Controleer uw wapenrusting
5. Kracht voor onze hemelse strijd
door Herman H. Rocke

- We zouden niet moeten ophouden de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te prijzen, dat we van onze zonden gered zijn en gered worden van zonde en dat Hij ons ook voorziet van een huidige redding in de hemelse gebieden, want anders zouden we niet in staat zijn een huidige genieting van ons hemelse lotdeel te hebben. In de toekomende aionen zullen we er feitelijk voet in zetten, maar nu, in deze boze dag, kunnen we dat alleen in geest doen, en alleen zo lang als we in de Heer bekrachtigd worden en in de macht van Zijn kracht (Efe. 6:10).

-Wij weten dat God onze geesten alleen door Zijn Woord zal levenskracht en energie zal geven, aangezien de goddelijke uitspraken geest en leven zijn (Joh. 6:63). Paulus had dit leven in gedachten toen hij in 2 Tim. 2:11 schreef: "want indien wij samen stierven, zullen wij ook samen leven." Zo moeten wij, om bekrachtiging in de Heer en in de macht van Zijn kracht bewust te worden, de gelijkenis aan Zijn dood hebben. Wij worden herinnerd aan de goddelijke gedachten in de eerste helft van Romeinen zes; indien wij samen met Christus stierven, zullen wij ook samen met Hem leven in de nieuwheid van leven, en dit nu al.

- Wij zijn gered geworden van onze zonden, aangezien Christus ten behoeve van ons stierf; nu zijn wij gerechtvaardigd in Zijn bloed. Wij worden gered van zonde, "dit wetend, dat onze oude mens medegekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld zal worden, van het ons niet meer slaaf voor de zonde te zijn, want de stervende is gerechtvaardigd vanaf de zonde"(Rom. 6:6,7).

DE KRACHT VAN HET BLOED VAN CHRISTUS

- In Egypte had Israel, tijdens de nacht van de paasmaaltijd, verlossing door bloed. Maar dit feit stelde hen niet vrij van de aanvallen van vijandige legers. Op dezelfde wijze hebben ook wij verlossing door Christus' bloed. De Vader redt ons uit het rechtsgebied van de duisternis en zet ons over in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kol. 1:13,14), maar ondanks dat zullen de Tegenstander en de geestelijke krachten van boosaardigheid onder de hemelingen voortgaan ons aan te vallen zolang wij in dit lichaam van vernedering zijn. We zullen gespaard blijven van verslagen worden tijdens sinistere aanvallen zolang wij bekrachtigd worden in de Heer en in de macht van Zijn kracht. Voor dit doel zouden we de wapenrusting van God aan moeten doen, die ons in staat zal stellen op te staan tegen de krijgslisten van de Tegenstander. Het volgende citaat uit U.R. Jaargang XXIII, pagina 393, zal helpen deze krijgslisten te verklaren met een blik op de systematisering van de misleiding (Efe. 4:14).

DE KRIJGSLISTEN VAN DE TEGENSTANDER

- Satan zou nooit mensen kunnen verblinden voor het evangelie door ze met ellende te martelen. Dat zou hen naar Christus toe drijven als een vluchtplaats uit zijn handen. De Tegenstander heeft veel beter dan dat geleerd. Hij kan hen voortleiden door hun blik te vullen met een belofte van welvaart; hij wint hun trouw niet door aan de zijde van het verkeerde te gaan staan. Door propaganda voor recht en vrede laat hij menigten zijn maatregelen applaudiseren en zijn voorwendselen ondersteunen.

- Zo is zijn koers met de ongelovigen, in het bijzonder met de zelf-rechtvaardige, kerkgaande religionisten. Hoe gedraagt hij zich tegenover de heiligen? Hier ligt ook het gevaar in zijn strategie. Het hart faalt als we de menigten van Christus' leden Satan's gewillige instrumenten zien worden voor de hervorming en morele verheffing van de mensheid. Niet alleen zijn zij betrokken bij sanitaire politiek en vleselijke filantropieŽn. maar het evangelie dat gepredikt wordt glijdt weg over het bloed van Christus naar een belofte van brood en boter, betere kleding, een mooiere en meer voorspoedige loopbaan, een respectabele positie in de gemeenschap, die Satan allemaal zal geven aan hen die hem zullen aanbidden. Christus' evangelie brengt geen belofte van tijdelijk voordeel in de wereld van vandaag. In plaats daarvan kan het naaktheid, armoede en schande betekenen. Dit alles werd aan de grote apostel toegebracht die het voorbeeld van de kracht er van is.

