Nog Niet Volmaakt!
door Peter Feddema.

Onze onvolmaaktheden in het vlees kunnen een echte spelbreker zijn voor onze geestelijke vreugde. Ons besef van niet volkomen te voldoen aan de maatstaf die Paulus ons gesteld heeft, waardig te wandelen in de roeping die ons is gegeven, is vaak overweldigend. Als gevolg daarvan vult de vrede Gods niet altijd onze harten en gedachten. Hoe kunnen we hiermee omgaan?
We zullen twaalf punten aanreiken, die naar we hopen, ons behulpzaam zullen zijn in "volharding en geduld met vreugde"(Kol 1:11)

1. Zolang we hier verblijven in onze aardse "tenten", weten we dat God nog niet klaar is met ons te vormen en te bouwen. Van Kol.1:12 leren we, dat onze hemelse Vader ons toebereidt voor het lotdeel dat ons wacht. Laten we dus niet op Zijn handelen voortuitlopen, maar genadig zijn naar anderen en ons zelf.

2. Vanwege redenen die God het beste weet, hebben we slechts een voorproefje gekregen van Zijn heilige geest en nog niet de volle maat. Maar wat is het goed en bemoedigend te weten, dat we ook verzegeld zijn met de heilige geest van belofte voor de dag der verlossing. (Ef.1:13; Ef.4:30). Bovendien, we hebben niet een volle maat van geloof gekregen, maar een beperkte maat (Rom.12:3). Sommigen ontvangen meer dan anderen. Dat is een van de redenen waarom we onszelf nooit moeten vergelijken met anderen, maar behulpzaam en zachtmoedig te zijn als we kunnen, zonder arrogant of neerbuigend te zijn. We zijn immers allen voorwerp van Gods genade!

3. De apostel Paulus zei in Fil. 4:11 dat hij had geleerd tevreden te zijn. Dat wil ons zeggen dat Paulus niet met deze zegen geboren was, maar dat hij het in "de school van God" had geleerd. Sommigen onder ons zullen dat misschien pas op de laatste "schooldag" leren. Paulus vetrelt ons ook dat hij een zeer belangrijke les had geleerd waarvan sprake is in 2Kor.12:9. Welke les was dat? Laten we het zo zeggen: Toen Paulus in alle ernst had gebeden voor het wegnemen van een ziekte (zwakheid), werd hem eenvoudig weg gezegd

"Mijn genade is u genoeg"
Nadenkend over wat God tot Paulus had gezegd, ontdekken we dat dit misschien wel een van de "understatements" van deze boze aion genoemd mag worden. Wat kan ons nog meer en beter gegeven worden, in onze zwakheden, dan te weten dat Gods genade genoeg is, volstaat? Natuurlijk, het volstaat, want het is Gods genade. Het is de uitdrukking van Zijn Liefde voor ons. We zijn er door gered, we worden er door gered en we zullen er door worden gered. Maar nog belangrijker, we zijn er in gered, om er nooit meer uit te geraken! Gered in genade wil zeggen dat we zijn geplaatst in of binnen het werkgebied van de genade. Zoals een vis in de oceaan altijd water om zich heen heeft, bij al zijn bewegingen, zo zullen wij, bij al onze ervaringen "op school", altijd Gods genade tegenkomen in Christus Jezus, ondanks alle "foutjes" die nog aan ons kleven.

4. Aangezien we in dit leven nooit die graad van perfectie zullen bereiken die ons in staat stelt eerlijk te zeggen dat we foutloos doen wat ons voorgehouden is, is het goed te bedenken wat Petrus, als discipel, mocht meemaken toen hem werd toegestaan over het water naar Jezus toe te lopen. (Matt.14:27-33). Zo lang hij maar zijn ogen op zijn Heer gericht hield, was er niets aan de hand. Maar keek hij naar de aanrollende golven, dan werd hij bang en begon te zinken. Jezus redde hem natuurlijk. Een belangrijke les die we van Petrus' ervaring kunnen leren, is om altijd op de waarheid gericht te blijven zoals die door onze verheerlijkte Heer en Redder werd geopenbaard aan Paulus. Die waarheid zal ons bevrijden, ook van de frustraties over onze onvolmaaktheden.

5. Ja, als we op de stormachtige zee van het leven lopen (met daarbij te vaak het idee dat we zinken), mogen we ons vasthouden aan Paulus' bede

"Weest in geen ding bezorgd"(Phil.4:6)
Dat houdt ook in, niet bezorgd te zijn over het feit dat we nog steeds niet volmaakt zijn. Hoe kunnen we dit bereiken? Door eenvoudigweg te onthouden dat we, vanwege de dood van Christus, heilig en foutloos en onbeschuldigbaar zullen zijn voor Zijn aangezicht (Kol.1:21,22). Dit is een krachtige manier om met tekortkomingen, zoals vrees en bezorgheid, om te gaan, of met andere zaken die ons bewust maken van onze onvolkomenheid.

