Controleer uw wapenrusting
6. De kennis van de waarheid
door Herman H. Rocke

- De wapenrusting van God, zoals beschreven in Efeze 6:1-17, bestaat uit verschillende delen die we of aan te doen of te ontvangen hebben. Het eerste deel van ons geestelijke wapenrusting is, volgens de oproep van de apostel, de gordel van de waarheid. "Sta dan, jullie lende omgord wordend in waarheid en het borstharnas van de rechtvaardigheid aangetrokken wordend"(vers 14). Dit doet ons denken aan een soortgelijke oproep die onze Here Jezus eens uitsprak tijdens Zijn aardse bediening. "In het geval dat jullie in Mijn woord zouden blijven, zijn jullie waarlijk Mijn leerlingen. En jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrij maken" (Joh. 8:31,32). Hoewel deze woorden werden gesproken tot gelovige Joden, blijft het feit ook vandaag nog staan dat het alleen waarheid is die de mensheid kan bevrijden. Iedereen die waandenkbeelden aanhoudt is gebonden en is gebonden in een net van waaruit alleen waarheid hem kan bevrijden. Wanneer Paulus ons oproept voor heel de mensheid te bidden, voor koningen en allen die op hoge plaatsen geplaatst zijn, doet hij dat omdat God wil dat heel de mensheid gered zal worden en komen tot een bewustwording van de waarheid (1 Tim. 2:1-4).

- Alle heiligen hebben een mate van waarheid. Zij geloven in ieder geval dat Christus ten behoeve van hen stierf terwijl zij nog zondaren waren, ook al zien zij niet dat zij gerechtvaardigd werden in Zijn bloed en gered zullen worden van God's verontwaardiging (Rom. 5:8,9; 1 Thess. 1:10; 5:9).

WEES VERZOEND MET GOD!

- De belangrijkste waarheid voor vandaag is God's huidige houding ten opzichte van de mensheid. Alleen zij die vrede met God hebben zijn met Hem verzoend; toch is God met heel de mensheid verzoend. De vervreemding tussen de mens en zijn Schepper is een eenzijdige vijandschap. Het is allemaal aan de kant van de mens. God heeft helemaal geen oorlog met de mensheid. Deze heerlijke waarheid wordt echter door de meesten van hen die proberen het evangelie te prediken ontkend; zij beelden Hem gewoonlijk af als een afstandelijke en boze god, die gezocht moet worden, die gesmeekt moet worden en die om de kleinste gunst gevraagd moet worden! Het is dit verdraaide evangelie dat de genade die God toont verbergt in het zoeken en smeken van de zondaar om met Hem verzoend te zijn. We vinden deze heerlijke waarheid in 2 Korinthe 5:20,21. "Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs, als van God oproepend door ons. Wij smeken ten behoeve van Christus: Word verzoend tot God! Want Die geen zonde kende maakte Hij ten behoeve van ons zonde, opdat wij in Hem rechtvaardigheid van God zullen worden."

OPGEGROEID MET EEN FOUT

- Sinds de tijd van Paulus is kennelijk niemand vrij van alle fouten geweest, ook al waren die nog zo klein. Daarom herbergen de meeste heiligen een mate van vergissingen. Velen zoeken vurig de waarheid, maar zelfs onder dezen zijn er nogal een paar die weglopen van de waarheid wanneer die aan hen wordt gepresenteerd. Zij vrezen de waarheid terwijl zij belijden die uit te voeren. Voor hen is waarheid het geloof dat populair is in de Christelijke wereld waarin ze geboren werden. Zo zijn de geloven waarmee we opgegroeid zijn een deel van onze levens geworden. Dit is waarom Paulus de volgende regel opstelt wanneer hij bezig is met fouten onder de heiligen. "Maar een slaaf van de Heer moet niet vechten, maar zachtaardig zijn naar allen, vaardig in het onderwijzen, het kwade verdragen, in zachtmoedigheid de tegenwerkenden disciplinerend, of God hen bezinning moge geven tot in besef van de waarheid te komen, en dat zij weer nuchter zouden worden vanuit de strik van de duivel, levend gevangen zijnde onder hem, naar de wil van diegene."

- KEN DE WAARHEID EN BLIJF ER IN!

- Alleen de waarheid kan hen vrij maken die gevangen zitten een soort "val." Maar door het woord van de Heer moeten ze niet alleen de waarheid kennen, maar moeten ze er ook in blijven. Dit is het idee dat Paulus in gedachten heeft wanneer hij de lezers van de Efezische rondzendbrief oproept: "Sta dan, uw lendenen omgordt met waarheid."

- Daarom is er niets fundamenteel nieuw in de oproep van de apostel, want Jezus had ook al verwacht dat Zijn gehoor in Zijn woord zou blijven om de waarheid te kennen. Het verschil zit hem in het aspect van de waarheid dat overdacht wordt. Zoals we zullen zien had Paulus zijn brieven aan de Thessalonicenzen, of zijn brief aan de Romeinen, kunnen afsluiten met bijna dezelfde oproep als die we vinden in Efeze 6:14a.

