Redding, of Keuze
door James Coram.

REDDING is "naar de verkiezing der genade " (Rom.11:5). Wij "die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons" (Rom.8:29). Dat is zo, "opdat het Gods verkiezend voornemen zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep" (Rom.9:11). "Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil[of kiest], dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt" (Rom.9:16).

De keuze is aan God en wij zouden Hem van harte moeten danken dat dit het geval is, en niet deze waarheid verwerpen omdat ze niet populair is (of omdat het ons niet populair zal maken). Want alleen God heeft de wijsheid om altijd voor het goede te kiezen. Alleen God heeft de gerechtigheid en kracht om voor het uiteindelijk goed van allen te kiezen en Zijn keuzen tot het door Hem voorgestelde doel te brengen.

Ik sprak eens met een dominee die geloofde dat er een lange lijst van vereisten was waaraan men moet voldoen om gered te worden. Hij zat vol met kritiek op een andere dominee die slechts in een korte lijst van vereisten geloofde. Hij beschouwde het standpunt van de man als "schandelijk", aangezien de lijst van vereisten slechts een korte was, en zei dat de andere man redding "goedkoop" maakte.
Ik vertelde hem dat ik het hierin met hem eens was, maar ik voegde er aan toe dat ook hij zich vergiste, want Gods genadevolle gift van redding is goedkoop noch duur, maar in plaats daarvan: gratis! Het is beklagenswaardig dat velen deze waarheid, welke alleen vol van genade is, als schandelijk beschouwen. Precies het tegenovergestelde is waar en dat op meer dan één manier. Zodra we ook maar één vereiste zetten op Gods genadevolle gift, dan vernietigen we haar heerlijke karakter; dan "is de genade geen genade meer. " (Rom.11:6). Zelfs geloven, hoewel niet een werk op zich (Rom.4:5), is toch iets dat we doen. Alles wat we doen, is op de een of andere manier gestoeld op een menselijke activiteit, of werk. Verstandelijk werk is nog steeds werk; het is vaak de moeilijkste soort van alle werk. En genade is niet uit werken. Moge God zo genadig zijn om ons af te doen zien van onze trots, en om alleen Zijn heerlijkheid te zoeken, "waar" te zijn naar Zijn Woord, niet valselijk "vanuit onszelf" te spreken uit een verlangen om onze heerlijkheid te vergroten(Joh. 7:18; Efe. 4:15).

Er kunnen geen "voorwaarden" zijn die wij kunnen aanreiken. Als ze er zouden zijn, dan zou onze heerlijke redding een beloning zijn, in plaats van de "onuitsprekelijke gave" die het is (2Kor.9:15). De gehoorzaamheid die, inderdaad, essentieel is voor onze redding, is het werk van God in ons, niet van God én ons. Het kan eenvoudig niet zo zijn dat Gods keuze was gebaseerd op het vooraf zien wie zou "voldoen aan de voorwaarden van de redding". Want Hij wist niet alleen tevoren iets over ons (bv. dat we zouden geloven). Nee, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefheeft, (Efe.2:4;CV), Hij, "kende" ons(Rom.8:29; 2Tim.2:19; Jer.1:5)!! Dat is "niet uit werken, opdat niemand roeme"(Efe.2:9), Hij koos ons "voor de nederwerping der wereld"(Efe.1:4;CV), " tot lof van de heerlijkheid zijner genade"(Efe.1:6). "Want zijn maaksel zijn wij"(Efe. 2:10).

De enig wijze weg die wij kunnen gaan, is waarlijk te geloven dat God "alles bewerkt" en dat doet "naar de raad van zijn wil"(Efe.1:11;CV), en dat Zijn Raadsbesluit zal blijven staan(Spreuken 19:21), want Hij zal het doen (Jes.46:10,11). Moge God ons rede geven in deze ons te verheugen met dankzegging en lofprijzing.

James Coram


Dit artikel werd hier geplaatst met toestemming van
©Concordant Publishing Concern
en mag niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.


www.hetbestenieuws.nl