Uit God, Door God
en Voor God is het Al.

door Peter Feddema.

Dit is een korte presentatie van zeven onderwerpen en Schriftgedeelten, die het uiteindelijke doel uitleggen dat God wil bereiken met het Scheppen van het universum. Het komt voornamelijk uit de pen van de apostel Paulus, dat we deze absolute verklaringen hebben over Gods wonderbare doelstelling om ALLES in ALLEN te worden. (1Cor.15:28c).

In Kol.1:25, vertelt Paulus ons dat het hem was toegestaan Gods Woord te completeren. In andere delen van de Schrift kunnen we dit complete beeld van Gods doelstelling niet vinden.

Om het voor ons zo heilzame doel van Gods Schepping goed te kunnen voorstellen, moeten we het Woord van God "recht snijden", zoals we daartoe worden aangemoedigd in 2Tim. 2:15

"Doe uw best uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een onbeschaamd werker, het woord der waarheid recht snijdend"(eigen concordante vertaling - wj).

Dit wil zeggen dat het nodig is om, op de juiste manier, onderscheidt te maken tussen Gods handelen met IsraŽl, - door welke wordt aangetoond dat de mensheid in het vlees God niet kan behagen; en Zijn handelen met de natieŽn, door welke wordt getoond wat Hij op den duur zal bereiken, door Christus Jezus, voor hen op de aarde en voor hen in de hemelen(cf Kol.1:20).

Zeven Zeer Belangrijke Onderwerpen:

1) God schiep het AL 5)God zal het Al redden
2) God bestuurt het AL 6) God zal het AL doen herleven.
3) God zal het AL rechtvaardigen 7) God zal het AL onderwerpen.
4) God zal het AL verzoenen.  

God Schiep het AL.
  " Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen."
  (Rom.11:36, NBG).
  "voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn
  (1Cor.8:6, NBG).
  "Ik ben de Here, en er is geen ander, (7)die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles."
  (Jes. 45:6b,7).
God bestuurt het AL
Dat God alles bestuurt is van grote vertroosting voor ons, want dit, op zichzelf, is de verzekering dat onze God, Die liefde is, alles zal laten gebeuren tot Zijn Eer en ons welzijn.
  " Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren?" (Jes.43:13, NBG).
  "In Hem zijn wij ook door loting aangewezen, die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van Hem Die het al bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil."(Eph.1:11, Conc. NT).
  "Dat uit Hem en door Hem en voor Hem alles is: Hem zij de Glorie in de aionen! Amen!
  (Rom.11:36, eigen concordante vertaling - wj).
God zal het AL rechtvaardigen.
Een belangrijk onderdeel van Gods werk is, dat Hij allen zal rechtvaardigen. Van ons zelf zijn we zondaars, maar door het lijden en de dood van Christus aan het kruis, zal God aan allen Zijn gerechtigheid schenken!