- De apostel wilde dat zijn broeders wisten dat de doden in Christus als eersten zullen opstaan en dat wij, de levenden, tegelijkertijd samen met hen weggerukt zullen worden om de Heer in de lucht te ontmoeten (1 Thess. 4:13-18). Daaraan toevoegend wilde Paulus dat de Thessalonicenzen in deze kennis bleven. Hij schreef hen: "Dus, broeders, staat dan vast en houdt de overleveringen die jullie onderwezen werden, hetzij door een woord, hetzij door een brief van ons"(2 Thess. 2:15). Hij had net zo goed kunnen zeggen:  "Staat dan, jullie lendenen omgord zijnde met de waarheid die jullie tot op heden werd geleerd!" In hun geval zou de waarheid betrekking hebben op alles wat zij tot dan toe van Paulus hadden geleerd, of dat nu door Paulus' woord was of door zijn brieven.

- Het is algemeen aanvaard dat Romeinen een paar jaar later werd geschreven dan de vroege brieven aan de Thessalonicenzen. Ze brengt de fundamentele feiten naar voren van rechtvaardiging, verzoening en God's soevereiniteit. Deze waarheden zijn voor de heiligen zo belangrijk dat Paulus er naar verwijst als de leer die zij leerden (Rom. 16:17). De broeders in Rome werden niet geacht de aan hen gerichte brief te lezen en zo weten wat ze zei, maar ze moesten veeleer het onderwijs leren dat daarin opgesloten zat en er zo in blijven. De apostel had ook aan hen kunnen schrijven: "Staat dan, jullie lendenen omgord zijnde met waarheden die jullie tot nu toe geleerd hebben!"

- Weer gingen een paar jaren voorbij voordat Paulus de rondzendbrief schreef aan zijn ecclesias, die nu bekend staat als de brief aan de EfeziŽrs. EfeziŽrs werd geschreven toen de apostel niet langer in staat was rond te reizen en de broeders te bezoeken en met hen te praten, want hij werd in Rome gevangen gehouden. In deze rondzendbrief onthulde hij wat eerder geheim gehouden werd, namelijk dat, in geest, de Joodse gelovigen en hen uit de natiŽn gezamenlijk lotdeelgenieters zouden zijn van hetzelfde hemelse lotdeel, en een gezamenlijk lichaam zouden vormen, en gezamenlijk deelnemers aan de belofte in Christus Jezus zouden worden.

- Wat eens betrekking had op die in Paulus' dag leefden, heeft nu ook op ons betrekking. God wil dat wij ons hemelse lotdeel nu genieten en ons bewust zijn dat, in geest, wij samen gezeten zijn in het hemelse gebied aan God's rechter hand, in Christus Jezus, want Hij weet dat zulk een bewustzijn van onze hemelse status onze blik op dingen op de Aarde zal her-oriŽnteren. Maar de krachten van de duisternis zijn wakker, nooit ophoudend in hun inspanningen om ons neer te trekken van de bewustwording van onze hemelse status. Daarom is de oproep vandaag zeer toepasselijk. "Staat dan, jullie lendenen omgord met waarheid!" Of met anderen woorden: "Je moet het Woord van God kennen, en in het bijzonder de laatste waarheid, en er in blijven!"

DE KENNIS VAN DE WAARHEID

- Toen we Paulus' gebed met een belofte bespraken (Kol. 1:9-11), en de goddelijke volgorde van verzoeken die Paulus insloot, raakten we onder de indruk van het feit dat de apostel eerst vroeg om de bewustwording van God's wil, in alle wijsheid en geestelijk verstaan. Alleen dan pleitte hij er voor dat de heiligen de Heer waardig wandelen en vrucht dragen in alle goed werk.

- Nu hebben we een soortgelijke volgorde in Efeze 6:14. We worden vereist de waarheid te kennen, voordat we in staat gesteld worden op die wijze te handelen en zo te wandelen in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, zoals Paulus het vroeger in zijn brief zegt (5:9). Alles wat verband houdt met zo'n wandel (wat de waarheid spreken en het wegdoen van leugens inhoudt - 4:25) wordt uitgedrukt in het mooie beeld van een "kuras van rechtvaardigheid," die, zo de Heer wil, bij een latere gelegenheid besproken zal worden.

- Daarom staat het beeld van het omgorden van lendenen voor de kennis van de waarheid. Dat hier niets anders in beeld is kan verkregen worden uit het volgende citaat uit UNSEARCHABLE RICHES, jaargang XXVI, paginas 116-120.

- "Om ons in staat te stellen de rol te begrijpen die wij in onze oorlogsvoering met geestesmachten spelen, worden we vergeleken met een soldaat uit oude tijden, bekleed met een volle wapenrusting. Elk deel vertegenwoordigt een aspect van onze geestelijke defensie. Feitelijk worden we beschermd door de waarheid (Efe. 6;14) en rechtvaardigheid (v. 14) en verdedigd door geloof (v. 16). Maar hoeveel levendiger is het deze te vertegenwoordigen door de figuren van de gordel, het kuras, het schild! Nog veel grafischer is de gedachte dat wij een complete wapenrusting hebben, die ons van hoofd tot voet bedekt in ons conflict met de geestenwereld.

