Controleer uw wapenrusting
7. Jaag naar rechtvaardigheid
door Herman H. Rocke

- Het tweede deel van ons geestelijke berschermingspak is het kuras van rechtvaardigheid dat Paulus ons vertelt aan te trekken, om zo versterkt te worden in de Heer en in de macht van Zijn kracht.

- Als verbonden aan Christus - als leden van Zijn lichaam - hebben we geen werk te doen, want we zijn compleet in Hem (Kol. 2:10). Op dit gebied is alles door Christus bereikt en dus zijn we samen gezeten (niet staan) temidden van de hemelingen, in geest. De term "gezeten" dient uiteraard figuurlijk genomen te worden, en veronderstelt ontspanning en rust aan God's rechterhand, waar Christus is, in Wie wij compleet zijn.

- In de Heer, echter, is onze medewerking noodzakelijk. Om deze hemelse status zelfs nu te genieten wordt ons niet verteld gezeten te zijn op ons hemelse lotdeel, maar veeleer er op te staan en alle inspanningen van de krachten van duisternis te weerstaan die proberen ons omlaag te trekken naar de lagere vlakten van zielse gevoelens en aardse dingen.

GOD'S UITGEBREIDE LIEFDE

- Waarom maakt God ons samen levend in Christus en doet Hij ons samen zitten temidden van de hemelingen, in Christus Jezus? Het is vanwege Zijn uitgebreide liefde waarmee Hij ons liefheeft, rijk zijnde in mededogen, wij dood zijnde voor de overtredingen of lusten. Deze zegeningen waren in feite de onze vóór de nederwerping van de wereld, voordat wij geboren werden en deel konden nemen aan enige overtredingen of zonde in ons. Maar in het huidige lichaam van vernedering kunnen we onszelf alleen dood rekenen voor de overtredingen en de lusten (Efe. 2:4-6; Rom. 6:11).

- De levendmaking, de opwekking en het zitten zijn grote, tijdloze waarheden, zo groot als God's enorme liefde waarmee Hij ons liefhad in het verleden, liefheeft het heden en lief zal hebben in de toekomst. Aan God's kant is er Zijn rijke mededogen, maar er is niets aan onze kant om ons in aanmerking te doen komen voor deze geestelijke zegeningen. Hij heeft ons geloof gegeven en de kracht van dat geloof heeft onze levens omgevormd zodat we niet leven zoals we deden voor we geloofden. De ongelovigen rondom ons zijn nog steeds dood voor God, maar wij zijn dat niet langer! Wij leven al voor God en zijn daarom tot op dezelfde hoogte dood voor de overtredingen en de lusten. Dit is voor iedere gelovige waar, hoewel in verschillende graden. Iedereen zal toegeven dat alleen zij die leven voor God nu de levendmaking genieten, de opwekking en het zitten, zoals beschreven in Efeze 2:5,6. Dit alles betekent niets voor een ongelovige, want hij is dood voor God, en de allesoverstijgende grootheid van Zijn opstandingskracht werkt niet in hem, zoals die dat in ons doet (Efe. 1:19; 1:5; 3:20. Maar zolang wij ons bewust zijn van de werking van de macht van God's kracht in ons, zijn we zeker dood voor de overtredingen en de lusten.

IN GENADE EN VOOR GENADE

- Om samen in Christus levendgemaakt te zijn hoeven we niet te bewijzen dat we al dood zijn aan de zonde; we hoeven alleen te geloven dat we gered zijn in genade en voor genade. Er zijn velen die willen werken voor hun redding, maar niemand kan het op deze voorwaarden winnen. Nogmaals, er zijn velen die hun genade hun redding hebben ontvangen, door geloof, maar zij beelden zich in dat alle verdere zegen verkregen moet worden door hun eigen inspanningen. Onze huidige en toekomstige redding, echter, is in genade en voor genade (Efe. 2:8). Alle heerlijkheden die verband houden met de levendmaking, de opwekking en het zitten zijn de onze omdat we leden van Christus' lichaam zijn; niet door onze verdienste, maar eerder door God's uitgebreide liefde die over ons uitgestort wordt voordat we enige verdiensten hadden, goed of kwaad. Ze zijn de onze, zelfs deel van onze eigen trouw of dienstbetoon, want het is in genade en voor genade dat we gered zijn. Dit is aan ons toebedeeld door geloof, maar zelfs dit geloof is niet uit ons; het is God's geschenk aan ons, Zijn offerande of naderingsgeschenk waarmee Hij onze harten wint.

