Controleer uw wapenrusting
19. Laten we de bewijzen van Zijn liefde tellen!
door Herman H. Rocke

-"in liefde geworteld en gefundeerd zijnde, opdat jullie in staat zouden zijn, samen met alle heiligen, te grijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is" (Efe. 3:17-19).

- "Dimensies"- dit is het sleutelwoord voor de tweede helft van het tweede Efeze-gebed. De dimensies van het Efeze-geheim zijn in overeenstemming met de dimensies van God's liefde, die weerspiegeld zijn in Zijn Beeld, Christus Jezus. Onze redding, onze rechtvaardiging, onze verzoening, onze verheerlijking, ze zijn alle bewijzen van God's liefde, onze geestelijke zegeningen alsook onze materiŽle zegeningen, hoewel alleen de eerste aan ons zijn beloofd (Efe. 1:3). Deze bewijzen van Zijn liefde in acht nemen valt, in zekere zin, samen met het controleren van de verschillende delen van de wapenrusting van God. Instemmend in acht nemen zal ons helpen begrip te krijgen van overstijgende liefde; bewust controleren zal ons toestaan zelfs nu van onze hemelse status te genieten in dit lichaam van onze vernedering. Niets hiervan kan gedaan worden zonder bij elke gelegenheid te bidden, zoals Paulus deed.

- Het hoogtepunt van God's Woord is te vinden in EfeziŽrs; het hoogtepunt van EfeziŽrs is in het tweede hoofdstuk daarvan. Meer dan dertig jaren geleden (Unsearchable Riches, jaargang 22, beginnend met pagina 302) gaf A.E. Knoch als volgt zijn commentaar:

GEGRONDVEST IN LIEFDE

- Onze vitaliteit en stabiliteit zijn afhankelijk van het bevatten van God's liefde. Zoals een plant zijn onderhoud en kracht zoekt in de grond, zo zouden wij voor ons onderhoud en steun moeten zoeken in de ondergrond van al God's activiteiten, het feit van Zijn aanhankelijkheid. In geen andere grond kunnen we floreren. Alleen hier kunnen onze wortels voeding vinden en vindt onze stam kracht. Beide zijn nodig om vrucht te krijgen. Hoevelen van ons hebben gefaald om stevig vast te leggen op de allesoverstijgende liefde? Alleen hierin kunnen we staan en vrucht voortbrengen voor God's genoegen. Niets anders zal Hem een genoegen doen. Geen vervanging zou ons tevreden moeten stellen. Laten wij daarom dit gebed voor onszelf bidden. Laten we dit een verzoek voor alle gelovigen maken. Alleen zo kunnen wij deze onmetelijke maten grijpen.

DE AFMETINGEN VAN HET EFEZE-GEHEIM

- De allesoverstijgende liefde van Christus en de afmetingen van dit geheim worden gewoonlijk in ťťn samengebracht, dit volgens de weergave in de King James vertaling. Laten we ons herinneren dat de apostel zijn gebed heeft onderbroken om het geheim uit te leggen, en dit is het onderwerp van zijn hart als hij verder gaat. Hij weidt uit over de uitgebreidheid van de omvang er van om dit tot een opstapje te maken naar wat verderop ligt. Niemand kan de liefde van Christus grijpen zonder zich te verwonderen over de morele breedte en lengte en diepte en hoogte die gepaard gaan met deze, God's laatste en hoogste, onthulling.

DE BREEDTE

- Een karakteristiek kenmerk van de tabernakel in de wildernis was de breedte van de poort die leidde naar de hof. Het gaf iets aan van de breedte van het evangelie in de tijd waarin het getypeerd werd. Hoewel Israelieten konden binnengaan, waren alle vreemden buiten gesloten. Zo was het ook met de proclamatie in het vroege deel van Handelingen. Zij spraken alleen tot de Joden. Heidenen konden niet binnen gaan zonder proselieten van het JudaÔsme te worden. Nu is het evangelie er voor allen. Feitelijk is de poort van de tabernakel alleen maar een hindernis, want de hele muur die de tabernakel omringde is nu weggenomen. Toegang tot God is nu ongehinderd. Het evangelie zou niet breder kunnen zijn. Overeenkomend hiermee is de centrale muur van de tempel afgeschaft geworden (Efe. 2;14). In dit aspect is de huidige genade onbeperkt in breedte.

