De politiek van de wereld en de Christen

door
Bob Cope

   

Er zijn er die denken dat, omdat we verlangen naar een betere natie, staat of stad, wij als Christenen daarom nauw betrokken dienen te zijn bij ieder facet van het politieke beheer van de natie waarin we wonen. Echt, ik kon het hier niet minder mee eens zijn en heb spijt van de paar maal dat ik mezelf toestond er bij betrokken te raken.

We hebben allemaal het oude cliché gehoord: "We moeten dit en dat terug nemen voor Christus." Maar was het sowieso van Hem? Kijk wat de Schrift zegt!

"Jezus antwoordt: "°Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn koninkrijk van deze wereld was, streden Mijn afgevaardigden voor Mij, zodat Ik nooit overgedragen zal worden aan de Joden. Doch nu is Mijn koninkrijk niet van hier."
(Joh. 18:36;SW)

Alleen dit vers zegt al genoeg. Er is een ander welbekend cliché dat zegt: "De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens."

Nu heeft de grondreden dat gelovigen zich dienen te onthouden van wereldse politiek, te maken met ons burgerschap. Als gelovigen zijn we geen burgers van deze tijdelijke fysieke wereld; we leven hier als buitenlandse gasten en afgevaardigden van een ander land, dat in de hemel is.

"Want ons burgerschap behoort in de hemelen"
(Filip. 3:20;SW)
"Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs,..."
(2Kor. 5:20;SW)

Als buitenlandse gasten en gezanten, hebben wij GEEN ENKELE zaak of recht om ons te bemoeien met politieke zaken van een andere natie. De Heer zelf was nooit betrokken bij of bemoeide Zich met de gevestigde politieke machten. En de enige maal dat Hij geweld toonde tegen een van de praktijken die in het land waar Hij tijdelijk verbleef gaande waren, was toen Hij de kooplieden uit de Tempel verdreef vanwege hun uitvoeren van commerciële zaken in de Tempel, en dat was omdat de Tempel in feit toebehoorde aan Zijn Vader JAHWEH, en niet aan de plaatselijke overheid. Zie Johannes 2:13-17.

Veel Christenen denken dat juist omdat we lichamelijk geboren werden in een bepaalde plaats in de wereld, wij daar stemrecht hebben en een politieke stem; maar dat hebben wij niet echt. De natie of stad waar we lichamelijk geboren werden erkent ons lichamelijk als burgers, maar ons wordt door de Schrift in heldere taal gezegd waar ons burgerschap is, en de hemel erkent noch aanvaardt dubbel burgerschap. Is het lichaam van Christus verdeeld? U bent of van Zijn lichaam, of van een ander, maar je kunt niet van beide zijn!

"Maar ik zeg dit, dat ieder van jullie zegt: "Ik ben van Paulus" en "Ik van Apollos" en "Ik van Cephas" en "Ik van Christus." Is de Christus verdeeld? Niet Paulus is voor jullie gekruisigd! Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? "
(1Kor. 1:12,13;SW)

En er is een andere Schriftuurlijke reden waarom gelovigen zich niet zouden moeten bemoeien met de politieke werkingen van deze wereld, die van nog veel meer belang is dan die juist genoemd.

"14 Ga niet samen met ongelovigen, want welk partnerschap heeft gerechtigheid met wetteloosheid of welke gemeenschap heeft licht met duisternis?
15 Wat nu is de overeenkomst tussen Christus en Belial of welk deel heeft een gelovige met een ongelovige?
16 Welke overeenkomst heeft de tempel van God met afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God, zoals God zei: dat Ik zal inwonen in hen en Ik zal onder hen wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
17 Daarom: komt uit hun midden en weest afgezonderd, zegt de Heer en raakt niet het onreine aan en Ik zal jullie ontvangen.
18 En Ik zal voor jullie tot Vader zijn en jullie zullen voor Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige."