- Wanneer we eenmaal zien dat God zo rijk is in genade en van ons houdt vanwege Zijn enorme liefde, dan leven we al voor God en zijn we dood voor de overtredingen en lusten. Hij is Degene Die ons levend maakt in Christus aangezien we gered zijn in en voor genade. Er is geen ruimte over voor overtredingen en lusten terwijl we ons meer en meer bewust worden van deze levendmaking van onze geesten die onze harten zal beroeren en onze belangstelling in Christus' werk en verhoging doen toenemen. We kunnen zo intiem een met Hem worden dat Zijn officiële taken ook de onze zullen worden. Wanneer we zien dat we in Zijn toekomstige activiteiten zullen delen, en daarom de toekomstige heerlijkheden zullen delen die van Hem zijn, dan zijn we levend voor God zoals Hij dat is!

- Dit alles is ingesloten in de grote waarheid dat, in geest, wij al samen gezeten zijn temidden van de hemelingen. Onze visie van deze hemelse status kan gedimd worden door de krachten van de duisternis, want we zijn nog steeds in de "boze dag." We hebben gevonden dat God wil dat wij de waarheid kennen en er in blijven, zodat we kunnen staan en weerstaan. Hij wil ook dat wij rechtvaardigheid najagen en onrechtvaardigheid schuwen (Efe. 6:14).

RECHTVAARDIGHEID BUITEN DADEN OM

- Op het gebied van geloof is er, net als elders, altijd het gevaar van in extremen vallen en het overbenadrukken van één aspect van een waarheid door een ander aspect te dimmen of te verzuimen dat net zo vitaal is. Romeinen handelt uitputtend met het onderwerp van rechtvaardigheid, het onvermogen van de zondaar voor rechtvaardigheid bewijzend en God's gereed staan en vermogen het te schenken. Daarom is de enige rechtvaardigheid voor een zondaar mogelijk in die fase door God's geschenk van geloof te aanvaarden. Het zou volkomen onjuist zijn deze offerande te verwerpen. Ze aanvaarden is de enige daad van een mens die allerhoogst is. Dit wordt uitgedrukt door de volgende woorden in Romeinen 4:5,6: "Maar aan die niet werkt, maar gelooft Die de oneerbiedige rechtvaardigt, wordt zijn geloof toegerekend tot rechtvaardigheid, net zoals David zegt: "De gelukzaligheid van de mens aan wie God rechtvaardigheid toerekent, los van werken."

- Dit is het ene aspect van waarheid dat we voortdurend moeten benadrukken, aangezien de mensheid altijd heeft gewild haar positie voor God te verdienen. In Filippenzen 3:8,9 somt Paulus alles op dat tevoren over dit onderwerp is gezegd. "Maar sterker nog, ik heb ook alles verbeuring geacht te zijn vanwege het superieur zijnde van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, vanwege Wie ik alles verbeurde en ik uitwerpselen acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen en ik in Hem gevonden zal worden, niet mijn rechtvaardigheid hebbend, die vanuit wet, maar die door geloof van Christus, de rechtvaardigheid vanuit God, door het geloof."

- Laten we altijd de God en Vader van onze Heer Jezus Christus lofprijzen dat, nu gerechtvaardigd zijnde in Zijn bloed, wij gered zullen worden van verontwaardiging, door Christus (Rom. 5:9; 1 Thess. 5:9). Maar dit redt ons nu niet van de krachten van duisternis! Wij zijn niet langer onder hun rechtsgebied, maar zij zijn nog steeds onze vijanden, Rechtvaardigheid buiten werken om is nu weggedaan samen met de vervreemding tussen God en ons; het grijpt echter niet de houding van onze geestelijke tegenstanders aan.