- Niet alleen is de huidige geheime bedeling al-inclusief, maar ons toekomstig dienstbetoon zal al-omvattend zijn. Israel zal uitgaan om de hele Aarde te evangeliseren in de dag van haar heerlijkheid. Wanneer wij ons eigen lotdeel binnen gaan, zullen wij uitgaan naar de uiterste grenzen van het universum. Onze parochie zal alle hemelse menigten omvatten. Zeg mij de breedte van het universum en ik zal u ťťn van de dimensies van het Efeze-geheim geven. De fysieke maat is een index van de morele omvang er van. Het is een indicatie van de uitgebreidheid van Christus'liefde.

DE LENGTE

- In de ruimte kunnen we nauwelijks een onderscheid maken tussen de lengte en de breedte er van, want beide gaan ze boven ons bevattingsvermogen. Misschien zouden we moeten denken aan tijd, wanneer we mediteren over de lengte er van. Het gaat terug tot vůůr de aionen, lang vůůr het intreden van zonde. In God's doelstelling ging het vooraf aan de nederwerping. Het is de vroegste aanduiding van God's liefde voor Zijn schepselen. We waren niet zomaar een nagekomen gedachte van God. Laten we ons verwonderen in de bewustwording in dat Hij aan ons dacht, lang voor Hij Zijn aardse volk Israel ter hand nam. Zijn zorg voor ons is niet te danken aan de terugslag die voortkwam uit Israel's verwerping van Zijn gunst. Wij zijn Zijn eerste liefde, de eerste die Zijn aanhankelijkheid opriep.

DE DIEPTE

- Het geheim heeft niet slechts de grootste handeling van al God's bedelingen, maar ze graaft diep in de droesem van menselijke verdorvenheid en vliegt naar de hoogste hemelen. Israel had beloften en voorrechten die hen verhieven boven de rest van de mensheid. De heidenen waren onder hen, ver van God, verzonken in zonde, onwetend en vervreemd, alleen de dood verdienend. De genade van God reikt diep in de diepste diepten van verwording voor de trofeeŽn van haar triomf.

- Nooit was er in het verhaal van dit sombere toneel een tijd geweest die zo donker en akelig was als de dagen die volgden op Paulus' laatste bezoek aan Jeruzalem en zijn gevangenschap in Rome. De Joden wilden de Messias niet hebben. En ook wilden zij niet toestaan dat de andere natiŽn een plaats kregen. Paulus is een gevangene. Elke weg van zegen schijnt effectief afgeknepen te zijn. Alles is rijp voor oordeel. Zo leek het! Dan, met een geestelijke stuiptrekking zo groot als de materiŽle ramp die de dag van de Heer zal beŽindigen, wordt een plaats bereid voor een nieuwe schepping. God schept een nieuw, geestelijk gebied, dat ongehoord en onbekend is. Hij onthult de huidige, geheime bedeling, die de menigten van de hemel vult met bewonderende verwondering en de harten van Zijn geheiligden met gepassioneerde lofprijzing.

DE HOOGTE

- Israel zal de hoogste plaats op Aarde hebben. Wij zullen de hoogste positie in de hemelen hebben. Wat kan hoger zijn dan dat? Geen hemels schepsel zal boven ons staan. Allen zullen onder ons zijn. Zouden wij verhoogd zijn tot een plaats van zegen onder Israel, zoals in de komende aion het deel van de natiŽn zijn, dan zou dat een onverdiende en onverwachte verhoging zijn geweest. Zouden we op gelijke voet met hen gesteld zijn, dan zou dat een vrijwel ondenkbare verhoging zijn geweest. Om de nederigste in de hemel te zijn, hoe ver is dat voorbij onze hoogste hoop! Gelijk te zijn aan hemelingen zou de grens zijn van menselijke verwachting. Echt, het is nooit in het menselijk hart opgekomen wat God heeft voor hen die Hem liefhebben! Hoogsten van de hogen; wij zullen boven alle hemelse menigten zijn.