(2Kor. 6:14-18;SW)

De politieke wereld is overbelast met ongelovigen. Toegegeven, er zijn veel Christenen die ten onrechte de politiek van de wereld ter hand hebben genomen; maar hun betrokkenheid rechtvaardigt niet hun aanwezigheid er in, noch zou hun deelname goedkeuring van de hemel geacht moeten worden voor de betrokkenheid van meer gelovigen in aardse politiek.

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er echt fout is aan de politiek? De Here Jezus, Die op een dag plotseling door overwinning zal heersen, werd uitgenodigd door de duivel om wereldleider te worden, op een veel eerdere datum en zonder enige overwinning te behalen. Maar er moest door Hem een zware prijs worden betaald en bovendien dacht Satan er niet aan om af te treden als god van deze wereld!

"En Hem omhoog leidend, toont hij Hem in een oogwenk al de koninkrijken van de Aarde. En de duivel zei tot Hem: "Ik zal u al dit gezag geven en hun heerlijkheid, die aan mij werd gegeven. En aan wie ik maar wil geef ik het. Indien u dan voor mij zou aanbidden, zal het allemaal van u zijn."
(Luk. 4:5-7;SW)

Het was een prijs die Jezus weigerde te betalen, want ...

"Hebben jullie niet waargenomen dat aan wie jullie je in gehoorzaamheid presenteert als slaven, jullie zijn slaven zijn, aan wie jullie gehoorzamen, hetzij van de zonde tot de dood, hetzij van gehoorzaamheid tot gerechtigheid?"
(Rom. 6:16;SW)

Allen die ooit de krachtige leider worden van welke natie dan ook, zullen in enige mate moeten instemmen met het aanbod van de duivel, zoals beschreven in Lukas 4:5-7. Het bewijs hiervoor is te vinden in het feit dat de meesten van hen die in de politiek gaan, zich ook bezig houden met Vrijmetselarij. En de religie van de Vrijmetselarij aanbidt Satan onder de naam van Lucifer.

"Dat wat tot de massa gezegd moet worden is: Wij aanbidden een God, maar het is de God die men vereert zonder bijgeloof."
"Tot U , Soeverein Groot Inspecteur Generaal, zeggen wij dit: dat U het moge herhalen aan de Broeders van de 32e, 31e en 30e graden"
DE RELIGIE VAN DE VRIJMETSELARIJ ZOU, DOOR ONS ALLEN, INGEWIJDEN IN DE HOGE GRADEN, GEHANDHAAFD MOETEN WORDEN IN DE ZUIVERHEID VAN DE LUCIFERAANSE DOCTRINE.
Indien Lucifer niet God zou zijn, zouden Adonai (de God van de Christenen), wiens daden zijn wreedheid, verdorvenheid en haat tegen de mensen, barbarisme en walging van wetenschap bewijzen, en zijn priesters hem niet lasteren? Ja, Lucifer is God en jammer genoeg is Adonai ook een god.
Want de eeuwige wet is dat er geen licht is zonder schaduw, geen schoonheid zonder lelijkheid, geen wit zonder zwart, want het absolute kan alleen bestaan als twee goden: duisternis die nodig is om het licht te dienen als achtergrond, zoals het voetstuk nodig is voor het standbeeld, en de rem voor de locomotief. Zo is de leer van Satanisme een ketterij; maar de ware en pure filosofische religie is het geloof in Lucifer, de gelijke van Adonai. Maar Lucifer, God van Licht en God van Goed, worstelt voor de mensheid tegen Adonai, de God van duisternis en kwaad."
((Instructies aan de 23 Supreme Councils of the World, Albert Pike, Grand Commander, Sovereign Pontiff of Universal Freemasonry, July 14, 1889. Recorded by A.C. De La Rive, La Femme et l'Enfant dans la Franc-Maconnerie Universelle, page 588)

Begrijpt u nu waarom de politieke instellingen van de wereld zo hartgrondig JAHWEH en de Here Jezus en die trouw zijn tegenstaan?

