Is Jezus de grootste zondaar ter wereld?
door Gary Amirault

Definitie van zonde, uit Strong's Concordantie:
Grieks "hamartano" - "doel missen(en daardoor niet delen in de prijs), zich vergissen."(nummer 264)
Hebreeuws: van de stam "chata" - missen (nummer 2398)Wat was het doel van Jezus Christus' dood en opstanding?

" Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. "
(Joh. 3:17)

"want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. "
(Joh. 6:33)

" Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. "
(Luc. 19:10)

"en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken"
(Joh. 12:32)

" De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. "
(Joh. 3:35)

"Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. "
(Hebr. 1:1,2)

Zijn doel is heel duidelijk: alle dingen met de Vader te verzoenen(Kol. 1:16-20).

Volgens de Schrift schiep Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, alle dingen, verzoent Hij alle dingen, is Hij de erfgenaam van alle dingen, heeft Hij heerschappij over alle dingen, wil Hij dat alle mensen gered worden, Zijn genade komt over alle mensen, Hij neemt de zonde van de wereld weg, Hij geeft Zijn vlees voor het leven van de wereld, Hij is het zoenmiddel voor de zonden van de wereld, Wiens geschenken onherroepelijk zijn en waarvan leven er een is, Hij predikte tot de geesten in de gevangenis en bezit de sleutels tot de dood en de hel, Die niet verandert, Hij is Heer van zowel de levenden als de doden, Hij zal alle vijanden van God vernietigen, de laatste daarvan is de de dood, Die alle dingen levend maakt, Die het werk voltooit dat de Vader Hem gaf om te doen, Die alle dingen herstelt, Die Zichzelf als losprijs gaf, Hij neemt de vloek weg en zei dat Hij kwam om de wil en het werk van de Vader te doen, Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen, zodat God, de Vader, Alles in allen zal zijn!
Ik zou deze paragraaf nog beduidend langer kunnen maken, maar ik denk dat ik het nu wel duidelijk gesteld heb.

Jezus zei dat Hij het werk voltooide en Zijn doelstelling bereikte, die ook de doelstelling van de Vader was... om de Redder van de wereld te zijn.. om iedereen terug met Zijn Vader en onze Vader te verzoenen!

Volgens vele Christenen zullen miljarden mensen naar een plaats gaan die Hel heet, om daar door God eeuwig gekweld te worden. Luister nu goed: Als Jezus ook maar één ziel verliest, dan zal Hij de grootste zondaar aller tijden worden! Hoe, zult u vragen? Omdat Hij Zijn doel heeft gemist, dat wil zeggen dat Hij er dan niet in is geslaagd om alle dingen met de Vader te verzoenen.

" want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;
18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. "

(Kol. 1:16-20)
Begrijp alstublieft dat wanneer de Schrift spreekt over "dingen" die met God verzoend worden, deze niet spreekt over stenen en bomen. Het waren de afstammelingen van Adam die uit de aanwezigheid van God in de Hof van Eden werden verwijderd, weet u nog? Wij moeten hersteld, verlost en verzoend worden en de Schrift maakt het meer dan duidelijk dat het Zijn doelstelling, willen en werken was om allen te verzoenen.

Dit Schriftgedeelte laat glashelder zien wat het doel was waarop Jezus zich richtte toen Hij naar het kruishout ging. De meerderheid van de kerk zegt dat Jezus de hele mensheid niet wil(de Calvinisten) of niet kan(Arminianisten) kan redden, vanwege de Satan en de kracht van de "vrije wil". De meerderheid van de kerk zegt daarmee dat Hij zal zondigen, dat wil zeggen: Zijn doel missen. Er is in de kerkgeschiedenis altijd een minderheid geweest(wat vóór de donkere middeleeuwen een meerderheid was!) die de Schrift geloofden die verklaart dat Jezus Christus de Redder is van de hele wereld. Deze minderheid let nauwkeurig op de Schrift en let op zaken zoals die van Paulus, de apostel van de natiën, die nooit over redding predikte als zijnde een verlossing uit ons moderne idee over de hel. In feite gebruikte hij nooit het woord "hel." Dat zou ons tot nadenken moeten brengen. Pak maar en een concordantie en kijk het zelf maar na!

