Plaatsvervangende straf en een gratis geschenk

door
Thamara van Dijk

Het onderstaande stuk komt uit een artikel genaamd: "U moet wedergeboren worden" geschreven door David Bay:

Begrijp dat ALLE mensen, ooit geboren, zondaars zijn. Romeinen 3:23, zegt, "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods." Deze boodschap dat alle mensen zondaars zijn wordt ruimschoots door heel de bijbel, zowel in het oude- als het nieuwe testament, herhaald.

Dit betekent dat u een zondaar bent in de ogen van een verbolgen God, Die alle zonden moet straffen. Gelooft u dat u een zondaar bent?

(...)

Jezus Christus offerde Zijn vergoten bloed op Gogoltha en stierf als een plaatsvervangende straf voor uw zonden en biedt u nu het Gratis Geschenk aan van eeuwig leven in de Hemel!! Klinkt te mooi om waar te zijn? In Romeinen 6:23 lezen we, "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de Genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.Geweldig dus!! Eeuwig leven is een geschenk, een gratis geschenk, van God door Jezus opoffering aan het kruis. U kunt het niet verdienen en u verdient het zeer zeker niet, maar het is van u in de vorm van een GRATIS GESCHENK.

(...)

In EfeziŽrs 2: 8-9 herhaalt de apostel Paulus deze leer dat eeuwig leven met God een gratis geschenk is." Want door Genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. " Niemand kan in de eeuwigheid voor God staan en roemen dat ze hun weg naar de hemel hebben verdiend. Maar alle mensen in de hemel zullen daar alleen zijn door het GRATIS geschenk van Jezus, welke Hij van God verkregen heeft door Zijn plaatsvervangende opoffering en dood aan het kruis. Eerder dan de zonden van ieder individu te straffen heeft God al deze zonden op Jezus gestapeld aan het kruis.[ Jesaja 53:2-12.]

(Ö)

Jesaja 53:6 voorzegt precies wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan."De Here (God de Vader) heeft onze ongerechtigheid op Hem doen neerkomen."Prijs God!! Alleen de Wijsheid, Genade en de kracht van God de Almachtige kon een dergelijk genadig plan van Redding bedenken!! Het karakter van God is zodanig dat (de) zonde moet worden gestraft. Punt!! Maar God stelde een plan op waarbij een onschuldige plaatsvervanger gestraft zou worden ipv de schuldige persoon. In het oude testament erkende God het lam om het plaatsvervangend offer te worden voor de zonde;Jezus werd daarop het ultieme plaatsvervangend offer voor alle zonden van de wereld. Hij was het perfecte offer dat nooit meer herhaald hoeft te worden en dat alle mensen voor eeuwig redt.

Dit artikel haal ik aan omdat wat je hierboven geschreven ziet staan vaker kan lezen in soort gelijke artikelen in de christelijke wereld. In deze blog wil ik daar eens naar kijken en laten zien wat er niet aan klopt. Als ik het gehele artikel lees zijn er nog wel meer opmerkingen die ik zou kunnen geven maar dan zou deze blog erg lang worden. Mocht iemand geÔnteresseerd zijn om wel het gehele artikel (in zijn context) te lezen klik dan hier. Dit raad ik ook aan om te onderzoeken of ik niks uit zijn verband haal. Mijn doel van deze blog is om de leer van de plaatsvervangende straf onder de loep te leggen. Daar gebruik ik dit artikel voor. Het stukje wat ik hierboven neergezet heb pakken we alinea voor alinea erbij:

Alle mensen zondaars.

David Bay schrijft:

"Begrijp dat ALLE mensen, ooit geboren, zondaars zijn. Romeinen 3:23, zegt, "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods." Deze boodschap dat alle mensen zondaars zijn wordt ruimschoots door heel de bijbel, zowel in het oude- als het nieuwe testament, herhaald.

Dit betekent dat u een zondaar bent in de ogen van een verbolgen God, Die alle zonden moet straffen. Gelooft u dat u een zondaar bent?"

Het eerste van deze alinea is absoluut waar. Romeinen 3:23 zegt inderdaad, want allen hebben gezondigd. Dus u bent een zondaar. Maar is God een verbolgen God die dit moet straffen? Denkt u van wel? Lees met me mee want de schrijver vergeet hier een heel belangrijk vervolg van Romeinen 3:23 namelijk het vers wat daarna volgt:

24 en om niet gerechtvaardigd wordend in Zijn genade, door de verlossing die is in Christus.

Dat is bijzonder! De ene kant van de medaille is dat alle mensen zondaren zijn. Daar heb je niet voor gekozen. Nee, dat is een feit. Maar vers 24 draait de medaille om! Zo worden diezelfde allen (zie vers 23!) gerechtvaardigd! Daar hoef je ook niks voor te doen. (Vergelijk Romeinen 5:18-19 en 1 Korinthe 15:22-23) Het is ook een feit. Waar is de verbolgen God nu gebleven?

