De slag om de waarheid

door
John Essex

   

Er wordt vaak gezegd dat in tijden van oorlog, de waarheid het eerste slachtoffer is. Daarme wordt bedoeld dat beide zijden proberen de overhand te krijgen over de ander door middelen die de onderdrukking van de waarheid inhouden en de verspreiding van valse informatie, waarmee men probeert te misleiden. Zij die in de afgelopen eeuw wereldoorlogen hebben meegemaakt weten dat dit het geval is.

Wat niet zo gemakkelijk wordt gezien is dat waarheid ook in tijden van vrede vaak een slachtoffer is. Het gaat niet altijd om het vertellen van een regelrechte leugen, maar vaker door onjuiste voorstellingen van zaken. Paulus zelf waarschuwde TimotheŁs voor hen die afdwaalden met betrekking tot de waarheid (2 Tim. 2:18). Zulke misleidingen zullen steeds duidelijker worden naarmate we dichter bij het einde van deze boze aion komen, grotendeels als gevolg van het door velen verlaten van de principes die het woord van God bevat.

De Schrift, de heilige geschriften die goddelijk geÔnspireerd zijn (2 Tim. 3:16), zijn de door God gegeven standaard van waarheid, waarmee iedere theorie van de mens getest zou moeten worden. Ze verklaart nadrukkelijk dat er een God is, zoals er geen andere is. De atheÔst, door dit te ontkennen, en de agnosticus, door het te betwijfelen, staan beide tegen de waarheid op.

De Schrift beweert dat God …ťn is en Uniek (Jes. 45:5,18). Hij is anders dan en onderscheiden van de Here Jezus. Paulus zegt: "voor ons maar ťťn God, de Vader, uit Wie het al is en wij in Hem, en ťťn Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem"(1 Kor. 8:6;SW). Vers 4 van ditzelfde hoofdstuk had verklaard: "dat er geen God is dan …ťn!" Er wordt in deze Schriftplaatsen niets gezegd over een derde lid van de Godheid, de heilige geest, noch iets over de vermeende gelijkheid tussen de Vader en de Zoon, zoals door de TrinitariŽrs wordt gesteld. Integendeel! Jezus Zelf verwees naar Zijn Vader als Zijn God, en zei: "De Vader is groter dan Ik" (Joh. 20:27; 14:28). De waarheid van de Schrift beschaamt het foute idee van een Drie-eenheid, uitgevonden door de mens en pas in de derde eeuw na Christus binnengedrongen in de kerk. Uiteraard is er een heilige geest, maar die is, in eenvoudige woorden, de kracht en invloed van God. Ook Christus heeft een geest en Gods geest en Christus' geest worden duidelijk onderscheiden in Romeinen 8, de verzen 9 tot 14.

De Schrift verklaart dat God de Schepper van alles is (Efe. 3:9; Openb. 4:11), en dat alles uit Hem is (Rom. 11:36). Mensen proberen het voor te stellen dat levende wezens geŽvolueerd zijn uit iets primitiefs, en zij, ondanks de heldere uitspraken van Genesis 1:27 en 5:1, sluiten de mensheid in in dit evolutieproces. Als dit juist zou zijn, zouden deze theorieŽn de grote waarheid vernietigen dat God de mens (mensheid) geschapen heeft in Zijn eigen beeld en naar Zijn gelijkenis. Laten evolutionisten, en zij die hun leer aanvaarden, oppassen voor het ondermijnen van het woord van God, want Gods waarheid is sterker dan hun filosofieŽn. "Laat God waar zijn," zegt Paulus, ook al zou dat betekenen dat van ieder ander bewezen wordt dat hij een leugenaar is (Rom. 3:4). Gods waarheid zal de overhand hebben boven alle theorieŽn van mensen, en hun wijsheid zal uiteindelijk domheid en dwaasheid blijken te zijn (1 Kor. 1:21).

Veel mensen geloven dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. De Schrift zegt dit nooit. De uitdrukking "onsterfelijke ziel" komt nergens voor. Integendeel! We lezen dat "de ziel die zondigt zal sterven"(Eze. 18:4). Hoewel leven een voortdurend thema is in de Schrift, wordt onsterfelijkheid slechts drie maal genoemd. In 1 Tim. 6:16 lezen we van …ťn "Die alleen onsterfelijkheid heeft," terwijl we in 1 Kor. 15:53,54 lezen van stervelingen die "onsterfelijkheid moeten aandoen." Hoe kunnen we onsterfelijkheid aandoen als we die al hebben? En hoe kunnen we die al hebben als ze het unieke bezit is van Hem Die "Koning der koningen en Heer der heren" is? (Noot: in 1 Tim. 1:17, Rom. 2:7 en 2 Tim. 1:10 zijn de woorden die in de King James vertaling vertaald zijn met "onsterfelijk" en "onsterfelijkheid" uit een andere Griekse stam, en zouden respectievelijk met "onvergankelijk" en "onvergankelijkheid" weergegeven moeten worden.