6. Iemand heeft gezegd dat we nooit om moeten kijken als we "proberen een rechte voor te ploegen". Voor geestelijke volgroeidheid is het van groot belang niet om te kijken naar welk succes of falen dan ook dat we hebben meegemaakt. Dit wil niet zeggen dat we oneerlijk moeten zijn, of ons voorhouden dat we in staat zijn, door geestelijke acrobatiek, ervaringen uit het verleden te kunnen uitwissen, of die nu goed of kwaad zijn. Nee, het wil alleen zeggen, dat we ons niet moeten laten leven door onze ervaringen en gevoelens; maar dat we Gods uitspraken over Zijn genade in Christus en Zijn Handelen in deze bedeling van genade, ons dagelijks handelen en onze gevoelens moeten laten bepalen.

7. Zolang we nog steeds in dit lichaam van vernedering zijn, moeten we bedoeling begrijpen van wat Paulus zegt, als hij het woord "rekenen" gebruikt in Rom.6:11.

"Zo moeten jullie jezelf rekenen dood te zijn, inderdaad, aan de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer."
(Rom 6:11; eigen concordante vertaling - wj)
In Christus Jezus zijn we gestorven aan de zonde, en ons alledaagse leven mag nu gerekenend worden als van God, want we zijn perfect in Christus. De plaats, of positie, die we bij God hebben is veilig in Christus Jezus en aangezien niets ons kan scheiden van God (Rom.8:31-35), hebben we veel om ons aan te sporen te leven met Gods succes in Christus Jezus. Laten we niet te veel op onze tijdelijke onvolmaaktheden letten. In geest hebben we al plaats genomen, in Christus Jezus, tussen de hemelingen. (Eph.2:6). Dat zijn de zaken die echt tellen!

8. Soms vragen we ons af wat zou gebeuren, als God ons volledige volwassenheid zou hebben gegeven en macht over ons "vlees" tijdens dit leven. Zouden we niet "onmogelijk" zijn om mee te leven? Stel je voor, bij voorbeeld, dat we elkaar zouden kunnen vertellen dat we ons nooit meer ergens zorgen over maken. Zou dat niet verwaand en onwerkelijk klinken? Zou dat ons niet doen rondlopen met een air van zelfgenoegzaamheid? Hoe mooi en nederig maakt dit ons, te realiseren dat we Gods gerechtigheid hebben gekregen, in Christus Jezus, in Wie wij zijn opgedragen te roemen(1Kor.1:31). Volmaaktheid in het "vlees" zou ons van dit alles beroven.

9. Het is meer realistisch om met vreugde dat na te jagen waarvoor we zijn geroepen. Paulus zei het zo goed in Fil. 3:12-14.

"Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.
13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb,
14 maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

(Fil. 3:12-14; NBG)
In deze passage bevestigd Paulus eenvoudig dat hij niet vindt dat hij volmaakt is. Hij stelt ook dat hij niet blijft hangen bij hetgene dat achter hem ligt. Is het niet interessant dat (zoals reeds opgemerkt in #3), Paulus, ondanks alles, heeft geleerd tevreden te zijn? Hij is tevreden, omdat hij geniet van de waarheden van rechtvaardiging, verzoening en verheerlijking (in geest hij -en wij ook- heeft hij al iedere geestelijke zegen gekregen, te midden van de hemelingen in Christus, Ef.1:3). Hij staat niet toe dat zijn onvolmaaktheden hem "gespannen" maken. Integendeel, hij leeft door de volmaaktheid in Christus Jezus. Dit geeft hem een enorme hoeveelheid energie voor strijd van het grijpen en vasthouden van het aionische leven. De prachtige waarheden die hem waren gegeven om uit te roepen, tezamen met zijn voortdurende contact in gebed met de God van alle macht, wijsheid en liefde, stelde hem in staat door geloof te leven en zijn frustraties van zich te werpen. Hij moedigt ons aan hem daarin te volgen.