Een plaatsvervangende straf voor uw zonden?

"Jezus Christus offerde Zijn vergoten bloed op Gogoltha en stierf als een plaatsvervangende straf voor uw zonden en biedt u nu het Gratis Geschenk aan van eeuwig leven in de Hemel!! Klinkt te mooi om waar te zijn? In Romeinen 6:23 lezen we, "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de Genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Geweldig dus!!"

"En stierf als een plaatsvervangende straf voor uw zonden." Is dat zo? Als je het mij vraagt: Nee, dit klopt niet, want waarom stierf Jezus en stond Hij naar drie dagen weer op? Niet omdat God boos was en Jezus als een soort bliksemafleider gebruikte om zijn toorn daarop uit te storten.

Jezus moest geen prijs betalen aan God die boos was. Nee. Hij betaalde een losprijs aan de tegenstander die ons mensen gevangen hield. Jezus werd door de mensen gekruisigd, maar God deed Hem opstaan! De Opstanding wordt in dit hele artikel trouwens niet eens genoemd, wat heel bizar is, want dat is nou juist zo belangrijk! Want de Opstanding van Jezus Christus is het grote antwoord van God op het grootste onrecht ooit begaan. Want wat was dat grootste onrecht? Juist, de kruisiging! Want God rekent het de wereld niet toe (zie 2 Korinthe 5:19). Hij rekent het niet toe! Dit is de vergevende God! De leer van plaatsvervangende straf zegt dat Hij een toornige God is en zijn toorn kwijt moet. De Schrift zegt dat Hij het de wereld niet toerekent. Wat een wereld van verschil! Hij kan zijn Plan waarmaken en kan dus daarom ook straks het al met Zich verzoenen (Kollosenzen 1:20)

Een offer.

Vraag: Wat is precies een offer? Is dat de slachting op zichzelf? Of de liefelijke reuk die omhoog stijgt? Als je in het Oude Testament kijkt zijn er vele voorbeelden van offers te vinden. Kijk bijvoorbeeld maar eens in Exodus 29:40 en 41 of Leviticus 1(met name vers 1-3). God schonk toen vergeving door de rook van dat offer. Dit kun je bijvoorbeeld terugvinden bij Noach in Genesis 8:20-21 of hoe de priester offerde in Leviticus 4: 31.

Wat is dan het offer van Christus? Wat is voor God die lieflijke geur? De kruisiging kan dit niet geweest zijn. Sterker nog. De kruisiging, het hangen aan een stuk hout, wordt als een vloek gezien in de Schrift. Zie Deuteronomium 21:23 en Galaten 3:13. Jezus hing aan een hout "buiten de legerplaatsĒ. Hij werd daar geslacht (zoals een dier geslacht werd), maar na drie dagen stond hij op. Of zoals bij een offer: Hij verrees. Dat is voor God die lieflijke geur!

Dus:Golgotha was niet het Offer maar de slachting die daaraan vooraf ging. Niet de slachting is het offer, maar de Opstijging van de liefelijke reuk. Zo was de kruisiging zelf niet het offer maar zijn Opstanding! Zo heeft Christus de dood overwonnen! En dan te bedenken dat de Lieflijke Reuk echt opsteeg en naar de Hemel ging!

Is bloedstorting nodig?

"Maar zonder bloedstorting is er geen vergeving," zou je kunnen zeggen. "God zou eerst bloed moeten zien voordat hij kan vergeven. Kijk maar eens in HebreeŽn 9:22."

Laten we dat eens doen:

22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting schiedt er geen vergeving. (NBG vertaling)

Als het concordant vertaald zou zijn dan zou er niet staan vergeving, maar losmaking*:

22 En vrijwel alles wordt gereinigd in bloed, naar de wet, en zonder bloedstorting gebeurt er geen losmaking. (Schriftwoord vertaling)

Als de vertalers het zo hadden weergegeven was het nooit een raadsel geweest: Zonder bloedstorting geen losmaking, bevrijding, verlossing en zonder dood zou er ook geen Opstanding zijn!

Als je dus alleen weet van de kruisiging maar niet van de Opstanding, dan snap je in feite niks van het offer wat Christus gebracht heeft. Het offer was dus niet de kruisiging zelf, maar de Opstanding op de derde dag. De Lieflijke Reuk!

Hoe zit het dan met Jesaja 53?

David Bay schrijft:

"In EfeziŽrs 2: 8-9 herhaalt de apostel Paulus deze leer dat eeuwig leven met God een gratis geschenk is." Want door Genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. " Niemand kan in de eeuwigheid voor God staan en roemen dat ze hun weg naar de hemel hebben verdiend. Maar alle mensen in de hemel zullen daar alleen zijn door het GRATIS geschenk van Jezus, welke Hij van God verkregen heeft door Zijn plaatsvervangende opoffering en dood aan het kruis. Eerder dan de zonden van ieder individu te straffen heeft God al deze zonden op Jezus gestapeld aan het kruis.[ Jesaja 53:2-12.]"