- Waarheid geeft ons kracht, stabiliteit. Vandaar het mooie beeld, omgordt jullie lendenen met waarheid. Hier is de zwakte van de hedendaagse heiligen. De krachten van duisternis zijn er in geslaagd de waarheid te bedekken en er fouten voor in de plaats te stellen. Met het boek van God in hun handen kunnen Zijn mensen de waarheid niet vinden. Veel van wat voor waarheid doorgaat moet fout zijn, want het wordt zowel ontkend als verdedigd door menigten die het op hun lendenen zouden moeten binden. Satan's subtiele strategie wordt duidelijk wanneer zij die hem tegen zouden moeten staan, zichzelf omgorden met zijn leugens en zichzelf zwak vinden bij het tegemoet treden van zijn aanvallen.

- De meesten van de heiligen stellen dat de mens soeverein is op het gebied van zijn wil en dat God gedwongen is zijn keuze te aanvaarden. Dit is in het geheel geen gordel. Het geeft geen kracht om de machten van duisternis te ontmoeten. Het is zwakte. De soevereiniteit van God, echter, geeft kracht. Wat wordt er een ondersteunende gordel gevonden in de grote waarheid dat God in staat is Zijn oorspronkelijke bedoeling te voleinden met de hulp van tegenwerking van het schepsel en allen met Zichzelf zal verzoenen wanneer de aionen zullen eindigen!

- Waarheid is een! We zouden over alle waarheid helder moeten zijn. Toch is de speciale bekrachtiger voor hen die betrokken zijn bij deze hemelse oorlogsvoering de waarheid die bevat is in de Efezebrief. Het is de enige beveiliging tegen de strijdwijzen van onze Tegenstander! Kracht om te staan hangt veel af van onze kennis van het hemelse lotdeel dat wij verdedigen. Maar weinigen van de soldaten van de Heer weten waar te staan. Zij zijn zich nauwelijks bewust dat zij zich moeten verdedigen. Als zij deze belangrijke en fundamentele kennis niet hebben, hoe kunnen ze dan stevig staan? Het lotdeel is vrijwel opgegeven. Het is vandaag nodig dat er een bazuinstoot wordt gegeven om de soldaten van Christus terug te roepen naar hun posities in het hemelse lotdeel die de krachten van de duisternis van hen weggenomen hebben."

GOD'S KRACHT IN ONS WERKZAAM

- Het is God Die werkzaam is in ons om te willen en te werken ten behoeve van Zijn genoegen (Filip. 2:13). Deze goddelijke uitspraak zou altijd in gedachten moeten zijn wanneer we de sleutelwoorden op de kaart van de wapenrusting overdenken, zoals gegeven in een voorgaand artikel in deze serie, in Jaargang LI, pagina 228. Voor onze hemelse strijd wil God dat wij krachtig zijn in de Heer en in de macht van Zijn kracht. Daarom worden we opgeroepen de wapenrusting van God aan te doen, beginnend met de gordel van waarheid. Laten we nooit vergeten dat de waarheid niet door de mens wordt gemaakt. Alle waarheden zijn van God en zijn goddelijk. De mens kan waarheid ontdekken, maar zelfs dan kan hij er aan voorbij gaan. Maar wij, als leden van Christus' lichaam, met een hemelse status, worden geacht de waarheid te kennen en er in te blijven.

- Laten we, toevoegend, nooit vergeten dat de mens, door zijn eigen kracht, niet in staat is in de waarheid te blijven. Hij kan alleen met de Heer samenwerken met het oog op een permanente kennis er van. Samenwerking van onze kant betekent voortdurend luisteren, of lezen, naar en herinneren wat God gezegd heeft. En er is een speciale onthulling vereist om het Efeze geheim te begrijpen en ons bewust te zijn van onze hemelse status. Dit is de nieuwe waarheid die aan de andere in Paulus' vroegere brieven is toegevoegd. Maar zulk een onthulling zal alleen de onze zijn zolang we er voor bidden langs de lijnen die in Efeze 1:15-23 zijn aangegeven.

- Dit is uitgebreid bediscussieerd in het artikel "Bidden voor een Geest"(UNSEARCHABLE RICHES, Jaargang XXI, pagina 179-192), dat we zeer aanbevelen voor intensieve studie. Het zal ons helpen, tot op zekere hoogte, te begrijpen wat de allesoverstijgende grootheid van God's kracht is voor ons die geloven. Tijdens deze geheime bedeling van genade (Efe. 3:3a, 9) is deze ongelofelijke kracht in ons werkzaam; ze is dezelfde als de machtige kracht die werkte in Christus en Hem deed opstaan uit de doden, en Hem deed zitten temidden van de hemelingen, aan God's rechterhand. Deze kracht doet, in geest, vandaag voor ons hetzelfde!

- Aan God, Die in staat is boven mate alles te doen wat wij verzoeken of begrijpen, naar de allesoverstijgende grootheid van Zijn kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de ecclesia en in Christus Jezus!

Door naar deel 7


Dit artikel werd hier geplaatst met toestemming van
©Concordant Publishing Concern
en mag niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.