- Wat er ook bedoeld wordt met het kuras van rechtvaardigheid in Efeze 6:14, het moet niet gescheiden worden van de andere delen van de wapenrusting van God, anders zal het niet voldoende bescherming leveren tegen de strategieën van de Tegenstander of de aanslagen van de geestelijke krachten van boosaardigheid temidden van de hemelingen. Al deze delen van de wapenrusting waarin wij actief deelnemen - het kuras, de gordel, de sandalen en het schild - moeten op hun juiste plaats zijn voordat ons de helm van redding gegeven kan worden en het zwaard van de geest (zie jaargang 51, pag. 228,229).

VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN RECHTVAARDIGHEID

- De term "rechtvaardigheid," zoals gebruikt in de Heilige Schrift, heeft verschillende aspecten. Om er één er van naar voren te brengen past het gebruik er van in Efeze 6:14. We zullen een onderzoek van drie van haar hoofd-aspecten presenteren.

- (1) Geloofs rechtvaardigheid (aan de oneerbiedige wordt geloof toegerekend)
- (2) Negatieve rechtvaardigheid (niet langer slaven van zonde, maar verslaafd aan rechtvaardigheid)
- (3) Positieve rechtvaardigheid (onze geest is leven omwille van rechtvaardigheid, wij hebben Christus'geest en zijn van Hem - Romeinen 8:9,10)

- De volgende citaten zijn genomen uit Unsearchable Riches, jaargang 37, beginnend met pagina 81 en jaargang 35, pagina 05.

ZONDE PLUS OFFER

- De zonden van de gelovige en het offer van de Heiland, brengen samen eindeloze heerlijkheid aan God en ongetelde zegeningen aan de heilige, ver voorbij enige andere mogelijke voleinding. Beide zijn essentieel en geen er van zou baten zonder de andere. Beide zijn tegengesteld aan God's geopenbaarde wil, maar beide zijn het gevolg van Zijn voornemen. Alles is uit Hem en door Hem en voor Hem (Rom. 11:36). Hij is vastbesloten allen aan Zich te onderschikken en hun Alles te zijn (1 Kor. 15:28). Zijn doel is Zichzelf te onthullen als Licht en Leven en Liefde. Zonde en verdriet en lijden zijn voor een korte periode nodig als achtergrond, daarom is hun tijdelijke term gerechtvaardigd. Een zonde-dragende, verdriet hebbende en lijdende Heiland is het afdoende Offer dat de onthulling van God's hart onthult, wat het doel van de schepping is. Aangezien dit grootse doel alleen door de zonden van een ieder bereikt kan worden, wordt God gerechtvaardigd door ze te gebruiken in het voorbereiden van Zijn schepselen op eeuwige gelukzaligheid. Hij is gerechtvaardigd omdat alleen dit het middel is tot Zijn heerlijke einde.

GOD'S RECHTVAARDIGHEID

- Zijn rechtvaardigheid wordt niet getoond in de zonden van Zijn schepselen, gescheiden van Christus' offer, en kan daarom niemand rechtvaardigen die niet met blijdschap de bloedstorting ten behoeve van hem erkent. In hen in wie de twee gecombineerd zijn is Zijn doel verkregen geworden, tenminste voor zover het haalbaar is zolang ze in het vlees zijn. Door geloof zijn we al dood voor de zonde en levend voor God (Rom. 6:11). Wij zijn voorbij het gebied van veroordeling (Rom. 8:1). God's rechtvaardigheid, die we hebben, is alleen de drempel naar overweldigende genade en heerlijkheid. Het product van God's liefde zijnde introduceert het ons in een geheel nieuwe sfeer waarin onze eigen verdiensten niet langer in beeld zijn, maar die van Christus Jezus, Die elke zegen en eer waard is die God maar op Hem kan leggen.

- God's rechtvaardigheid verschilt radicaal van die van de mens. Alles wat Hij doet is rechtvaardig, omdat het bijdraagt aan Zijn grootse doel om Zichzelf te onthullen en zo al Zijn schepselen te zegenen. Al het kwaad dat Hij doet is rechtvaardig. Wanneer Hij allen opsluit in koppigheid, wordt Hij gerechtvaardigd door het feit dat dit de essentiële prelude is voor Zijn mededogen voor allen (Rom. 11:32). Maar Zijn rechtvaardigheid gaat veel verder dan wat wij als rechtvaardigheid zien. Met het oog op Zijn zelf-onthulling is het rechtvaardig voor Hem de onrechtvaardigen te rechtvaardigen, genadig te zijn voor de criminelen, en genadig te zijn aan de grootsten van de zondaren, want deze daden zijn noodzakelijk bij het Zichzelf onthullen aan Zijn schepselen en bij het hen voorbereiden voor het stilzwijgende vertrouwen en absolute geloof in Hem dat deel zal zijn van allen, bij de voleinding.