10. De fysieke omstandigheden in het leven kunnen soms wel erg vermoeiend zijn. We worden echter niet gevraagd om ons onnatuurlijk te gedragen, maar de Schrift zegt dat we ons geen zorgen moeten maken zoals de wereld dat doet (1Thess.4:13). We kreunen, maar ons kreunen is anders dan het kreunen en steunen dat in de maatschappij voorkomt. We worden gevraagd alles te doen zonder mopperen en klagen (Fil. 2:14) , maar toch geven de problemen van het leven ons vaak tranen en verdriet, terwijl we ons verheugen in de waarheid dat "alles is uit, door en tot God"! We zijn ten volle overtuigd dat alle dingen plaatsvinden in ons leven en in dat van de vele miljarden andere mensen, bijdragen aan het universele doel dat zo bondig wordt gesteld in 1Kor. 15:28 --

"opdat God zij, alles in allen"
Dit wil zeggen dat wij, als schepselen, door de ervaringen van goed en kwaad, niets in onszelf moeten worden. Schepselen kunnen alleen echte vervulling en volmaakte bevrediging vinden, als zij hun Schepper als hun al hebben, de Schepper Die zichzelf heeft laten zien als Vader en ons heeft verteld dat wij tot Zijn familie behoren (Ef. 2:19). Wat is het goed te weten dat God een familieverband aan het maken is; niet een koude zakelijke relatie, maar een relatie van intimiteit en liefde!

11. Het is zeer interessant om in HebreeŽn te lezen dat Christus gehoorzaamheid leerde door datgene waaronder hij leed. Wij hoeven geen gehoorzaamheid te leren, maar we mogen leren tevreden te zijn. En dat terwijl we lijden onder onze onvolmaaktheden. Het is een grote opluchting te weten dat we compleet zijn in Christus (Kol.2:10), en te leven door Zijn geloof (Gal.2:20). Dit is meer dan genoeg om ons te helpen onze tekortkomingen te vergeten en aangemoedigd te worden positief te leven. In dit positieve leven mogen we zien niet alleen vrij te zijn van zorgen (hoewel ook dat erg belangrijk is), maar ook ons te verheugen in de dienst aan de Heer en te bedenken dat de Heer altijd nabij is. Hoe meer we ons verheugen in de Heer, hoe minder we ons storen aan onze onvolmaaktheden. Dat het belangrijk is ons te verheugen wordt duidelijke aangegeven in Fil. 4:4

"Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!"
(Fil. 4:4; NBG)
als ook in Romeinen 15:13
"De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes"
(Rom. 15:13; NBG)
12. Wij weten dat het erg belangrijk is in gedachten te houden dat de Grote Pottenbakker uiteindelijk Degene is Die al deze prijzenswaardige kwaliteiten in ons zal bereiken. In Ef. 2:10 wordt gezegd dat we Zijn werk zijn. In Fil 2:13 stelt Paulus duidelijk
" want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt."
(Fil. 2:13; NBG)
Is het niet fantastisch te weten dat alles wat wij zullen bereiken, van Hem afhangt? Deze kennis is stimulerend en van groot belang voor onze dagelijkse waardige wandel. Het helpt ons niet toe te geven aan te veel zelfonderzoek of "navel-staren". Laten we omhoog zien, want onze verlossing is nabij!Moge deze twaalf punten ons helpen overwinnend om te gaan met het "pijnlijke" bewustzijn van niet altijd in staat zijn om volmaakt en waardig te kunnen wandelen, zorgelijkheid uit te bannen, en ons te koesteren in de vrede van God. Deze punten zijn natuurlijk niet gegeven als een excuus voor onze onvolmaaktheden. In tegendeel, we hopen dat de juiste lezing hiervan, behulpzaam zal zijn om meer betrokken te raken bij het najagen van het doel van waardig wandelen, in de geest van tevredenheid en ware vreugde, in de volle waardering van de volmaaktheid die we al hebben in Christus Jezus, onze Redder en Heer.

Peter Feddema.Aangehaalde Bijbelverzen:
Kol. 1:12 "en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. " Terug

Ef. 1:13 "In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte "Terug

Ef. 4:30 "En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing "Terug

Rom. 12:3 "Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld."Terug

Fil. 4:11 "Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen."Terug

2 Kor 12:9 "En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome."Terug

Matt. 14:27-33 "Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!
28 Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water.
29 En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus.
30 Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij!
31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?
32 En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.
33 Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!"
Terug

Fil. 4:6 "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God."Terug

Kol. 1:21,22 " Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend,
22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,"
Terug

Rom. 6:11 "Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus."Terug

Rom. 8:31-35 "Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;
34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?"
Terug

Ef. 2:6 "en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,"Terug

1 Kor. 1:31 "opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here."Terug

Ef. 1:3 "Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Terug

1 Thess. 4:13 "Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben."Terug

Fil. 2:14 " Doet alles zonder morren of bedenkingen,"Terug

1 Kor. 15:28 "Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."Terug

Ef. 2:19 "Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,"Terug

Kol. 2:10 " en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. "Terug

Gal. 2:20 " Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven."Terug

Ef. 2:10 " Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."Terug
www.hetbestenieuws.nl