"De leer van de onsterfelijkheid van de ziel is de voortzetting van Satans oorspronkelijke leugen, "Jullie zullen niet sterven om te sterven"(Gen. 3:4;SW). Het schaft de noodzaak af voor een opstanding van de doden, en maakt het hele betoog van Paulus in dat heerlijke vijftiende hoofdstuk van 1 Korinthe belachelijk."

De waarheid van God is vanuit vele hoeken aangevallen en die aanval er op is verre van afgelopen. De oorzaak van Gods verontwaardiging tegen de mensheid als geheel is dat, ook al ontvangen ze de zegeningen die Hij over hen uitstort en Hem daaruit kennen, zij de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houden, want zij danken of verheerlijken Hem niet als GOD. Als gevolg daarvan worden ze ijdel gemaakt in hun redeneren, en worden hun onverstandige harten verduisterd. Van zichzelf bewerend wijs te zijn, worden zij dom gemaakt (Rom. 1:23). Het probleem van vandaag is dat zij niet (h-)erkennen dat ze dom zijn. Ze geven liever goddelijk dienstbetoon aan het schepsel dan aan de Schepper (v.25), zelfs tot het niveau dat zij zich bij iedere gelegenheid verheerlijken. Omdat zij niet de liefde voor de waarheid van hun redding ontvangen, zal God hen in de eindtijd "een werking van dwaling [zenden], zodat zij de leugen geloven, opdat allen geoordeeld zullen worden, die niet de waarheid geloven, maar zich verheugen in onrecht" (2Thess. 2:10-12;SW).

Niemand van ons kan waarheid uitvinden, we kunnen ze alleen vinden en ze verkondigen. God alleen bepaalt ze, en Hij heeft ze tentoongesteld in Zijn schepping, in Zijn woord en in Zijn daden. Wetenschappelijke feiten zijn waar, omdat zij het scheppende en handelende werk van de Godheid in Zijn universum ontdekken en op juiste wijze interpreteren. Wetenschappelijke theorieŽn zijn vaak onjuist omdat zij afhankelijk zijn van speculatief redeneren, en wijken af van de basiswaarheiden van waaruit ze beginnen, als ze al uit waarheid beginnen.

Waarheid stelt dat God alles bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil. Foute theorieŽn veronderstellen dat dingen bij toeval werken, of in overeenstemming met combinaties van omstandigheden die zonder aanleiding opkomen. De waarheid verklaart dat God almachtig is; valse theorieŽn doen denken dat Hij slechts deels in staat is Zijn verlangens om allen te redden uit te werken, vanwege tegengestelde willen die niet wensen te buigen voor Zijn wil. De waarheid is dat God op den duur allen met Zichzelf zal verzoenen (Kol. 1:20), en dat Hij Alles in allen zal zijn (1 Kor. 15:28); de theorieŽn van de mens doen denken dat Hij maar een relatief klein aantal zal redden, en dat de rest voor altijd verloren zal zijn. De waarheid vergroot altijd de heerlijkheid van God; het valse probeert altijd Zijn heerlijkheid te verminderen.

Waarheid is gratis; genade is gratis; redding is gratis. Geen van deze dingen kunnen we kopen, hetzij door werken of door tienden of andere geldelijke giften. Niemand heeft enig gezag om iets hiervoor te vragen. Ze zijn om niet aan ons gegeven en we zouden ze om niet door moeten geven. We mogen op passende wijze een prijs vragen om wettelijke kosten te dekken, zoals druk- of verzendkosten, maar we mogen nooit een last opleggen als een prijs voor de waarheid, of als middel om vergeving te krijgen, of om onze redding zeker te stellen, of om aanvaarding in de ecclesia te verwerven. Toch worden zulke opleggingen vaak gedaan.

Jezus, tegen het einde van Zijn aardse bediening, zei tot Zijn Vader in verband met Zijn discipelen: "Ik hen Uw woord gegeven ... Uw woord is waarheid" (Joh. 17:14-17;SW). Paulus zei tot TimotheŁs: "... verkondig het woord, richt er de aandacht op, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, bemoedig met alle geduld en onderricht. Want de era zal zijn dat zij de gezonde leer niet meer zullen toelaten, maar zij zullen naar de eigen verlangens leraren bijeenzamelen, omdat het gehoor verwend is, en zij zullen zeker het gehoor wegdraaien van de waarheid en zij zullen naar de mythen gekeerd worden" (2 Tim. 4:2-4;SW)

De waarheid of mythen? Laten we altijd de strijd voor de waarheid strijden, en onze energie vrijelijk gebruiken voor de verdediging er van. Het is onze taak en redelijk dienstbetoon, om het aan te bieden zonder enige gedachte aan winst.

© Grace and Truth Magazine. Vertaling: Het Beste Nieuws.

   


© Grace and Truth Magazine