MENSELIJKE RECHTVAARDIGHEID

- Velen denken dat, als wij een menselijke rechtvaardigheid hadden, als we nooit iets fout zouden doen, dit ons het recht zou geven op een schitterende beloning in het hiernamaals. Maar waarom? Doen we dit uit onszelf? Een mens die de wet breekt eindigt in de gevangenis, maar een mens die ze houdt ontvangt geen beloning. Onze rechtvaardigheid, als we die al hadden, zou ons alleen op een negatieve wijze redden van de straffen op verkeerd doen. Het zou ons niet zeker stellen van wat dan ook, in de hemel of op de Aarde, in het hiernamaals.

DE SLEUTEL TOT ONGEKENDE ZEGEN

- In tegenstelling hiermee is God's rechtvaardigheid de sleutel tot ongekende zegeningen voor de heiligen tijdens de aionen en tot niet uit te drukken blijdschap voor heel de schepping hierna. God's rechtvaardigheid komt tot ons in Christus. Wij zijn betrokken bij Zijn verdiensten. Niet alleen zijn wij gered door Zijn offer, maar we zijn één met Hem in Zijn opstanding, Zijn opwekking, Zijn levendmaking; wij zijn opgestegen met Hem, wij zijn gezeten met Hem temidden van de hemelingen, en zullen gebruikt worden als een vertoning van de allesoverstijgende rijkdommen van God's genades (Efe. 2:5-8). Laten we ons dan verheerlijken in Zijn rechtvaardigheid. Laten we niet langer proberen te doen wat juist is in onze eigen ogen, of in de ogen van onze naasten, maar in dat wat Hij goedkeurt, wat overeenkomt met Zijn rechtvaardigheid, de goede werken die Hij gereed gemaakt heeft opdat wij daarin zouden wandelen (Efe. 2:10).

LATEN WE HANDELEN IN GENADE

- Veel wat onder mensen doorgaat als juist is verkeerd in de ogen van God. Menselijke rechtvaardigheid heeft geen echte standaard. Zij die hun "rechten" opeisen vertrappen vrijwel altijd de "rechten" van anderen. Het staan op onze rechten is vrijwel altijd een inleiding tot een groter verlies in een ander gebied. Laten wij niet rusten op onze eigen rechtvaardigheid, ook al zouden we iedere inspanning moeten gebruiken om het juiste te doen in ons contact met anderen. Het is maar zelden dat wij hun kant van een zaak zo zien als de onze, en er kunnen verborgen redenen zijn die, indien bekend, ons oordeel zouden omkeren. Daarom is het altijd beter, waar mogelijk, voor de heilige om in genade te handelen, want zal gewoonlijk onze daden op het niveau van recht brengen, zo niet er boven.

DE WET VAN DE GEEST VAN LEVEN IN CHRISTUS JEZUS

- Onlosmakelijke zonde voorkomt dat de mensheid rechtvaardig leeft en de wet is niet in staat het vlees te onderschikken; ze kan de houding niet veranderen, want zonde vindt haar kracht in wet. Zelfs in het geval van een heilige is wet niet in staat gedrag te overheersen; wet is beslist belangrijk en de heilige is aan wet gestorven. De plaats van wet is gevuld door de wet van de geest van leven in Christus Jezus. De wet kon geen rechtvaardigheid geven omdat ze niet levend kon maken, maar nu heeft de gelovige de geest die leven is vanwege rechtvaardigheid.

