Controleer uw wapenrusting
17. Geestelijke waakzaamheid
door Herman H, Rocke

- "tijdens elk gebed en verzoek bidden bij elke gelegenheid, in geest, weest ook waakzaam..."

- Punten en komma's, zoals wij die in onze vertalingen hebben, zijn niet geÔnspireerd, en daarom altijd open om besproken te worden. In dit deel stellen we voor Efeze 6:17 en 18 opnieuw van punten en komma's te voorzien, om de aandacht te richten op een zeer opvallende interpretatie van deze verzen. Om dit te kunnen doen zullen we, voor nu, het in de Concordant Version licht gedrukte "be"(zijn) in "be praying" weglaten en ze in acht korte zinnen rangschikken, met de belangrijke woorden cursief gedrukt:

"En ontvang de helm van het redden en het zwaard van de geest,
dat is een uitspraak van God,
door alle gebed en smeekbede biddend bij elke gelegenheid,
in geest,
ook tot in het waakzaam zijnde in alle volharding en smeekbede aangaande al de heiligen ..."

- De bovenstaande rangschikking laat zien dat bidden en waakzaam zijn beide verbonden zijn met ontvangen, het introducerende woord van het citaat. Onze rangschikking dient ook om te laten zien dat geest de onderliggende gedachte is, de gezamenlijke noemer in elke fase van de operatie. Dit zal ons niet verbazen, want steeds weer, in onze voorafgaande studies, hebben we bewijs gevonden om aan te tonen dat we betrokken zijn bij een geestelijke strijd met geestelijke krachten en dat ons in Christus zijn niet genoeg is om ons voor deze oorlogsvoering uit te rusten. Wij hebben een geestelijk kostuum van wapenrusting nodig. Dit is een spraakfiguur voor het toe-eigenen van waarheid, rechtvaardigheid, vrede en geloof, waaraan de helm van redding en het zwaard van de geest door onze Heer worden toegevoegd. In overeenstemming met deze lijn van denken ontvangen wij de helm en het zwaard, terwijl we in geest bidden, tegelijkertijd er ook waakzaam voor zijnde.

- Drie verschillende operaties zijn nodig om ons te versterken in de Heer en in de macht van Zijn kracht. De volgorde in EfeziŽrs 6:10-20 nemend zijn ze: onze medewerking, de werkzaamheid van de Heer, en ons gebed en verzoek. Terwijl we de wapenrusting van God aantrekken zou onze medewerking (bij het omgorden van de lendenen, het aantrekken van het kuras, enz.) begeleid moeten worden door de gebeden en verzoeken zoals die door Paulus en de zijnen gebezigd werden, want niets kan ooit bereikt worden zonder "bidden bij elke gelegenheid, in geest." Zolang wij medewerken in de vier fasen die in EfeziŽrs 6:14-16 worden beschreven, zal er beslist bewijs zijn van de werkzaamheid van de Heer in dat ons een helm en een zwaard gegeven wordt.

- Het zwaard wordt omschreven als een "uitspraak van God," een waarheid die voortkomt uit God en aan ons wordt medegedeeld door Zijn geest door Zijn geschreven woord. We kunnen zelfs onbewust zijn van het feit dat wij woord van de geest hanteren wanneer we ononderbroken bidden in geest en we waakzaam zijn voor deze werking van de geest.

IN HARMONIE MET GOD

- In onze geest zijn wij ons bewust van onze relatie met God, Die ons geschapen heeft en Wiens heilige geest in ons woning maakt, zodat wij Hem ononderbroken kunnen loven, zonder onze dagelijkse taken te negeren. Daarom is het mogelijk een geestelijke houding te handhaven die ons in staat zal stellen, zelfs zonder een bewuste inspanning, voortdurend in harmonie met God te zijn. Zo kan al ons werk gedaan worden in een atmosfeer van de volste onderschikking aan Hem. Deze niet uitgesproken houding van onze eigen geest zal haar uitdrukking vinden in gedachten of woorden van gebed, zodra zich een gelegenheid voordoet. We kunnen wakker worden uit de slaap met woorden van lofprijzing en gebed op onze lippen, zeker als we in vrede met God en mensen in slaap waren gevallen. Menselijke taal slaagt er niet in ten volle de heerlijkheid van Hem Die schijnt in onze harten uit te drukken, de heerlijkheid van God met het zicht op Jezus Christus, Die ten behoeve van ons stierf, vrede makend door het bloed van Zijn kruis!

