God, Alles in allen

door
Leon A. Bynoe.

" En wanneer Hem het al zal zijn onderschikt, dan zal Hij, de Zoon, worden onderschikt aan Hem die Hem het al onderschikt, opdat God zij alles in allen"
(1Kor. 15:28;SW)

Dat wat ons onderwerp "God, Alles in allen" vormt, maakt deel uit van een belangrijke en diepgaande passage in de Schrift, zoals te zien valt in onze tekst. Het is een van de grootste onthullingen van waarheid in het Woord van God, Gods grootse en glorieuze doel uiteen zettend, namelijk de volkomen verwijdering en afwijzing van zonde ... "aangezien Hij dan vele malen moet lijden vanaf de nederwerping van de wereld. Maar nu, ÚÚn maal, bij de afsluiting van de aionen, tot vergeving van de zonden, door Zijn offer, is Hij openbaar geworden"(Hebr. 9:26;SW). Het daarna volgende ophouden en afschaffing van het kwaad en de rechtvaardiging en levendmaking van al Zijn schepselen, zonder er ook maar ÚÚn te verliezen, is Gods doel. Niets minder dan dat. Dit is wat goddelijk wordt verklaard in dit korte, maar hoogst informatieve deel van 1 Korinthe 15:20-28.

Het fundamentele feit van het evangelie.

Het zal ons voordeel brengen als we ons bekend maken met dat wat in 1 Korinthe 15, de verzen 12 tot en met 28, wordt uiteen gezet. Substantieel laat het zien dat de dood van Christus essentieel is voor het evangelie, en, in toevoeging (want een dode Christus kan niet redden), dat Zijn opstanding van groot belang is voor rechtvaardiging, verzoening en alle andere zegeningen daarbij. Dit is van belang, want, zoals de apostel aanwijst, als Christus niet opgewekt is, zijn wij nog steeds in onze zonden, en zijn zij die in Christus in slaap gevallen zijn vergaan. Zijn opstanding is dan ook van het allergrootste belang.

De doodstoestand.

Dood is, volgens de Schrift, het tegendeel van leven. Het is niet een verandering van de ene vorm van leven in een andere - zeker niet de poort naar heerlijkheid, zoals gewoonlijk zelfs door toegewijde mannen wordt geleerd. In tegendeel. De dood is een ophouden van bestaan, vernietiging, uiteenvallen, de scheiding van iemands vitale eenheden. Gelukkig zal Christus alle doden verlossen van deze verschrikkelijke toestand, want Hij is Gods aangewezen instrument voor de verlossing van heel de mensheid van de doodstoestand. Op het eiland Patmos gaf Christus aan Johannes de verzekering van deze goddelijk gegeven taak ten behoeve van de mensheid. "Vrees niet, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik werd dood, en neem waar: Ik ben levend voor de aionen van de aionen, en Ik heb de sleutels van de dood en van het ongeziene"(Openb. 1:17,18;SW).

De compleetheid van Christus' onderschikking
en de universaliteit van wat Hij bereikte.

Alle weerspannigheid zal, waar het ook in de hemelen en op de aarde zijn lelijke kop laat zien, weggedaan worden in het stof van de nederlaag. Christus Jezus, onze Redder, is Heerser over beide gebieden. Hij Die van het hemelse naar de aarde kwam, ontledigde Zichzelf van Zijn eerdere heerlijkheid, om zo Redder en Verlosser van de mensheid te kunnen zijn. In Zijn verlaging kwam Hij aan de voeten van allen: "maar Zichzelf leeg maakte, de vorm aannemend van een slaaf, in gelijkenis van mensen is geworden en in uiterlijke vorm gevonden wordend als mens, maakte Hij Zich nederig en werd gehoorzaam tot de dood, ja de dood van het kruis"(Filip. 2:7,8;SW).

Daarom is Hij bekend met de wegen van mensen en engelen, en dat is de reden waarom Hij goed gekwalificeerd is om Heer van allen te zijn in de hemelen en ook op de aarde. Hij is aangesteld over allen, stijgt op over allen die van de hemelen zijn, opdat Hij "het al" mag completeren, het universum. "Nu dit: Hij voer op, wat is dit anders dan dat Hij ook neerdaalde naar de lagere delen van de Aarde? Die neerdaalde, Deze is het ook Die opgevaren is, boven allen van de hemelen, opdat Hij het al zou completeren" (Efe. 4:9,10;SW).