- Rechtvaardigheid moet dan de kracht zijn om rechtvaardig te leven. God heeft zo'n kracht. Hij alleen is in staat altijd rechtvaardig te handelen. Het evangelie laat zien dat Hij kan rechtvaardigen van zonde, en ook aan de gelovige het vermogen voor rechtvaardigheid kan schenken. Hij geeft ons, in Christus Jezus, Zijn eigen rechtvaardigheid. Dit is, zelfs nu, de geest van leven die contact maakt met onze geest en die rechtvaardig maakt, zodat het juiste vereiste van de wet in ons vervuld kan worden. Dientengevolge hebben wij kracht om rechtvaardigheid te doen buiten de vereisten van de wet om. In feite is de geest van leven de wet voor ons, aangezien ze overeenkomt met de juiste vereisten van de wet.

NEGATIEVE EN POSITIEVE RECHTVAARDIGHEID

- In onze eerste nadering tot het evangelie van God leren we dat we rechtvaardigheid door geloof in Christus Jezus hebben. Diepere bekendheid leert ons over onze dood met Christus en dit is de reden dat we niet in zonde moeten leven. Nog verder inzicht toont ons dat we de geest van leven in Christus Jezus hebben. Zo gaan we voort van geloof in een rechtvaardigheid die door God geleverd wordt naar een negatieve rechtvaardigheid, ziende dat we met Christus stierven en niet onder zonde zijn, en dan naar de positieve rechtvaardigheid die naar onze geest komt omdat wij dezelfde geest van leven hebben die verblijft in Christus Jezus. Dat wil zeggen, in onze geest zijn we rechtvaardig gesteld, en uiteindelijk zullen we de volle waarde ontvangen van onze eerste geloofsrechtvaardigheid. Dit zal ons hele wezen omvatten en ons volledig zegenen met God's eigen rechtvaardigheid, wat bevredigend zal zijn voor Hem en een genoegen voor onszelf. De oorsprong dan van rechtvaardigheid is God, in en door onze Heer Jezus Christus.

SLAVEN AAN RECHTVAARDIGHEID VOOR HEILIGHEID

- Laten we proberen deze keten van gedachten te herhalen door een paar passages uit de Schrift te citeren, beginnend met Romeinen 6:14. "Want zonde zal niet heer van jullie zijn, want jullie zijn niet onder wet, maar onder genade." Nu is deze gedachte bij ons bekend - dat wij niet onder de wet zijn, maar nu onder genade. Maar hoe moeten we genade verbinden met rechtvaardigheid? Het antwoord wordt gegeven in Romeinen 5:21. "... opdat net zoals de zonde koning is in de dood, zo ook de genade koning zou zijn door rechtvaardigheid." Dit betekent dat de oude heer, Zonde, vervangen werd door een nieuwe heer, namelijk Rechtvaardigheid.

- Naar dit feit wordt verwezen in Romeinen 6:17,18. "Maar dank aan God, dat jullie slaven van de zonde wáren, maar dat jullie vanuit het hart gehoorzamen aan het type van onderwijs tot in welk jullie werden overgeleverd. Nu, bevrijd wordend vanaf de zonde, werden jullie tot slaaf gemaakt voor de rechtvaardigheid. "

DE GEEST VAN LEVEN IN CHRISTUS JEZUS

- Dit kan gedaan worden omdat de plaats van de oude wet is gevuld door de wet van de geest van leven in Christus Jezus. Romeinen 8:2 zegt: "Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt jou vrij vanaf de wet van de zonde en van de dood." Waarom was de oude wet niet in staat rechtvaardigheid te geven? Omdat ze niet levend kon maken. Maar nu heeft de gelovige een geest die leven is vanwege rechtvaardigheid. Romeinen 8:10 leest: "Maar indien Christus in jullie is, dan is het lichaam inderdaad dood vanwege zonde, maar de geest is leven vanwege rechtvaardigheid." Want in Christus Jezus geeft God Zijn eigen rechtvaardigheid.