ALLESOVERSTIJGENDE LIEFDE

- Al deze dimensies zijn tekenen van liefde. Elk voegt toe aan onze verzekering en waardering van Zijn aanhankelijkheid. Elk is een stap die ons omhoog brengt naar de tempel van Christus' liefde. Wij kunnen nu deze dimensies niet meten. Wij hebben geen middelen om hun enorme omvang te berekenen. Ze gaan voorbij onze krachten. Zo is de liefde waartoe ze leiden. Het is als het universum zelf, dat zich lijkt uit te breiden naarmate het wordt onderzocht. De krachtigste telescoop, met foto's die miljoenen sterren afbeelden die menselijke ogen nooit hebben gezien, kan de grens van God's materiŽle wereld niet zien. De overstijgende maat is een parabel van de immensiteit van de liefde die het deed ontstaan, die belichaamd is in Zijn Christus, en die onthuld is geworden in de morele dimensies van het Efeze-geheim.

DE AION VAN DE AIONEN

- De komende aion houdt zich in het bijzonder bezig met God's heerlijkheid in Israel. Ze bevat de dag van de Heer. De daarop volgende aion is de dag van God en benadert de huidige geheime bedeling. Dan zal God's heerlijkheid publiekelijk tentoon gespreid worden in overeenstemming met de huidige geestelijke manifestatie. Israel's geestelijke suprematie zal in die afsluitende aion voorbij zijn. Nu is die alleen tijdelijk verduisterd. Dan zal God wonen bij de mensen, als zodanig. Geen tempel, geen priesterschap zal hun nadering tot Hem verhinderen. Het is sereen bevredigend te zien dat het enige voorkomen van deze zinsnede 'de aion van de aionen' in Efeze 3:21 is, want deze brief zet geestelijke zegeningen voor de natiŽn uiteen die gelijk lopen aan die van de dag van God. Het is waar dat de Zoon dan nog heerst en de Joodse heiligen nog steeds op Aarde regeren, maar hun gezag zal dichtbij het verdwijnpunt zijn door gebrek aan tegenstand. Zij die dichtbij God zijn hebben geen inperkingen nodig.

- Maar de laatste aion zal niet alleen getuige zijn van de nabijheid van de natiŽn op de Aarde, het zal het toneel zijn van de hemelse pracht temidden van het met sterren bezaaide imperium. God zal op de Aarde meer verheerlijkt worden dan in alle voorgaande bedelingen. Maar Zijn grootste heerlijkheid zal uitstralen doorheen de hemelse heiligen, de ecclesia die Christus' lichaam is. Na de les geleerd te hebben van Christus' overstijgende liefde, zal het onze taak zijn het breed bekend te maken onder de hemelse menigten. Dan zullen wij het grootste voorrecht hebben dat aan een persoon gegeven kan worden. We zullen heerlijkheid aan God brengen en het goede aan Zijn schepselen. Wij zijn vaten van genade, niet alleen om te hebben en houden, maar om te geven en belonen. Onze gelukzaligheid zal niet op onszelf gebaseerd zijn, maar in het zegenen van God en voordeel te hebben van Zijn handwerk.