Jesaja 53 vertelt niet dat God al de zonden van ieder individu op Jezus stapelde aan het kruis. Het gaat niet over de straf van God. (Vers 5) Jezus droeg inderdaad een straf. De straf die Hem werd opgelegd door de mensen op dat moment. Het volk riep naar Hem dat hij de doodstraf moest hebben. Door die straf, die Jezus droeg, bracht hij juist de vrede en doet Hij de vijandschap teniet. Over verzoening gesproken...

Het volk mishandelde Hem en dit ging geheel tegen de wet in. Daarmee droeg Jezus hun ongerechtigheden en dus niet de straf op hun ongerechtigheden. Dat is een groot verschil!

Als je dan in vers 10 van Jesaja 53 verder leest staat er: "Het behaagde de Here hem te doen verbrijzelen." Hoe gebeurde dit? Door Jezus over te geven aan de vijanden. Waarom behaagde de Here dit? Om zijn toorn te uitten? Nee..., hij liet dit gebeuren om elk individu te overtuigen van Zijn Liefde. Dat gaat alle vijandschap te boven!

Jesaja 53 is een profetie dat IsraŽl straks zal belijden dat Jezus de Messias is die ze ooit niet hadden gekend. Dan zullen ze zeggen:

"3 Die veracht is en vermeden onder mensen, een man van pijnen en Die ziekten kent, als iemand Die Zijn gezicht verbergt, Die veracht is en wij achtten Hem niet.
4 Zeker, onze ziekten droeg Hij en met onze pijnen werd Hij beladen, en wij achtten Hem als met een plaag, een door Elohim geslagene en nederig gemaakt.
5 En Hij werd verwond vanwege onze overtredingen, verbrijzeld vanwege onze verdorvenheden. De tuchtiging voor ons welzijn was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing."
(Schriftwoord.nl)

Dus Jezus werd niet door God geslagen en zijn toorn werd niet op Hem neergegooid. Nee. Het was een straf die het volk over Hem uitsprak.

David Bay schrijft:

"In EfeziŽrs 2: 8-9 herhaalt de apostel Paulus deze leer dat eeuwig leven met God een gratis geschenk is." Want door Genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. " Niemand kan in de eeuwigheid voor God staan en roemen dat ze hun weg naar de hemel hebben verdiend. Maar alle mensen in de hemel zullen daar alleen zijn door het GRATIS geschenk van Jezus, welke Hij van God verkregen heeft door Zijn plaatsvervangende opoffering en dood aan het kruis. Eerder dan de zonden van ieder individu te straffen heeft God al deze zonden op Jezus gestapeld aan het kruis."[ Jesaja 53:2-12.]

De Here God heeft onze ongerechtigheden op Hem doen neerkomen. Nog een keer: Hij heeft hun ongerechtigheden, die zij Hem aangedaan hebben, op Zich genomen. Dus niet de straf op hun ongerechtigheden! Jezus heeft de losprijs betaald aan de tegenstander zodat wij zijn gekocht! We zijn nu van Hem! Dat is Gods Plan. Niet een een plaatsvervanger maar een Verlosser en Middelaar tussen God en mensen (1 Timotheus 2:4-6)!

Gratis geschenk?

In hetzelfde artikel heeft David Bay het over een gratis geschenk. Hij noemt dit meerdere malen:

1. In Romeinen 6:23 lezen we, "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de Genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Geweldig dus!! Eeuwig leven is een geschenk, een gratis geschenk, van God door Jezus opoffering aan het kruis. U kunt het niet verdienen en u verdient het zeer zeker niet, maar het is van u in de vorm van een GRATIS GESCHENK.

2. Nu u deze Waarheden begrijpt en het voor uw leven gelooft, moet u begrijpen hoe u dit GRATIS Geschenk van eeuwig leven door Jezus Christus kunt ontvangen. Per slot van rekening, als ik probeer u een gratis geschenk te geven wordt dit geschenk niet van u als u weigert uw handen uit te steken om dit geschenk uit mijn handen aan te pakken. Dus het is er. U moet uw handen uitstrekken en dit GRATIS Geschenk van Eeuwig Leven uit de handen van Jezus Christus aan te pakken. Hoe gaat dit?