Wanneer Bijbelvertalingen dichter bij de oorspronkelijke talen komen, verdwijnen passages met "hel" en "eeuwige" bestraffing. De King James Bijbel gebruikte het woord "hel" 63 maal. De beste hedendaagse Bijbels, zoals de NIV, NASB en NRSB, bevatten het woord in het Oude Testament geheel niet en hebben het slechts zo'n 12 maal in het Nieuwe Testament. Veel vertalingen bevatten de woorden "hel" of "eeuwige bestraffing" helemaal niet. Wanneer men kijkt naar Bijbelvertalingen als Young's Literal Translation, door Robert Young, auteur van de beroemde Young's Analytical Concordance, dan zal met zien dat "hel" geheel verdwenen is en het onjuiste en zeer heidense "eeuwige bestraffing" vervangen is door "tijdperkgebonden bestraffing." Andere, gelijkwaardige, vertalingen hebben soortgelijke uitdrukkingen.

Dit artikel is veel te kort om diep in te gaan op dit onderwerp, maar geen van deze "hel" of "eeuwige bestraffing" zinsneden had ooit in vertalingen ingevoerd mogen worden. De Rooms Katholieke kerk, met haar "bekeer u of sterf" politiek, nam vrijwel alle heidense en afgodelijke praktijken over van de landen die ze dwong tot bekering en tot Christenen maakte, dat wil zeggen, men maakte ze onderdeel van de leer van de kerk. Op die wijze werden duizenden heidense ideeën "Christelijk".
Wie serieus de Reformatie bestudeert zal zich realiseren dat de Protestanten niet tot het uiterste gingen om "het Huis des Heeren" te reinigen. Ze lieten vele valse leerstellingen gewoon bestaan.
Één van de valse leerstellingen die uit heidense landen kwamen is de gedachte aan een plaats voor eeuwigdurende bestraffing, de "hel". Een snelle blik in een encyclopedie zal ons leren dat dit woord in zijn religieuze vorm afstamt uit de Noorse mythologie, niet uit het Bijbelse Grieks en Hebreeuws. De hele gedachte aan een plaats van eeuwigdurende kwelling komt door een misvertaling van het Hebreeuwse woord sheol en de Griekse woorden Hades, Gehenna en Tartarus, die alle in de Anglo-Saksische talen vertaald worden met "hel." De Reformatorische vertalers vertaalden naar hun traditie, niet naar de kennis van het Hebreeuws of Grieks. Naar mate Bijbelvertalingen dichter bij de oorspronkelijke talen komen, zal ons heidens begrip van een hel wegsterven. Paulus preekte tegen niemand over een plaats van eeuwigdurende kwelling! Daarom kon hij in 1 Timotheüs 4:9-11 ook zeggen:

"9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.
11 Beveel en leer dit. "

(1Tim. 4:9-11;CV)
Hij kon ook zeggen(en het menen!): """De liefde vergaat nimmer"(1Kor. 13:8). Johannes vertelt ons dat God liefde is(1Joh. 4:8). Daarom: God faalt nooit! Hij mis nooit Zijn doel!
Wij hebben in onze kortzichtigheid Hem verlaagt tot ons niveau, dat wil zeggen, tot dat van een zondaar; maar Hij zal gerechtvaardigd worden. En als dat gebeurt, zult u dan beschaamd staan? Het is nog niet te laat om uzelf "waardig" te tonen en zelf de heerlijke Waarheid te zien dat de redding van de wereld niet afhangt van een hypocriete, luie, zelfzuchtige kerk. Nee, de wereld is, in z'n geheel, in veel betere handen, die van Jezus Christus, de Redder van heel de mensheid, Die Zichzelf gaf als losprijs voor allen, inclusief u, of u zich daar nu van bewust bent of niet.

"Het is volbracht," schreeuwde Hij uit vanaf Golgotha. Vraag de Heilige Geest, de Geest der Waarheid, Die u zal leiden in alle Waarheid, om u de volle betekenis te onthullen van deze drie woorden, die aantonen dat Jezus precies en volkomen het doel bereikte waarop Hij mikte. Het is belangrijk dat u dit doet. Ook voor u is een doel gesteld.
Geef God de volledige heerlijkheid. Faal niet door te zeggen dat Hij zal falen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u schrijven naar:
Tentmaker Ministries and Publications, Inc.
118 Walnut St.
Hermann, MO 65041
United States of America
E-mail: info@tentmaker.org
© www.hetbestenieuws.nl