Het zijn vooral de Vrijmetselaars en zij die zich in de andere geheime genootschappen bevinden, die een belofte hebben gedaan om Satan (Lucifer) te dienen, die de hoge aardse ambten verkrijgen. De Tegenstander heerst niet over deze wereld door één instrument, maar door vele. Christenen dienen zich daarvan zuiver te houden.

"Wordt nuchter, zoals het hoort, en zondigt niet langer! Want sommigen zijn onwetend van God. Ik zeg dit tot jullie beschaming"
(1Kor. 15:34;SW)

Belijdende Christenen, die publiekelijk de verrichtingen van politieke figuren bekritiseren, hebben geen Schriftuurlijke rechtvaardiging om dat te doen, en brengen zo alleen maar schande over zichzelf en het lichaam van Christus. Zulke personen tonen gewoon hun onwetendheid en/of minachting voor wat de Schrift er over te zeggen heeft. We dienen allen op onze manieren te letten, want op een dag zullen we er verantwoording over moeten afleggen.

"Toen nu Michael, de hoofdboodschapper, het met de duivel uitvocht, twistend over het lichaam van Mozes, durfde hij niet een lasterend oordeel over hem te brengen, maar zei: "Moge de Heer jou berispen!"
(Judas 9;SW)

Ik moet tot u zeggen dat het totaal onnodig (en verkeerd) is voor Christenen om zich bezig te houden met wereldse politiek, omdat dezelfde Almachtige die Farao verhardde, Dezelfde is die Nebukadnessar verzachtte en veranderde!

"30 De koning antwoordt en zegt: "Is dit niet het grote Babylon dat ik bouwde tot het huis van het koninkrijk, door de macht van mijn bescherming en tot achting van mijn eer?"
31 Terwijl de zaak nog in de mond van de koning is, viel er een stem van de hemelen: "Tot u is het woord, Nebukadnezzar, de koning. Het koninkrijk gaat van u weg.
32 En van de sterveling zullen u wegduwen en bij het dier van het veld zal u verblijven. En zij zullen u groenvoer voeren, zoals de os. En zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u zal weten dat de Allerhoogste gezag heeft in het koninkrijk van de sterveling en dat Hij het geeft aan wie Hij wil.
33 In dat uur werd het woord bijeen gebracht over Nebukadnezzar. Van de sterveling werd hij weggeduwd en hij eet groenvoer als de os en door de nachtmist van de hemelen wordt zijn gestel bestreken, totdat zijn haar toenam als de veren van de gieren en zijn nagels als die van de vogels.
34 "En aan het eind van de dagen hief ik, Nebukadnezzar, mijn ogen op naar de hemelen en mijn kennis keert terug op mij. En ik zegende de Allerhoogste en aan de Levende van de aion bracht ik lof en eer, want Zijn rechtsbevoegdheid is een rechtsbevoegdheid voor de aion en Zijn koninkrijk is bij generatie na generatie.
35 En allen die op de Aarde verblijven worden als niets gerekend. Naar Zijn wil doet Hij door Zijn hemelse leger en met die verblijven op de Aarde. En niemand zal in feite in zijn handen klappen en tot Hem zeggen: Wat doet u?
36 Op de gestelde tijd keerde mijn kennis op mij terug. Voor de achting van mijn koninkrijk en mijn eer en mijn vrolijkheid keert hij terug op mij. En mijn gevolg en mijn oudsten doen mij verzoeken en ik werd vervolgens over mijn koninkrijk gesteld en mij werd uitstekende majesteit toegevoegd.
37 Nu loof en verhoog en eer ik, Nebukadnezzar, de koning van de hemelen, want al Zijn daden zijn waarheid en Zijn paden zijn oordeel en die in trots wandelen is Hij in staat te verlagen."

(Dan. 4:30-37;SW)

Gelooft u nu echt dat Hij Die het hele universum schiep, het onderhoudt en er over heerst, Christenen nodig heeft om enig deel van deze nietige en corrupte wereld voor Hem terug te winnen? Indien U echt zo denkt, dan heeft u naar de verkeerde leraren geluisterd. Dat is NIET wat de Schrift leert!