"Thans echter, los van de wet, is er gerechtigheid van God geopenbaard (waarvan wordt getuigd door de wet en de profeten), door het geloof van Jezus Christus, voor allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid."
(Rom. 3:21,22; eigen concordante vertaling - wj)
"Want de liefde van Christus dring ons, dit beoordelend, dat, als Een stierf voor allen, dus allen gestorven zijn"
(2Kor. 5:14,15a;eigen concordante vertaling - wj)
"...die sterft is gerechtvaardigd van de zonde."
(Rom. 6:7; eigen concordante vertaling - wj)
"Daarom dan, omdat het door een krenking voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo ook, door een daad van rechtvaardigheid, rechtvaardiging ten leven voor alle mensen"
(Rom. 5:18; eigen concordante vertaling - wj)
God Zal Allen Verzoenen.
Niet alleen zal God allen rechtvaardigen, Hij zal ook allen verzoenen! Verzoening brengt ons in een veel intiemere verhouding tot God dan rechtvaardiging alleen. Deze krachtige verklaring geeft ons grote vertroosting en bemoediging.
" en door Hem (Christus) allen met Hem[God] te verzoenen, (vrede makend door het bloed van Zijn kruis), door Hem, hetzij op de aarde, hetzij in de hemel"
(Kol 1:20; eigen concordante vertaling - wj)
God Zal Allen Redden.
De redding van allen is een zegen die onlosmakelijk is verbonden met de rechtvaardiging en verzoening van allen. Het is een onmisbaar onderdeel van het grote doel dat God, onze Vader, uitwerkt door Zijn Zoon, Christus Jezus.
"Getrouw is het woord en alle verwelkoming waardig, dat Christus Jezus in deze wereld kwam om zondaren te redden
(1Tim. 1;15; eigen concordante vertaling - wj)
Er staat niet dat Jezus in de wereld kwam om te proberen zondaren te redden, of om zondaren een kans te geven om gered te worden. Nee, Hij kwam om zondaren te redden en Hij zal dit perfect bereiken!!
"want dit is uitstekend en welkom voor het aangezicht van onze redder, God, Die wil dat alle mensen worden gered en komen tot kennis van de waarheid"
(1Tim. 2:3,4;eigen concordante vertaling - wj)
Als God nu iets wil, wie zal Hem tegenhouden? (cp. Jes.43:13, Ef.1:11)
"Getrouw is het woord en alle verwelkoming waard, (want daarin spannen wij ons in en worden beschimpt), dat we de levende God verwachten, Die redder is van alle mensen, allermeest van de gelovigen. Beveel en onderwijs dit.
(1Tim. 4:9-11; eigen concordante vertaling - wj)
In vers 10 staat niet "exclusief voor de gelovigen".
Ja, gelovigen hebben een speciale verlossing, maar verlossing is niet "exclusief", voor hen alleen! Op den duur zullen alle mensen worden gered, want God wil dat alle mensen worden gered. (1Tim2:4).
"en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld".
(1Joh. 2:2)
" En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld"
(1Joh. 4:14)
Nogmaals, we hebben de verzekering dat Christus Jezus is: de Redder van de (der) wereld. Er staat niet dat Hij slechts de "mogelijke" of de "potentiŽle" Redder van de wereld is. Nee, deze Schriftgedeelten zijn luid en duidelijk, vol met Goed Nieuws!!

God Zal Allen Doen Herleven.
God zal aan iedereen leven geven dat niet door de dood kan worden aangetast, leven dat onsterfelijk en onvergankelijk is, vol van vreugde en heerlijkheid! Wat is het heerlijk dat levendmaking zo duidelijk in de Schrift staat!
Want, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden".
(1Kor. 15:22; eigen concordante vertaling - wj)
"en zo wordt geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een levend makende Geest"
(1Kor 15:45; eigen concordante vertaling - wj)
De laatste vijand die vernietigd zal worden, is de dood"
(1Kor. 15:26; eigen concordante vertaling - wj)
God Zal Allen Onderwerpen.
Van ganser harte, liefdevolle onderwerping aan God, is de juiste, normale, natuurlijke en aangename verhouding van het Schepsel tot zijn Schepper.
"Wanneer echter alles aan hem onderschikt is, dan zal ook de Zoon Zich zelf onderschikken aan Hem Die alles onderschikt aan Zichzelf, opdat God mag zijn ALLES in ALLEN"
(1Kor. 15:28; eigen concordante vertaling - wj)
Let er vooral op dat al deze absolute Schrift uitspraken leiden tot de grote CLIMAX: God zal zijn Alles in ALLEN! (1Kor. 15:28).

Maar nu, Alles is voor God(1Kor.8:6; Rom.11:36), betekent het meest krachtige medicijn dat ooit is gemaakt voor een droeve en stervende mensheid.

Aan de levende God,
-Die de Redder is van alle mensen;
uit Wie en door Wie en tot Wie alles is,-
ZIJ ALLE GLORIE!!!

P. Feddema

Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. (1 Cor 15:28)TERUG
Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, (Kol. 1:25)TERUG
en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. (Kol. 1:20)TERUG
Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? (Jes. 43:13)TERUG
in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, (Ef. 1:11)TERUG
Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim 2:3b,4)TERUG
voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. (1 Kor 8:6)TERUG
.., Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. (Rom 11:35b,36)TERUGwww.hetbestenieuws.nl