- Dit is de toon waarmee onze blijdschap begon. Onze redding, onze rechtvaardiging, onze verzoening, onze verheerlijking zijn slechts middelen om God te verheerlijken. Deze gedachte, zodra die eenmaal in onze harten binnen komt, zal ons rust en opluchting geven van onszelf en een sereen ophouden van de dreiging van de toekomst. Onze persoonlijke bestemming is zo armzalig onbelangrijk in dit grote universum, wanneer het op zichzelf wordt bezien. Maar wanneer het gezien wordt als een deel van God's eigen heerlijkheid, houdt het op onbelangrijk te zijn. Het is niet langer inconsequent. Het moet veilig en zeker zijn. Het kan niet falen of vallen. Het is niet de beloning van onze verdiensten, want die hebben we niet. Het is gebouwd op ons onvermogen, waaraan we geen gebrek hebben. Laten we toch zien dat wij de instrumenten zijn voor het onthullen van God's genade, en essentieel voor Zijn doel; dan hebben wij de beste basis voor aionische heerlijkheid die de mens zich ook maar kan indenken.

- Aan het einde van het tweede Efeze-gebed (3:21) hebben we een serie superlatieven die proberen God's heerlijkheid te stellen aan het toppunt van de aionische tijden. God's grootste heerlijkheid zal getoond worden in onze Heer onder de contrasterende titel, Christus Jezus; Jezus, het symbool van Zijn vernedering; Christus, de titel die al Zijn officiŽle waardigheden combineert. Van alle uitverkorenen zijn de leden van Christus' lichaam de meest verhoogden, hoewel eens de meest verlaagden. Van alle aionen zal de laatste de rijkste vrucht van alle dragen. In de meest gezegende tijd, in de meest gezegende klasse en in het meest verhoogde Personage zal God de heerlijkheid verzamelen die de Zijne is als de Administrator van het Geheim.

HET TWEEDE EFEZISCHE GEBED

- Dit gebed is niet om een kleine kracht, maar veeleer om een die in overeenstemming is met de rijkdommen van Zijn heerlijkheid (3:16). Dit is niet een verzoek om kracht om iets spectaculairs te kunnen verrichten, of om onszelf of de ecclesia op te bouwen, maar veeleer om God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te verheerlijken door middel van gezamenlijk de dimensies van het Efeze-geheim te vatten en de kennis overstijgende liefde van Christus te kennen.

- Het zou op dit punt opgemerkt moeten worden, bij het citeren van jaargang 22 in deze, dat wij verschillen van de meeste verklaarders die voor vanzelfsprekend nemen dat de dimensies van liefde in beeld zijn in Efeze 3:18. Sommigen van hen stellen dat de liefde waarin wij geworteld moeten zijn, niet die van God of van Christus is, maar dat het betekent dat onze liefde diep en oprecht zou moeten zijn. Anderen zien hier de liefde die de geest produceert en in het hart van de gelovige uitgiet. Deze innerlijke toestand van het hart, zo zegt men, stelt hem in staat twee dingen te doen: de dimensies van liefde te vatten (om er een begrijpelijk idee van te krijgen) en bovendien om overstijgende liefde te kennen (terwijl men die in het dagelijks leven ervaart).

- Naar onze mening kwam Westcott (in de negentiende eeuw*) dichterbij de betekenis van de passage die we nu overdenken. Met verwijzing naar de breedte en lengte en diepte en hoogte schreef hij: "De vier woorden drukken ťťn gedachte uit, het hele gebied van de sfeer waarin de goddelijke rijkdom en liefde beoefent wordt. Eerst gaan we de dimensies begrijpen van de sfeer waarin de goddelijke Raad haar vervulling vindt en dan gaan we de liefde kennen die ze bezet.

GOD'S LIEFDE

- We moeten geworteld en gegrondvest zijn in God's liefde, om er zeker van te zijn dat niets ons ooit zal scheiden van Zijn liefde voor ons. Denk maar aan de meest kostbare goddelijke uitspraak in Romeinen (5:8,9). "maar God beveelt Zijn liefde tot in ons aan, ziende dat, toen wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf. Veel meer dan, nu gerechtvaardigd wordend in Zijn bloed, zullen wij door Hem gered worden vanaf de boosheid". In dit alles "... ik ben overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch tegenwoordig zijnde dingen, noch de op het punt staande dingen, noch machten, noch verhevenheid, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden vanaf de liefde van God, de liefde in Christus Jezus, onze Heer"(Rom. 8:38,39).