"en er naar te streven rustig [hesucahzo] te blijven en betrokken te zijn met het eigene [idios] en te werken [ergazomai] met jullie eigen handen, zoals wij jullie opdragen"
(1Thess. 4:11;SW)

[Gr. 2270] hesuchazo - van hetzelfde als 2272; stil houden(onvergankelijk), m.a.w. afzien van werken, bemoeizucht of spraak: ophouden, vrede houden, rustigh zijn, rusten.
[Gr. 2398] idios - van onzekere afkomst; behorend bij het eigene, m.a.w. iets eigens; privé of afgezonderd; - X zijn bekende, toen zij alleen waren, apart, terzijde, zijn, huis, eigen (bedrijf), privé, juist, verscheidene, hun (eigen).
[Gr. 2038] ergazomai - van 2041; zwoegen (als een taak, beroep), gevolg, betrokken zijn bij: - begaan, doen, werken voor, dienen, handelen, werken.

Met andere woorden: stop het publiekelijk belasteren van de wereldse regeringen, blijf uit hun politiek en doe gewoon je eigen werk en hou je bezig met de bediening van het Woord. Lot was iemand die zich bezig hield met de politieke zaken van Sodom en Gomorra, en kijk wat een ramp dat voor hem werd!

"6 en de steden Sodom en Gomorra veroordeelde, ze terugbrengend tot sintels door een omkering, tot een voorbeeld geplaatst hebbend voor hen die op het punt staan oneerbiedig te worden,
7 en de rechtvaardige Lot redde, gekweld zijnd door het wellustige gedrag van de losbandigen,
8 want de rechtvaardige, onder hen wonend, beproeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel, de wetteloze daden ziende en horende."

(2Petr. 2:6-8;SW)
"9 De Heer heeft godvruchtigen waargenomen om hen te redden uit de beproeving, doch houdt onrechtvaardigen vast om gekastijd te worden in de dag van het oordeel,
10 maar in het bijzonder die achter het vlees aan gaan in bevuilende lust en de heerschappij verachten, vermetelen, overgegeven aan zelfgenoegzaamheid; zij sidderen niet wanneer zij heerlijkheden lasteren [blasphemos],
11 aangezien boodschappers, groter zijnde in kracht en macht, tegen hen geen lasterend oordeel inbrengen bij de Heer.
12 Deze nu, als onredelijke dieren, van nature voortgebracht voor gevangenschap en verderf, lasteren dat waarin zij onwetend zijn in hun verderf, en zij zullen verdorven worden,
13 beschadigd worden met het loon van onrecht. Overdag voldoening een luxe achtend, zijn zij vlekken en gebreken, zwelgend in hun verleidingen, met jullie zuipend,
14 de opgezwollen ogen hebbend van een overspeelster en niet stoppend met zondigen, onstabiele zielen verleidend, een hart hebbend dat geoefend is in hebzucht, kinderen van een vloek."

(2Petr. 2:9-14;SW)

[Gr. 989] blasphemos - van een afgeleide van 984 en 5345; gemeen, dwz. kwaadsprekend (tegen mensen), of (speciaal) goddeloos (tegen God: - godslasteraar, schimpend.

We gaan nog veel gevaarlijker tijden binnen nu de wederkomst van de Here Jezus nadert. Het is van groot belang dat gelovigen er aan denken zich op de juiste wijze gedragen, als gasten, om zo niet de verkondiging van het goede nieuws te hinderen en te voorkomen dat men nodeloze problemen over zich heen haalt door de grote minachting van de wereld voor ons en wat wij geloven en leren nog verder aan te wakkeren.

De zaak is meer dan duidelijk. Moge JAHWEH vele ogen openen voor de waarheid en vele monden sluiten voor geschimp.


   


© www.hetbestenieuws.nl