SPONTANE LOF EN GEBED

"Wij nu namen niet de geest van de wereld in ontvangst, maar de geest die vanuit God is, opdat wij de dingen onder God zullen waarnemen, genadig aan ons gegeven wordend, de dingen ook die wij spreken, niet onderwezen in woorden van menselijke wijsheid, maar in onderwijs van geest, geestelijke dingen met geestelijke woorden vergelijkend" (1 Kor. 2:12,13)

- Wanneer wij ons volledig bewust zijn van de rijkdommen van Zijn genade die Hij over ons uitstort, dan worden we overweldigd door het verlangen om met Hem samen te werken voor de lof van Zijn heerlijkheid. Deze constante harmonie met God genietend betekent voortdurend bidden, ook al is onze mond stil en zijn ons hoofd en handen met andere dingen bezig.

- Maar wanneer we een moment niet druk zijn zullen we ons weer bewust worden van onze harmonieuze relatie met God. Wanneer we een seconde of een minuut voor onszelf hebben, is geen speciale inspanning nodig om contact te leggen met God. Het is er al en onze speciale lofprijzing en gebed zullen dit feit bevestigen door middel van woorden die door Zijn geest geleerd worden. Aangezien menselijke wijsheid God's genadevolle gift niet kan waarnemen, kan die ook niet gewaardeerd worden. Alleen door middel van God's eigen heilige geest kunnen we waarnemen wat genadevol door Hem aan ons is gegeven. En alleen door Zijn geest, die we kregen, zijn we in staat onze hartelijke waardering met passende woorden uit te drukken. Het zijn woorden uit het Goddelijke woordenboek, die Hij gebruikt om ons te introduceren in het volle bereik van de raad van Zijn wil. Het zijn woorden die door Zijn geest worden onderwezen - de enige woorden die passen bij onze geestelijke zegeningen! In geest kunnen we altijd een volkomen bewustzijn hebben van deze genades, en zo de volste gemeenschap met God hebben, zelfs terwijl we met onze dagelijkse taken bezig zijn.

BEGELEIDINGEN VAN GEBEDEN

- We hebben meer dan voldoende schriftuurlijke bewijs om te laten zien dat "bidden zonder ophouden" hand in hand gaat met een aantal andere dingen, waarvan sommige genoemd worden in Paulus' gebedsgidsen. Met hen vergeleken verschilt de passage in 1 Thessalonicenzen 5:12-19 in de vermaning van vers 20: "Minacht profetieŽn niet!" (Maar we moeten er aan denken dat de brieven aan de Thessalonicenzen erg vroeg in Paulus' bediening werden geschreven, in een tijd dat de gave van profetie speciaal aangepast was om aan de noden van de ecclesias tegemoet te komen totdat God's complete onthulling gegeven zou worden in de gevangenisbrieven. Zodra dat gedaan was, was zo'n vermaning niet langer nodig en zou, aangepast aan onze noden, eerder lezen: "Minacht de gevangenisbrieven niet!).

- Sommige van Paulus' gebedsgidsen werden besproken in de tweede en derde delen van deze serie (jaargang 51, paginas 85-92 en 130-136). De teksten die we nu overdenken worden genomen uit EfeziŽrs 6:17-20, Filippenzen 4:4-7, Kolossenze 1:3-12, 1 Thessalonicenzen 5:12-19, 1 TimotheŁs 2:1-4.

VREDE EN VREUGDE IN HEILIGE GEEST

- Het gezamenlijk kenmerk van al deze Schriftpassages is de vrede en vreugde in heilige geest, want vrede en vreugde zijn de opvallende kenmerken van onze geestelijke waakzaamheid wanneer we in harmonie met God zijn. Een drievoudig bewijs van deze houding zou voor het geestelijk oog waarneembaar moeten zijn, zoals dat wat we lezen in Romeinen 14:18. "Want wie in dit slaaf is voor Christus, is welgevallig bij God en is welbeproefd bij de mensen." Het Griekse woord voor "welbeproefd" is dokimos, dat we elders (bv. 2 Tim. 2:15) dan ook zo weergeven.