ONZE HEMELSE STATUS: BOVEN ELKE KRACHT

- Wanneer zelfs ons basisgeloof in God's liefde, zoals getoond in rechtvaardiging en verzoening, in gevaar is door gebeurtenissen rondom ons onderdrukt te worden en door krachten die buiten onze waarneming zijn, hoeveel meer vijandig zal de houding zijn van bepaalde hemelse krachten tegen ons met het oog op onze hemelse status? Want in geest zijn we al samen gezeten temidden van de hemelingen in Christus Jezus; daar is ons lotdeel. We kunnen het nu al genieten als we het vasthouden door geloof. We zullen het feitelijk binnengaan in de pacht er van wanneer de Heer ons boven zal roepen, waar Hij gezeten is aan de rechterhand van God, hoog boven alle macht (Efe. 1:20,21; 2:6).

- De vijandige houding van de geestelijke krachten van boosaardigheid temidden van de hemelingen is aan deze feiten te wijten. Waakzaamheid is ook noodzakelijk vanwege de strijdwijzen van de Tegenstander, die weet dat de God van vrede hem snel onder onze voeten zal verpletteren (Rom. 16:20). Maar zolang wij nog in dit lichaam van onze vernedering zijn, zijn de boosaardige krachten van de hoogte en de diept alert, nooit ophoudend in hun gedrag om ons neer te trekken uit de bewustwording van onze hemelse status.

JAAG RECHTVAARDIGHEID NA, GELOOF, LIEFDE, VREDE!

- Om nu op ons hemelse lotdeel te kunnen staan, moeten we de waarheid kennen; we moeten onszelf presenteren als slaven voor de Rechtvaardigheid tot heiligheid (Rom. 6:19); als ambassadeurs van Christus moeten we de sandalen aandoen met de bereidheid van het evangelie van vrede. In dit alles moeten we geloof uitoefenen, en dan zullen we een huidige redding genieten van de aanslagen van de krachten van de duisternis.

TEKENEN VAN GOD'S LIEFDE

- God vraagt nooit iets van ons wat Hij niet eerst geeft. In Christus Jezus geeft Hij ons Zijn eigen rechtvaardigheid en alleen dan verwacht Hij van ons niet langer slaven van de Zonde te zijn.

- Het was God Die achter ons aan kwam en ons geloof gaf, als een naderingsoffer (Efe. 2:9), zodat wij het Woord van Waarheid konden horen en geloven, het evangelie van onze redding. En alleen dan vraagt Hij ons onszelf dagelijks te voeden met de woorden van geloof (vaak opgetekend als gebeden) en met de woorden van het ideale onderwijs (beide door Paulus). Hebben wij zijn onderwijs ten volle gevolgd? (1 Tim. 4:6; 2 Tim. 3:10).

- Het is niet voordat wij God's geschenk van verzoening ontvangen hebben en blijvende vrede met Hem genieten, dat Hij van ons verwacht dat wij de vruchten van Zijn verzoening met onze medemens kunnen smaken en een houding van blijvende vrede met hen aannemen, of nu om zondaren of heiligen gaat.

- Wij zouden niet moeten ophouden de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te loven, omdat wij gered zijn geworden van onze zonden, en gered worden van de heerschappij van de Zonde, en dat Hij ons ook voorziet van een huidige redding in de hemelse gebieden. En alleen dan gebied Hij ons, in geest, te staan op ons hemelse lotdeel.