Geen engel of hemels wezen heeft deze unieke, onderscheiden positie en gelegenheid, want niemand zou er voor kwalificeren. Alleen de Zoon van God's liefde is tot dit alles in staat. Dank God voor deze Gekwalificeerde, Die spoedig Zijn grote macht op Zich zal nemen en zal heersen! Met kracht, maar toch in liefde en een wijsheid die de zwakheden en dwaasheden van Zijn onderdanen in acht zal nemen - zowel mensen als hemelse wezens - zal Hij, met onblusbare vurigheid, al Gods rebelerende schepselen in volle onderschikking tot Zijn God en Vader brengen, Die hen heeft geschapen.

De laatste vijand waarmee Christus te maken zal krijgen is de dood. Die zal door Zijn macht buiten werking gesteld worden, afgeschaft. De slachtoffers er van zullen volkomen bevrijd worden van z'n slavernij, en pas dan zal het voor allen mogelijk zijn levend gemaakt te worden in Christus.

Sommige van de KorinthiŰrs ontkenden, net als de SadduceeŰn, de opstanding van de doden, maar Paulus staat niet alleen op de opstanding van de doden, maar op de levendmaking van allen, inclusief hen die niet feitelijk in de doodstoestand zijn gegaan.

Alles zal goed komen.

Gewoonlijk wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat het laatste boek van de Bijbel (de rol van de onthulling van Jezus Christus) de onthulling bevat van de voleinding van de aionen. Maar die werd niet aan Johannes gegeven, maar aan Paulus, wiens geschriften een doelstelling onthullen die vˇˇr de aionen gevormd werd, in Christus Jezus, binnen het bereik waarvan de gebeurtenissen te vinden zijn vanaf - en ingesloten in - het eerste hoofdstuk van Genesis tot aan - en voorbij - het uiteindelijke visioen dat door Johannes in de rol van zijn getuigenis werd opgetekend, de rol van de Onthulling van Jezus Christus.

Troost u dan met deze gedachte, met deze waarheid, dat hoe donker dingen vandaag ook schijnen te zijn, hoezeer kwaad en zonde schijnen te triomferen, hoeveel ziekte dit sterfelijke gestel ook kapot kan maken, wij hebben een Redder Die Heer van allen is, ╔Ún Die volkomen in staat is Zich te meten met onze onopgeloste problemen, hoe formidabel die ook mogen zijn, en ze zo schitterend zal oplossen dat Hij universeel toegejuicht zal worden als Heer, tot heerlijkheid van God de Vader.

Laat daarom niemand u verleiden te denken dat dit nooit zal gebeuren, nooit waar zal worden, dat het alleen dromerij is en dat niet allen uiteindelijk gered zullen worden, dat sommigen (zoals men stelt) "voor eeuwig verloren zullen gaan." Zij die zo spreken kennen de God niet die zij belijden lief te hebben en te aanbidden, kennen de Schrift niet die zij belijden te geloven, kennen de Redder niet en de echte waarde van Zijn dood voor hen en voor allen. Want Hij zei: "En Ik, als Ik verhoogd zal zijn van de aarde, zal allen tot Mij trekken"(Joh. 12:32;SW). Word door hen niet verontrust, zelfs niet door slecht ge´nformeerde evangelisten, pastors en leraren, door hun onderwijs van "eeuwige verdoemenis," met hun schijnbare ondersteuning door het Woord van God. "Amen! Ik zeg tot jullie dat al de zonden en de godslasteringen van de zonen van de mensen vergeven zullen worden, wat ze ook maar zouden lasteren, maar wie tegen de heilige geest zou lasteren, heeft geen vergeving in de aion, maar is schuldig aan de aionische straf voor de zonde." Want zij zeiden: "Hij heeft een onreine geest."(Mar. 3:28-30;SW).

Wanneer deze tekst correct vertaald wordt, zoals in sommige vertalingen, met name in de Concordant Version, wordt het duidelijk dat deze passage - en andere die er op lijken - overeenkomt met de fundamentele leer van het Woord van God. Straf, of beter kastijding, is door God nooit bedoeld om blijvend te zijn. Het is geheel besloten binnen de aionen. Dat is alles wat onze Heer in de bovenstaande passage zei.