- Maar nog veel subtieler zijn Satan's plannen om de heiligen te misleiden. Met ingenieuze kunst verplaatst hij de waarheid en drukt hij de kostbaarste delen van de Schrift buiten hun juiste gebied. Het volgende is een goed voorbeeld. Alle heilige bevestigen de kracht van het bloed van Christus. In God's aanwezigheid is het bloed alles. Maar heeft het een plaats in het hemelse conflict? Baat het in het zicht van de Tegenstander? Is het bloed onze schuilplaats tegen zijn pijlen, onze verlossing van zijn strijdmiddelen? Voor onze bescherming heeft God ons een geestelijke wapenrusting gegeven. Ze bestaat uit waarheid, vrede, geloof. Dit is niet de plaats voor het bloed. Als deze ontbreken zal de diepste waardering van de kracht van Christus' offerdood ons niet verlossen van de aanvallen van de krachten van de duisternis.

- Deze illustratie zal ons helpen uit te leggen waarom sommigen, die het bloed een plaats schijnen te geven waar we nu niet mee kunnen instemmen, overeenkomen met het programma van de Lasteraar en misleid worden door zijn doortrapte imitaties van lichamelijke en geestelijke schenkingen. Deze zijn allemaal latent aanwezig in het offer van Christus, maar de tijd van hun verwerkelijking is nog niet aangebroken. Deze genades zijn verbonden aan Israel's aardse lotdeel, niet met de hemelse gebieden die ons toebehoren. Zij zijn de krijgslisten van de Tegenstander, bedoeld om de heiligen weg te lokken van de hemelse zegeningen die hun juiste deel zijn.

DE NADRUK VERLEGGEN

- Vanaf de tijd dat God begint te schijnen in het hart van een mens, kan de god van deze aion niet langer het bevattigsvermogen van zo'n persoon verblinden. "Want vanuit veel verdrukking en spanning van het hart schrijf aan ik jullie door vele tranen, opdat jullie niet bedroefd gemaakt zouden worden, maar opdat jullie de liefde zouden weten die ik des te bovenmatiger voor jullie heb. Maar indien iemand bedroefd heeft gemaakt, niet mij heeft hij bedroefd gemaakt, maar, opdat ik niet zal belasten, ten dele jullie allen. Deze vermaning is toereikend voor de zulke door de meerderheid" (2 Kor. 4:4-6). Dit is waarom een ongelovige geen kennis heeft van deze heerlijkheid; de ogen van het hart van een gelovige, echter, zijn niet langer blind voor de heerlijkheid van God aangezien ze verlicht zijn geworden (Efe. 1:18). Zo is elke heilige, tot op zekere hoogte, zich bewust van de strijdlisten van de Tegenstander. Waakzaamheid is vereist aangezien vele heiligen in zijn val zitten en nog niet tot de bewustwording van de waarheid zijn gekomen; hij heeft ze inderdaad levend gevangen (2 Tim. 2:26). Ze worden rondgeblazen door elke wind van leer, door menselijke nukken, door listigheid met een oog op de systematisering van de misleiding (Efe. 4:14), die bedoeld is de nadruk te verleggen van het geestelijke naar het zielse, van de hemelse naar de aardse sfeer.

ONZE HEMELSE STATUS, IN GEEST

- Waakzaamheid is ook vereist vanwege de vijandige houding van de geestelijke krachten van boosaardigheid onder de hemelingen. Al onze tegenstanders zullen hun uiterste best doen om onze ogen weg te leiden van de geestelijke waarheden over onze hemelse status, naar beneden, naar de lagere vlakten van zielse gevoelens en aardse gebeurtenissen. Zo'n verlegging van de nadruk zal, min of meer, onze voorraad onderbreken van vitalizerende geestelijke energie die voortvloeit uit de allesoverstijgende grootheid van God's kracht voor ons die geloven (Efe. 1:19).

- Deze kracht wordt verondersteld hetzelfde voor ons te doen, in geest, zoals het deed voor Christus (Hem opwekkend uit de doden en Hem zettend aan de rechterhand van God, temidden van de hemelingen, boven elke soevereiniteit en gezag en kracht en heerschappij). Deze allesoverstijgende grootheid van God's kracht is voor ons die geloven! Het is de kracht die, in geest, ons levend maakt in Christus en ons opwekt en ons doet zitten temidden van de hemelingen, in Christus Jezus.

