om zelfs de meest sceptische van Zijn schepselen te overtuigen, was het nodig dat Gods demonstratie van Zijn liefde geen vraag onbeantwoord zou laten. Nu, we kennen de geschiedenis! God gaf het liefste wat Hij had - de Zoon van Zijn liefde. (Col.1:13). Er is geen hogere liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor dat van een ander. Dit werd getoond op Golgotha!

Om kort te gaan, dit is het grondbeginsel voor het zwoegen der eeuwen. Aan het eind (bij de voleinding) van de eeuwen, zal alles in de hemelen en op de aarde verzoend zijn met God, door het bloed van Christus, dat vloeide aan het kruis (Col.1:20). Op Golgotha toonde God de diepte van Zijn "Hart", Zijn LIEFDE. Bij de voleinding van de aionen, zullen alle intelligente schepselen, in de hemelen en op de aarde, vrijwillig en uit de grond van hun hart, God aanbidden en Hem hun Abba, Vader, noemen!!!

God dwingt niemand Hem te aanbidden en toe te juichen. Zoiets zou de honger van Zijn Hart niet kunnen stillen! Maar Hij zorgt ervoor dat door omstandigheden, gerichten en het geven van Zijn Geest, dat iedereen Zijn Liefde van ganser harte zal beantwoorden!

Dat is het GOEDE NIEUWS dat we mogen delen en ons in verheugen!


In antwoord op de vraag of zonde tegen Gods bedoeling in de wereld kwam, kunnen we naar het volgende kijken:

Als God omnipotent (al-machtig), omniscient (al-wetend) en omnipresent (al-aanwezig) is; en Zijn doelstelling is om ALLES in ALLEN te worden (1Cor.15:28), dan is het onmogelijk dat kwaad en zonde in deze wereld kwamen, zonder Gods bedoeling.
Er moet met nadruk op worden gewezen dat als kwaad en zonde (d.w.z. de gevolgen er van in de vorm van eeuwige bestraffing of eeuwigdurende vernietiging) een permanent onderdeel van Gods scheppingswerk zouden blijven, het dan voor 1Cor. 15:28c onmogelijk zal zijn een heerlijke waarheid te worden.

God heeft ons begiftigd met intelligentie. Gezond verstand zal ons vertellen of God er op uit is Alles in Allen te worden. Als Hij daarin slechts voor een klein deel in zal slagen (de grote meerderheid eindigt dan in de hel, volgens de gangbare theologie), dan mogen we ons afvragen of Hij ALLES in ENIGE van Zijn intelligente schepselen kan worden. Dan kan God worden vergeleken met de man die begon met de bouw van een toren, maar er niet in slaagde om die af te maken, zoals we kunnen lezen in Lucas 14:28-30. Hier zijn die verzen:

" Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
29 Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten,
30 zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien."

Luke 14:28-30 (NBG)
Ik kan het niet accepteren dat God Zich niet "eerst neder gezet" heeft en gedaan wat de Schrift ons aanraadt te doen in Lucas 14. God zal niet falen in Zijn doelstelling en zal Zich niet tentoonstellen als een dwaas, waarvan men zegt: "Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien." Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat God er perfect in zal slagen tot Zijn Glorie en het welzijn van al Zijn schepselen.

Dit weten we ook uit uitspraken in 1Pet.1:19-20 en Rev.13:8, waar wordt gesproken van het Lam Gods, voorbestemd en geslacht voordat de zonde de wereld binnen kwam. Dit zegt ons dat God het probleem van de zonde al had OPGELOST, zelfs voordat het ontstond!
God is niet zoals wij, mensen, die telkens weer falen, ondanks onze goede bedoelingen. Nee, God is God!!! En Hij controleert en voorziet in alles dat nodig is voor iedereen om tot een volheid van leven te komen dat nooit zal eindigen. 1Cor. 15:26 vertelt ons dat de laatste vijand die vernietigd zal worden, de dood zal zijn. Dan blijft er slechts LEVEN zonder einde voor allen, in volle harmonie met God, want GOD IS LIEFDE!!

Peter Feddema
"daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."
terug


Job 38:7 "terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?"
terug


1Jo 4:8 " Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde"

" En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.(vs. 16)"

terug


"Col 1:13 "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,"
terug


" Col 1:20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."
terug


" Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.." (1Cor.15:28),
terug


"1Pe 1:19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam."
terug


Re 13:8 "En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. "
terug
www.hetbestenieuws.nl