3. U ontvangt dit geweldige GRATIS Geschenk van Eeuwig Leven door uw handen uit te strekken in Reddend Geloof en het te aanvaarden. Dit is het geweldigste verhaal ooit verteld, over het geweldigste offer ooit gedaan, door de geweldigste Persoon die ooit geleefd heeft. Waarlijk, alleen een alom Wijze en Genadig God zou een dergelijk geweldig Plan hebben kunnen bedenken waarbij men zijn zonden vergeven kan worden en eeuwig leven kan bereiken.Denk eraan!! Aangezien God zonde moet straffen, maar omdat Hij genadig is, bood Hij zijn Plan van Plaatsvervangende Straf door Jezus Christus aan. We hebben dit prachtige plan het Evangelie genoemd, dwz goed nieuws!!

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de Schrift niet praat over een geschenk dat eeuwig (eindeloos) leven biedt, maar aionische leven. Aionen zijn tijdperken. Aionisch leven is leven in de toekomende tijdperken. Ik wil daar nu niet te lang bij stil blijven staan, maar het is wel van groot belang om dat verschil te begrijpen om zo te verstaan wat Gods Plan met de tijd is! Voor wie meer wil weten over aionen klik hier.

Het lijkt prachtig zoals David Bay het schrijft. Een gratis geschenk! Je hoeft er niks voor te doen! Nou ja...bijna niks. Het alleen aanvaarden, u moet uw handen uitstrekken om het te aanvaarden anders weigert u het. Het gratis geschenk blijkt hier prachtige zogenoemde witkalk te zijn, want uiteindelijk moet de mens er toch voor zorgen dat hij het accepteert. Om het wat duidelijker te maken pak ik nummer 2 van het artikel van David Bay er nog eens bij. (onderstreping is van mij):

Nu u deze Waarheden begrijpt en het voor uw leven gelooft moet u begrijpen hoe u dit GRATIS Geschenk van eeuwig leven door Jezus Christus kunt ontvangen. Per slot van rekening, als ik probeer u een gratis geschenk te geven wordt dit geschenk niet van u als u weigert uw handen uit te steken om dit geschenk uit mijn handen aan te pakken. Dus het is er. U moet uw handen uitstrekken en dit GRATIS Geschenk van Eeuwig Leven uit de handen van Jezus Christus aan te pakken. Hoe gaat dit?

Dit is nou zo'n standaard voorbeeld dat ik zoveel heb gehoord. Net zoiets als: "Het is net als een cadeau. Je mag het zo hebben, maar je moet het wel aanpakken." Sorry dat ik het zeg, maar ik krijg er kromme tenen van! Wat een vergelijking. Voor een verjaardagsfeest? Of Sinterklaas? Duidelijk, dat snap ik. Maar voor de Redding van Christus. Nee.

Martin Zender, een Amerikaanse Bijbelonderzoeker, vertelde het eens zo:

Hier is een analogie van redding door Christus:

Iemand heeft tweeduizend jaar geleden een miljoen euro op je bankrekening gestort. Sinds tweeduizend jaar ben je rijk. Dit is een feit dat op jou betrekking heeft. Misschien worstel je om je rekeningen te betalen, of draag je gerafelde kleren, maar geen van deze dingen verandert het feit van jouw rijkdom. Maar pas wanneer je op de hoogte wordt gesteld van deze rijkdom, kun je het gaan geloven, het gaan waarderen en het gaan gebruiken. Want, tenzij je het gelooft, kun je het niet waarderen, noch gebruiken. Niemand vraagt jou om in je rijkdom te geloven om het werkelijkheid te maken. Er wordt je gevraagd om te geloven dat je rijkdom werkelijkheid is. Het was al tweeduizend jaar een werkelijkheid. En nu geloof je het? Alleen dan kun je er in de praktijk van gaan genieten.

Geloven is dat je ervan overtuigd bent. Daarom kun je nu al van de Redding genieten als je WEET wat Hij voor jou gedaan heeft! Kijk. Dat is wel Goed Nieuws! Een mededeling en als je er van gehoord hebt en je WORDT er van overtuigd, dan kun je er ook van gaan genieten!

Dus: De leer van de plaatsvervangende straf is een onjuiste (theologische) leer en totaal niet overeenstemmend met de Schrift.

De Redding die God brengt. Een gratis geschenk? Jazeker, een gratis geschenk! Daar kan de mens niks aan toedoen, maar ook zeker niets aan afdoen.
Thank God, dat is nog eens: Goed Nieuws!


*Voor degene die dit woord "losmaking" van HebreeŽn 9:22 wil na zoeken: de Strongcode voor losmaking is G859 (Griekse woord Aphesis) en komt ook van G863.

Bronnen:

Ė Het artikel van David Bay:www.openbaring.org/redding.htm

Ė Programma ISA voor het zoeken in de grondtekst: www.scripture4all.org

- De Schriftwoordvertaling via: www.schriftwoord.nl

- Website van goedbericht: www.goedbericht.nl

- Boek van Martin Zender over "Vrije wil":
pronk-stukjes.nl/wp-content/uploads/2014/01/VRIJE-WIL1.pdf© Goed Nieuws!