- Dit is onze geestelijke status, in geest, die ons, tot op zekere hoogte, in staat stelt aardse dingen objectiever te zien, meer zoals God ze zou oordelen. Vanuit het hemelse waarnemingspunt kunnen we dingen in het juiste perspectief zien, omdat we ver boven de vleselijke en zielse gebieden zijn. Zo zullen we ons hemelse lotdeel nu al genieten wanneer we ons bewust zijn van ons gezamenlijk gezeten zij in het hemelse gebied, in geest, in Christus Jezus.

- Zolang we in dit lichaam van onze vernedering zijn, echter, zullen de krachten van duisternis hun uiterste best doen onze geestelijk bewustzijn te dimmen, ons van ons hemelse lotdeel te duwen, en ons neer te trekken naar het aardse gebied waar de geest van de Tegenstander nu werkt in de zonen van koppigheid (Efe. 2:2). Wanneer we onze hemelse status verliezen, ook al is het tijdelijk, dan zullen we dingen zien vanuit ons aardse gezichtspunt en met beperkt perspectief. Zo zien aardse gebeurtenissen er groot uit en worden wij vaak overweldigd door hun schijnbare belang.

GEZETEN IN CHRISTUS, STAANDE IN DE HEER

- Verbonden met Christus Jezus hebben wij, als leden van Zijn lichaam, geen werk te doen, want Hij heeft het allemaal al Zelf gedaan. Daarom zijn wij gezeten temidden van de hemelingen, zo ontspanning en rust veronderstellend, aan God's rechterhand. In de Heer, echter, terwijl wij nu deze hemelse status genieten, moeten we het door geloof vasthouden en stevig staan op de grond die we gewonnen hebben en elke sinistere inspanning weerstaan om ons uit ons hemelse lotdeel te lokken. Om onze weerstand effectief te maken heeft God beloofd ons in de Heer te versterken en in de macht van Zijn kracht (Efe. 6:10-19).

- Vele pogingen zijn gedaan om het soort van bescherming uit te leggen die door de wapenrusting van God geleverd wordt, maar de meeste commentatoren slagen er niet in in te zien dat de nadruk ligt op het woord hemels. We moeten dit geestelijk pak van bescherming aandoen als we on geestelijk lotdeel in geest willen genieten, en er op staan in deze boze dag. De uitrusting die we in Efeze 6:14-17 beschreven zien is anders dan die in 1 Thessalonicenzen 5:8, waar de nadruk ligt op de redding van de komende verontwaardiging (1:10; 5:9). Er is in Thessalonicenzen niet een woord als bewapening; alleen een kuras en een helm worden genoemd, terwijl we in EfeziŽrs een complete wapenrusting hebben,(het Griekse woord panoplia betekent ALLE-INSTRUMENT).

CONTROLEER JE WAPENRUSTING!

- Wanneer we de noodzaak inzien van het controleren van ons geestelijk pak van wapenrusting, zou onze eerste zorg moeten zijn ons zeker te stellen dat geen enkel deel mist. De wapenrusting zou compleet moeten zijn; daarmee zoude we alles moeten doen dat we verondersteld zijn te doen in deze geestelijke oorlogsvoering, door elk deel zoals beschreven in Efeze 6:14-17 aan te trekken en ter hand te nemen en te ontvangen.

- We willen niet deze parabel van de wapenrusting uitleggen door een andere spraakfiguur; maar we zouden de onderliggende gedachte willen benadrukken dat de effectiviteit van de wapenrusting afhankelijk is van de compleetheid er van en van ons gebruik er van in de juiste volgorde bij het ter hand nemen van de verschillende delen. Alle instructies in verband met de wapenrusting worden aan ons in een pakket gegeven en in goddelijke volgorde! Dit herinnert ons aan de Kolossenzen-gebedgids (1:9-11), waar alle verzoeken ook in een pakket worden gegeven en in goddelijke volgorde.

- Wij zijn niet gemachtigd hier een verzoek er uit te nemen en een ander daar, als we echt bekleed willen worden met alle kracht, in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid, voor alle volharding en geduld met vreugde. Op dezelfde wijze zijn we niet vrij alleen die delen van de wapenrusting ter hand te nemen die wij als onmisbaar voor ons beschouwen. We zullen op ťťn voorwaarde bekrachtigd worden in de Heer en in de macht van Zijn kracht: wanneer we zorgvuldig Zijn instructies opvolgen, stap voor stap.