- In de toekomende aionen zullen wij feitelijk voet zetten op ons hemelse lotdeel; maar nu, in deze boze dag, kunnen we dat alleen doen in geest, en alleen zolang wij in de Heer bekrachtigd zijn en in de macht van Zijn sterkte (Efe. 6:10). Onze volle medewerking wordt verwacht door de wapenrusting van God aan te trekken (alle onderdelen, Lexicaal Concordance, pag. 166 en 106) om zo nu te weerstaan, en om te staan in het hemelse conflict. Met andere woorden: van ons wordt verwacht alle waarheid toe te eigenen die God voor ons is voorraad heeft. Dit is waarom wij, in deze voorbije vier jaren, in deze serie, alle hoofdthema's van Paulus' onderwijs hebben doorgenomen, zoals zij gesymboliseerd zijn door elk deel van bewapening die in EfeziŽrs 6:14-17 worden genoemd.

- Voor het aanvallen van en vechten tegen vijandelijke krachten op het slagveld, waren Romeinse soldaten uitgerust met zwaardere wapens dan de Praetoriaanse wachters hadden die de geketende apostel moesten bewaken tijdens zijn gevangenschap in Rome. Voor deze bewakingstaak was de lichte bewapening, zoals beschreven in Efeze zes, voldoende. Op gelijke wijze wordt van de gelovige niet verlangd de krachten van de duisternis aan te vallen. Het is eerder zijn taak "waakzaam" te zijn (Efe. 6:8) in geest, om te staan op zijn hemelse lotdeel, en alle inspanningen van de vijand te weerstaan die tussenbeide wil komen bij het genieten van zijn hemelse status.

- Het beeld van de Efezische soldaat, gekleed in lichte pantsering voor een verdedigings-oorlog, is anders dan het beeld dat in 2 Korinthe 10:4 wordt gebruikt, waar Paulus aanvallende oorlog aankondigt in een campagne die gericht is tegen de bolwerken van arrogante argumentatie, tegen valse broeders en hun redeneringen. Hier spreekt Paulus van krachtige wapens (hoewel onze standaard in beide gevallen IMPLEMENT is).

- In het beeld dat in Efeze zes wordt gepresenteerd zijn we niet bezig met een strijdtaak, maar staan we op wacht. Maar zelfs dan (het beeld van Romeinen 8:37 gebruikend) "zijn wij meer dan overwinnaars, door Die ons liefheeft" en hebben we een "overwinning in Christus" (2 Kor. 2:14), zolang we vasthouden aan de regels die voor ons neergelegd zijn in EfeziŽrs 6:10-20.

DE ONTHULLING VAN DE KRACHT VAN ZIJN LIEFDE

- In het hemelse gebied is Christus' positie hoog verheven boven alle soevereiniteit en gezag en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt. Hij is hoger dan enige van deze geestelijke krachten, zelfs die van boosaardigheid. Aangezien God ze alle onder Zijn voeten onderschikt en Hem geeft als Hoofd over heel de ecclesia die Zijn lichaam is (Efe. 1:21-23), is het duidelijk dat wij als de leden nooit onderschikt zullen zijn aan enigen van deze hemelse potentaten. Wij zullen er veeleer op toezien dat ook zij - allemaal- Christus als hun Hoofd zullen aanvaarden.

- Dit zal bereikt worden door de tentoonspreiding van God's genade aan het hele universum en wij zullen Zijn tentoonstellingsmateriaal zijn. Dan zullen onze harten op God gericht zijn en totaal in beslag genomen door Zijn genade en heerlijkheid; volkomen bezig, niet alleen met Hem te aanbidden, maar met Zijn grote plan van het iedere knie brengen in aanbidding te buigen. Dit zal aan heel het hemelse gebied niet alleen door woorden die wij spreken onthuld worden (wanneer ieder van ons zijn eigen verhaal van genade zal vertellen), maar veeleer door dat wat wij waren en wat we zijn geworden. In onszelf totaal onwaardig van onze hoge plaats, zullen we de lofprijs van God's genade zijn, de onthulling van de kracht van zijn liefde.