De ge´nspireerde apostel verklaart invoelend dat Christus zal heersen totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal plaatsen. De laatste vijand die afgeschaft zal worden is de dood. Let er op dat de dood de laatste vijand is. In dit geval is het geen andere dan de tweede dood die in beeld is, want bij deze periode van Christus' heerschappij zijn allen al van de eerste dood verlost geworden (Openb. 20:4-15). Vandaar dat alleen de tweede dood overblijft. En denk er aan, het is de "laatste vijand," de afschaffing van wat (noodzakelijkerwijze) kort voor de afsluiting van Zijn heerschappij moet plaatsvinden. De afschaffing van de dood, de tweede dood, is van belang opdat allen levend gemaakt zullen worden, zodat GOD ALLEN IN ALLEN kan worden.

Christus' verwerping - de sluitsteen

De ge´nspireerde apostel maakt het glashelder dat, opdat God Alles in allen kan worden, de opstanding van alle doden vereist is. Iedere zoon en dochter van Adam is inbesloten, allen voor wie Christus is gestorven. Zijn woorden zijn: "Want omdat door een mens de dood er is, is er ook door een mens opstanding van doden" (1 Kor. 15:21;SW).

Zo is dan, om God Alles in allen te kunnen laten worden, de opstanding van alle doden vereist, zelfs tot en met Adam en Eva. Dat is waarom onze tekst precies midden in het hart van het thema van opstanding is geplaatst, waarvan de apostel zo welsprekend en gepassioneerd spreekt.

En opdat er geen enkele misverstaan van zijn woord zal zijn, gaat de apostel verder door te zeggen: "Want evenals in Adam allen sterven(niet allen gaan dood, maar allen zijn stervend, een proces), zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden" (1 Kor. 15:21;SW).

Niet allen zullen op hetzelfde moment levend gemaakt worden. Er zullen drie klassen zijn. Daarom gaat de apostel verder met de volgorde uit te leggen waarin de drie klassen levend gemaakt zullen worden - om zo een vol leven te leven in alle perfectie en heerlijkheid van persoon en onsterfelijkheid, met alle mogelijkheid van dood volledig verwijderd. Dat is de aard en kwaliteit van levendmaking - een leven dat alleen God doorheen Christus kan toedelen. God zij dank voor zo'n verwachting, want het vult ons tot aan de rand met blijdschap! Hallelujah! Ja, in tijdens zoals deze zij Hem de lof!

Nu vervolgt de apostel. Let zorgvuldig op zijn woorden die zo vele Christenen niet kunnen verstaan.

Eerst: De Eersteling, Christus - Opstanding meer dan 1900 jaren geleden.
Tweede: daarna zij die van Christus zijn bij Zijn komst.
Derde: daarna komt de voleining - de afsluiting.

Maar, zo zullen sommigen vragen: Wanneer zal die voleinding zijn? De apostel legt dit volledig uit in 1 Korinthe 15:24-28. Wanneer zal de tijd van de voleinding zijn? Wanneer zal die derde klasse levend gemaakt worden? Luister zorgvuldig:

A. "wanneer Hij het koninkrijk overdraagt aan Zijn God en Vader" (vers 24).
B. "wanneer Hij alle soevereiniteit en alle gezag en kracht zal hebben afgeschaft" (vers 24).
C. "wanneer Hij zou zeggen dat alles onderschikt is geworden" (vers 27).
D. "En wanneer Hem het al zal zijn onderschikt, dan zal Hij, de Zoon, worden onderschikt aan Hem die Hem het al onderschikt, opdat God zij alles in allen" (vers 28).

Dat is de tijd waarin de derde klasse levend gemaakt zal worden, zodat ze eindeloos zullen leven. De apostel gaat verder met het leveren van verdere details van Christus' werk in de verzen 24-28. Let op het woord "wanneer."

Het vaak herhaalde woord "wanneer" wijst naar de vele dingen die nog bereikt moeten worden vˇˇr de voleindig van de aionen, de tijd waarin de derde klasse levend gemaakt zal worden. En zij zullen, met de rest van de schepping, aan God gepresenteerd worden, een onderschikte, verzoende schepping waarin God ALLES in ALLEN wordt.

Beste lezer. Dank God voor dit heerlijke plan van volle verlossing voor het menselijk ras, onze enige hoop in dit leven in de toekomende tijden. Moge God, door Zijn geest, uw geestelijke ogen openen en uw hart geven te verstaan. En hou niet op het andere te vertellen en zo een kanaal van zegen te worden. Dat is het gebed van de schrijver.

(Leon A. Bynoe was vele jaren de uitvoerend Uitgever van "Grace and Truth Magazine.")© Grace and Truth Magazine