De god van het Christendom

door Ray van Dyke

Het Christendom leert:

God schiep in het begin een perfecte engel, genaamd de "beschuttende Cherub", wiens naam was: Lucifer.

Deze perfecte engel viel op een dag in zonde en werd de duivel die veel van Gods universum verwoestte, en dit is de oorzaak van alle zonde en kwaad, en ook de oorzaak van verwoesting en zonde in andere perfecte engelen, nu demonen genaamd.

Noot van de schrijver: Dit herinnert ons aan een mens die een machine uitvindt of iets schept ten gunste van zichzelf en de mensheid, en dan loopt deze machine uit de hand en verwoest alles, tegen de oorspronkelijke wil en bedoeling van de uitvinder in.

God had echter het geluk dat Hij een Zoon had, Die als doel had te sterven op Golgotha, om zo op z'n minst nog een deel van de puinhoop te redden.

God wilde daarna miljoenen mensen hebben om Hem lief te hebben en te dienen en aanbidden, en Hij wilde "dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen"(1Tim. 2:3,4).

Maar helaas, ook de pas geschapen Adam en Eva lieten God in de steek en opnieuw faalde Gods doel met het menselijk ras. Hij blunderde opnieuw.

Het beste wat God nu na Adam kon doen was oproepen doen en bedelen en pleiten met zondaren, zodat Hij toch nog een paar van hen in de hemel zou kunnen krijgen, anders zou de Duivel ze allemaal in hel laten belanden.

De Duivel doet een beroep op zondaren om Christus niet te aanvaarden, en zo probeert Hij om zoveel mensen als mogelijk in een eindeloze hel te laten belanden. God probeert er zoveel mogelijk in de hemel te krijgen.

"Gods" falen en de overwinning van Satan.

Noot van de schrijver: Zo moet de conclusie getrokken worden dat de wil van de Duivel krachtiger is en meer succes heeft dan die van God. Daarom moet de hel eeuwig zijn en een altijd blijvend monument van Gods falen en Satans overwinning.

God voorzag het bestaan van al deze miljoen en miljarden menselijke wezens toen Hij Adam en Eva schiep, en Hij moet gezien hebben wat een kostbaar voorstel het zou zijn; wat een gok; want er zouden ongeveer 500 of meer naar een eeuwige hel gestuurd worden voor iedere enkeling die Hij in de hemel kon krijgen.

Dan, bij de bouw van de Toren van Babel, verwart Hij ook nog eens met opzet de ene taal van de wereld en maakt het op die manier veel moeilijker voor heidenen en zondaren om gered te worden. Want, gezien vanuit het standpunt van hedendaagse zendelingen, wat wat zou het een voordeel zijn als de wereld één taal zou hebben! Nu moeten de studenten twee jaar studeren om een taal of dialect te leren en in de tussentijd sterven duizenden heidenen en raken voor eeuwig verloren.

Dan, tijdens de donkere middeleeuwen, kon of wilde God de wereld honderden jaren lang geen gedrukte Bijbels, tractaten, radio's, drukpersen e.d. geven. En zelfs vandaag nog zijn er miljoenen heidenen niet bereikt, die voor het merendeel als verloren beschouwd moeten worden, anders zouden we geen zendelingen en geld naar de verre velden sturen.

God is zwak genoeg om kinderen in de hemel te krijgen, maar zodra ze volwassen zijn krijgt de Duivel de meeste van hen te pakken. Wat een geluk voor de babies en God wanneer babies en kleine kinderen gedood worden!

En dan, aan het eind, houdt God deze miljarden zondaren op miraculeuze wijze voor eeuwig in leven, zodat ze hun eeuwige "knarsen van tanden" kunnen ondergaan in vuur en, wonder o wonder, niet verbranden. Ons wordt niet verteld welk voordeel dit God en de miljarden in de hel oplevert.

En, zodra we een paar vragen beginnen te stellen, worden we onmiddellijk tot stilte gemaand en wordt ons verteld dat we zulke vragen niet moeten stellen; maar we worden wél verondersteld in deze blunderende, zwakke en falende god van het protestantisme en katholicisme te geloven: de populaire god van het Christendom.

Wat uw schrijver verbaast is dat de meeste Christenen de gevolgen van hun eigen religieuze gedachten en geloof niet niet onder ogen willen komen.

Maar de God van de Heilige Schrift liet opschrijven:

1Tim. 4:10 - Hij is de levende God, die de Redder is van alle mensen(niet alleen van gelovigen en kleine kinderen)

1Joh. 2:2 - Hij is de verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Joh. 1:29 - Hij is het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt(niet alleen van de gelovigen).

Rom. 11:32 - Want God heeft allen[Jood en heiden] onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over allen[Jood en heiden] te ontfermen.

1Tim. 1:15 - Hij kwam in de wereld om zondaren te redden(niet om niet-zondaren te redden of 90% van hen te verliezen).

1Tim. 2:3 - Hij wil dat heel de mensheid gered wordt en tot erkentenis van de waarheid komt(zie ook Efeze 1:11).

Spreuken 16: 1-4 (Openb. 4:11) Hij heeft allen voor Zichzelf gemaakt(en niet 90% voor de Duivel).

Kol. 1:20, 21 - Hij zal in de toekomst allen met Zich verzoenen. In vers 21 heeft Hij ons al verzoend. Hij heeft ons tot "eerstelingen" gemaakt(niet tot enkelingen).

Rom. 8:19-26 Hij onderschikt heel de schepping, en die wacht in hope(vs. 20).

1Kor. 15:22 - Hij is in staat alle schade te herstellen die onder de eerste Adam is ontstaan(lees ook Rom. 5:18,19).

1Kor. 15;28 - Hij zal op een dag "Alles in allen" zijn, en niet "Alles in een paar".

" Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen."(Rom. 11;36)
© www.hetbestenieuws.nl