GOD EEN GENOEGEN DOEN

- "Ontvang ... het zwaard van de geest, die een uitspraak van God is, tijdens elk gebed en verzoek biddend bij elke gelegenheid, in geest, er ook waakzaam voor zijnde ..."(Efe.)

- "Laat niets u bezorgd maken, maar laat, in alles, door gebed en verzoek, met dankzegging, jullie verzoeken bekend gemaakt worden bij God, en de vrede van God, die superieur is voor alle denken, zal jullie harten en verlangens in bedwang houden in Christus Jezus" (Filip.)

- "Wij houden niet op voor jullie te bidden en verzoeken dat jullie gevuld mogen worden, vol met de bewustwording van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstaan ... groeiend in de bewustwording van God, met alle kracht omgeven wordend, in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid, voor alle volharding en geduld met vreugde"(Kol.).

- "Verheug je altijd! Bidt zonder ophouden! Onder alles dankend! Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. Dooft de geest niet uit!' (1 Thess.).

- "... want dit is ideaal en welkom in het zicht van onze Redder, God, Die wil dat alle mensen gered worden en komen tot een bewustwording van de waarheid" (1 Tim.).

- In het Woord van God is de waarheid veilig gesteld door herhaling. Dit is de methode die door Zijn geest wordt gebruikt om ons die woorden te leren die passen bij de geestelijke zegeningen die Hij over ons uitstort. Zo wordt ons het voorrecht geschonken om met Hem op elk moment te communiceren, zonder bezorgd te zijn, biddend en dankzeggend in alles in geestelijk verstaan. Vrede en vreugde in heilige geest stellen ons in staat een zachtaardig en rustig leven te leiden in alle toewijding en omvang.

- In 1 Thessalonicenzen is ononderbroken bidden nauw verbonden met altijd verheugen en dankzegging in alles. In Efeziťrs ligt de nadruk op alle gebed en verzoek, elke gelegenheid, alle volharding en alle heiligen. Deze universaliteit van gebed voor wat betreft manier, tijd, en met betrekking tot personen, is zelfs nog meer duidelijk in het Grieks, waar deze woorden lezen: pasees, panti, pasee, en patoon. Deze dragen alle bij aan onze geestelijke waakzaamheid en onze harmonie met God die Hem zo'n genoegen doet.

SLAVEN VOOR CHRISTUS

- "... dat aan mij uitdrukking gegeven moge worden, in het openen van mijn mond met vrijmoedigheid, om het geheim van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een ambassade in ketenen heb, opdat ik daarin vrijmoedig zal spreken, zoals ik moet spreken" (Efe.).

- "Verheug je in de Heer, altijd! Nogmaals zal ik uitspreken, verheug je!" (Filip.).

- "... op een wijze de Heer waardig, te wandelen tot in alle behagen, in alle goede werk vrucht brengend en groeiend in het besef van God" (Kol.).

- "... die te midden van jullie zwoegen en de vooraan-staande in de Heer en die jullie attenderen..."(1 Thess.).

- " ... een mild en rustig leven leidend in alle vroomheid ..." (1 Tim.).

- De schriftuurlijke term "in de Heer" betekent 'terwijl slavend voor Christus', zowel in wandel als in dienst. Wij hebben al gezien dat gebed en verzoek een zaak van alle heiligen zou moeten zijn. Laten wij daarom pleiten voor hen die proberen Paulus te imiteren, maar vrijmoedigheid nodig hebben om het geheim van het evangelie bekend te maken. Laten we danken voor hen die zich verheugen in hun werk voor de Heer. Laten we niet ophouden te bidden voor alle heiligen en vragen dat hun wandel (en die van onszelf) de Heer een genoegen zal doen. Laten we bidden voor evangelisten, pastores, leraren, oudsten en opzichters die zwoegen in de Heer. Laten we ook kijken naar het dienstbetoon dat we in de Heer aanvaard hebben, dat we het mogen vervullen, zoals Paulus Archippus in Kolossenzen 4:17 herinnerde. Door onze verscheidene beperkingen kan misschien ons dienstbetoon alleen maar lofprijzing en gebed zijn, maar zelfs dan zal het ons helpen een mild en rustig leven te leiden in alle vroomheid.