ONZE HEMELSE STATUS NU, IN GEEST, GENIETEN

- Heel onze wapenrusting aantrekken, dat wil zeggen, alle Paulinische waarheid toeŽigenend, zal ons, tot op zekere hoogte, in staat stellen aardse dingen objectiever te zien, meer zoals God ze zou oordelen. Vanuit dit hemelse waarnemingspunt kunnen we dingen in het juiste perspectief zien, omdat wij ver boven de vleselijke en ziels sferen zijn. Zo kunnen we nu al ons hemelse lotdeel genieten wanneer we ons bewust zijn samen gezeten te zijn in het hemelse gebied, in geest, in Christus Jezus.

- Zolang wij in dit lichaam van onze vernedering zijn, echter, zullen de krachten van duisternis hun uiterste best doen om ons geestelijke bewustzijn te dimmen, ons van ons hemelse lotdeel af te werpen en ons neer te trekken naar het aardse gebied, waar de geest van de Tegenstander nu werkzaam is in de zonen van de ongezeglijkheid (Efe. 2:2). Wanneer we onze hemelse status verliezen, ook al is het tijdelijk, zullen we dingen zien vanuit het aardse gezichtspunt en met beperkt perspectief. Dan schijnen aardse gebeurtenissen groter en worden wij vaak overweldigd door hun schijnbare belang, omdat onze ogen dan afgekeerd zijn van de geestelijke waarheden over onze hemelse status, naar de lagere vlakten van zielse gevoelens en aardse gebeurtenissen. Zo'n verleggen van de nadruk zal, tot in hogere of lagere mate, de toevoer van vitalizerende geestelijke energie onderbreken, die voortkomt uit de overstijgende grootheid van God's kracht voor ons die geloven (Efe. 1:19).

GEWORTELD IN GOD'S LIEFDE

- Vroeger zouden we hebben gedacht dat God heel wel in staat was om Zijn plannen van liefde voor het universum uit te voeren, en dat Hij Zelf voor alles en iedereen zorg zal dragen, zodat we ons er geen zorgen over hoeven te maken. Maar nu is het ook onze zorg dat de uitkomst perfect zal zijn. Zijn universele programma van liefde is voor ons van steeds groter belang geworden, aangezien we geleerd hebben over ons deel er in als leden van Christus' lichaam. De bewustwording van God's wil, in alle wijsheid en geestelijk verstaan, doet onze verlangens steeds meer met de Zijn gelijk lopen, een doet onze gebeden voortkomen uit Zijn Woord. Een voortdurende studie van de biddende woorden van geloof en van Paulus' ideale onderwijs zullen ons helpen onze gebeden steeds meer aan te passen aan de goddelijke woordenschat.

TIJDENS ALLE GEBED EN VERZOEK

- Dit hoofdstuk rondt ons onderzoek naar Paulinisch gebedsgidsen af en, tegelijkertijd, naar de wapenrusting van God. De veelzijdige wijsheid van God heeft erop toegezien dat deze gebeden een veelvoudig doel dienen. Ze dragen bij aan de lof van Zijn heerlijkheid; ze stellen ons in staat de tekenen van Zijn liefde te tellen, zodat we zullen wandelen als kinderen van licht en dienen als slaven van Christus Jezus; ze verjongen ook de geest van het denken over een regelmatig controleren van onze wapenrusting en een voller verstaan en genieten van onze hemelse status, vanwege de enorme liefde waarmee Hij van ons houdt.

"Deze nu, kunnend boven alle dingen te doen, overdadig boven al wat wij verzoeken of verstaan, overeenkomstig de macht die in ons inwerkt, Hem zij de heerlijkheid in de ekklesia en in Christus Jezus tot in alle generaties van de aion van de aionen. Amen!" (Efe. 3:20,21)

---------------------------------------------------------

- * In de "Explanatory Introduction van de Concordant Version of the New Testament", pag. 327, wordt Westcott genoemd onder de grootste Griekse geleerden die zich bezig gehouden hebben met het vergelijken van de Nieuw Testament teksten. Wat hij 'gebied" noemt in het bovenstaande citaat, is in feite het Efeze-geheim.

Door naar het aanhangsel


Dit artikel werd hier geplaatst met toestemming van
©Concordant Publishing Concern
en mag niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.