DE WAARHEID KENNEN IS VERPLICHT

-Om de goddelijke logica van de waarheden in Romeinen bewust te worden is het verplicht dat wij ze kennen en ook in ze blijven.Met dit in gedachten schrijft Paulus over het onderwijs dat wij, als zijn lezers, verondersteld worden te leren (Rom. 16:17). Hetzelfde is toepasbaar op het onderwijs in Efeziërs. In Efeze 6:14 roept de apostel ons op te staan, onze lendenen omgord hebbend met waarheid. Indien wij deze twee oproepen opvolgen en niet ophouden Romeinen drie tot en met acht en Efeze één tot en met drie te bestuderen bij elke gelegenheid met gebed en verzoek, zullen we meer en meer bewust worden van het feit dat onze geest inderdaad leven is vanwege rechtvaardigheid, en dat, in geest, wij samen in Christus levend gemaakt zijn en samen gezeten zijn temidden van de hemelingen. En wanneer in Efeze 6:14 Paulus doorgaat en ons oproept het kuras van rechtvaardigheid aan te doen, dan worden we herinnerd aan de oproep in Romeinen onze leden te presenteren als slaven van rechtvaardigheid voor heiligheid, in overeenstemming met de wet van de geest van leven in Christus Jezus,

- Het volgende wordt geciteerd uit jaargang 26, de paginas 118-121.

NIETS ZOU LEIDEN TOT ONRECHT

- De voornaamste delen van de wapenrusting waarin God voor ons voorziet, bestaat uit waarheid en rechtvaardigheid, vrede en geloof, afgedekt door redding. Elk van deze heeft twee aspecten, omdat zij verbonden zijn met leer of houding, zoals wij gezien worden in Christus of in de Heer. Rechtvaardigheid, bijvoorbeeld, zoals uiteengezet in de vroege hoofdstukken van Romeinen, is de onze door geloof. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Is dit de borstplaat die we moeten dragen in onze oorlogsvoering met boze geesten? Dat is niet zo. Zulke rechtvaardigheid kan niet aangetrokken worden. Elke heilige heeft die door geloof. Ze moet uitgewerkt worden in de praktijk van alle dag om een verdediging te vormen tegen onze onzichtbare vijanden.

- Verkeerd doen reageert niet alleen tegen onze eigen geesten, maar legt ons open voor de aanvallen van boze geesten, die altijd klaar staan om het falen van de heiligen te vergroten. De bewapening hiervoor is niet slechts een borstplaat om onze voorkant te beschermen, maar een kuras dat ook de achterkant bedekt. Het is bedoeld te veronderstellen dat onze slimme en boze vijanden geen scrupules hebben en ons van alle zijden zullen aanvallen. We zouden geen opening in onze bepantsering vrij moeten laten. Zelfs de effecten van onze goede daden zouden niet tot onrecht mogen leiden.

ONZE KRANS VAN RECHTVAARDIGHEID WORDT NU GEMAAKT

- Er is niets fundamenteel nieuws in de oproep van de apostel: "Staat dan ... met het kuras van rechtvaardigheid aangetrokken!" Deze oproep verschilt niet van Romeinen 6:19. "... presenteer jullie leden nu in slavenpositie voor de rechtvaardigheid, tot in heiliging." Paulus herhaalt deze vermaning in een korte vorm in 1 Tim. 6:11 en 2 Tim. 2:22.  "Jaag rechtvaardigheid na!" Het hemelse lotdeel kan niet dagelijks genoten worden door hen die onrechtvaardig handelen, en struikelblokken zijn, en de vrucht van rechtvaardigheid niet hebben die is door Jezus Christus (Filip. 1:11), en de huidige aion meer liefhebben dan de komst van de Heer.

- Rechtvaardigheid zal in die dag één van Paulus'kransen zijn. Terugkijkend op zijn leven kon hij zeggen: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loopbaan volbracht. Ik heb het geloof behouden. Bovendien is voor mij de krans van rechtvaardigheid gereserveerd, die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij in die dag zal uitbetalen. Maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen die Zijn komst liefhebben. ... Demas, de huidige aion liefhebbend, heeft mij verlaten"(2 Tim. 4:7-10). Deze krans is een erkenning en beloning voor de rechtvaardigheid die Paulus in zijn loopbaan toonde, Kransen worden, zo gezegd, in het huidige leven gemaakt; zij zijn voor hen die uitblinken in rechtvaardigheid or enig andere waarde, aangezien het lichaam dood is voor de zonden, maar de geest is leven vanwege rechtvaardigheid.

Door naar deel 8


Dit artikel werd hier geplaatst met toestemming van
©Concordant Publishing Concern
en mag niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.