Kracht voor onze hemelse strijd door onze
samenwerking door Zijn
werkzaamheid door gebed
en verzoeken,

kennis
van de wandel in
rechtvaardigheid, bereidheid van
het evangelie
van vrede, ter hand nemend
het schild van geloof,

de helm van redding,
het zwaard van de geest,

biddend bij elke gelegenheid,
waakzaamheid en
volhardend verzoek
voor alle heiligen,
voor Paulus'
verbondenen vandaag.

- De hierboven getoonde kaart is bedoeld om grafisch de drie verschillende werkzaamheden te illustreren die nodig zijn om de kracht van de Heer aan ons ter beschikking te stellen: (a) onze samenwerking, (b) de werkzaamheid van de Heer, samen met gebed en verzoek. Dit zou vergeleken kunnen worden met een structuur die ondersteund wordt door drie balken, elk bestaande uit twee of vier delen. Indien u een stoel zou hebben met drie poten zou u nooit een deel van de een of andere poot kunnen afsnijden als u de stoel zou willen gebruiken.

- Op dezelfde wijze zou u nooit enig deel van de kaart weg kunnen snijden, zonder de effectiviteit van de wapenrusting van God in gevaar te brengen. Daarom is onze medewerking op vier punten verplicht:

- (1) de kennis van de waarheid
- (2) de wandel in rechtvaardigheid
- (3) bereidheid van het evangelie van vrede
- (4) het ter hand nemen van het schild van geloof

- We zullen later zien hoe deze vier zaken van onze medewerking de vereisten vormen voor de werkzaamheid van onze Heer in het aan ons geven van:

- (1) de helm van redding en
- (2) het zwaard van de geest.

- Voor zover het deze twee punten betreft is er van onze kant nauwelijks enige inspanning vereist. Maar we zullen de helm en het zwaard alleen ontvangen nadat we volledig hebben meegewerkt in de eerste vier zaken (waarheid, rechtvaardigheid, vrede en geloof).

- We hebben al eerder aangeduid dat we de wapenrusting van God niet kunnen aandoen zonder elke gebed en verzoek, zoals die door Paulus en de zijnen gepraktiseerd werden. Daarom hebben we geprobeerd elk gebed en verzoek van de apostel te bestuderen dat ons als gids zou kunnen dienen. D.V. zullen we dit onderwerp bij een andere gelegenheid meer volledig ter hand nemen. Laat het in de tussentijd volstaan te zeggen dat er in onze gebedsgewoonten geen drastische veranderingen vereist zijn. Paulus' gidsen zijn bedoeld om onze eigen verzoeken aan te vullen. Het gebruik van zijn gebedsgidsen betekent niet noodzakelijk dat we alle verzoeken moeten opgeven die we al in het verleden voor God gebracht hebben. We zullen ze echter wel aanpassen, als we dat niet reeds gedaan hebben.

ONZE GEBEDEN, AANGEPAST EN AANGEVULD

- Ten eerste zou er geen verzoek mogen zijn zonder de toevoeging
         Niet mijn wil, maar de Uwe!

- Want we zouden niet willen dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons iets zou schenken dat niet naar Zijn wil was. En we zullen niet enige verzoeken voor Hem brengen zonder te beginnen met lofprijzing en af te sluiten met dankzegging, zo onze hartelijke dankbaarheid aan Hem uitdrukkend, zelfs al voordat Hij antwoordt, en het aan Hem over te laten hoe te antwoorden.

- Aangezien onze kaart niet laat zien dat elke stap bij het aandoen van de wapenrusting van God vergezeld moet gaan met gebed en dankzegging, willen we dit punt nogmaals benadrukken. Bij elk gebed zouden we er zorg voor moeten dragen geen van de volgende zaken te missen:

- (1) bidden bij elke gelegenheid
- (2) waakzaamheid en volharding in gebed
- (3) verzoeken voor alle heiligen
- (4) verzoeken voor Paulus' metgezellen vandaag.

- Er is tijd voor nodig onze gebeden aan te passen en aan te vullen. En een dagelijkse inspanning is nodig als we Paulus in dit opzicht na willen doen. Het was echter God Zelf Die het verlangen naar gemeenschap met Hem in onze harten plantte. En Hijzelf leert ons er in toenemende mate van te genieten. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van heerlijkheid, spreekt tot ons, in het bijzonder in de woorden van het geloof en van het ideale onderwijs. Om onze gemeenschap met Hem zo nauw als mogelijk te maken zijn we bevoorrecht te reageren tijdens elk gebed en verzoek, voor de lof van de heerlijkheid van Zijn genade.

Door naar deel 6


Dit artikel werd hier geplaatst met toestemming van
©Concordant Publishing Concern
en mag niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.