- GEKWALIFICEERD VOOR MENSEN

- "... verzoek aangaande alle mensen ... dat uitdrukking geschonken moge worden ... om het geheim van het evangelie bekend te maken ..."(Efe.).

- "Laat uw mildheid bekend zijn bij alle mensen: de Heer is nabij!" (Filip.).

- "Wij danken de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, altijd biddend aangaande jullie, horend van jullie geloof in Christus Jezus en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, vanwege de hoop die voor jullie weggelegd wordt in de hemelen, die jullie tevoren horen in het woord van de waarheid van het evangelie, dat aanwezig is in jullie, zoals het ook in heel de wereld vrucht brengend is en groeit, zoals ook in jullie, vanaf de dag dat jullie hoorden en jullie in waarheid de genade van God beseften, zoals jullie leerden vanaf Epafras, onze geliefde mede-slaaf, die een trouwe bediende van Christus is ten behoeve van jullie, die ook aan ons de liefde van jullie in geest duidelijk maakt" (Kol. 1:3-8).

- "Maar wij vragen jullie, broeders, degenen waar te nemen die te midden van jullie zwoegen en de vooraan-staande in de Heer en die jullie attenderen, en hen meer dan overdadig te achten in liefde, vanwege hun werk. Leef in vrede onder julliezelf! En wij roepen jullie op, broeders: attendeer de wanordelijken, troost de kleinmoedigen, houd de zwakken hoog, wees geduldig met allen. Zie er op toe dat niemand kwaad in plaats van kwaad zal teruggeven, maar jaag altijd het goede na, ťn tot elkaar ťn tot allen. Verheug je, altijd! Bid op ononderbroken wijze! Dank in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie"(1 Thess.).

- "Ik roep dan eerst op van alles te doen: smeekbeden, gebeden, bepleitingen, dankzeggingen, ten behoeve van alle mensen, ten behoeve van koningen en voor allen die in superioriteit zijn, opdat wij een gematigd en rustig levensonderhoud zullen doorbrengen, in alle eerbiedigheid en eerbaarheid, want dit is ideaal en welkom in het zicht van God, onze Redder, Die wil dat alle mensen gered worden en komen tot besef van de waarheid"(1 Tim.).

- Een gelovige kan nauwelijks gekwalificeerd in menselijke relaties geacht worden zolang hij een verdraaide gedachte heeft over God's plan voor heel de mensheid. Aangezien goddelijke waarheid veilig gesteld wordt door middel van herhaling, zal voortdurende dankzegging voor universele verzoening voor ons een dagelijkse herinnering worden aan God's aionische doelstelling. Zulke lofprijzing en gebed zal ons helpen bij het verkrijgen van een meer objectieve blik op alle mensen en gebeurtenissen rondom ons. Wij kunnen een mild en rustig leven leiden, niet omdat God boze mensen en valse broeders en onstuimigheden zal verwijderen, maar omdat we er naar beginnen te kijken op de manier waarop Hij dat doet.

- Het is God's onherroepelijke wil dat iedereen gered zal worden en komen tot een bewustwording van de waarheid over God en zichzelf. Hoewel dit niet in ons leven zal gebeuren, kunnen we toch naar iedereen kijken als een vriend en als een potentiŽle gelovige. Want wij weten dat hij of zij er in de voleinding bij zal zijn. Daarom mogen we ons verheugen in het altijd insluiten van heel de mensheid in onze pleidooien, met dankzegging, koningen of presidenten en anderen in hoge plaatsen niet vergetend, in dit land en elders. Daarom zal welwillendheid naar alle mensen deel gaan uitmaken van onze geestelijke houding.

- In toevoeging hierop zouden we lofprijzing en gebed niet moeten vermijden, wanneer we horen hoe het woord van het evangelie vrucht draagt en in de hele wereld groeit. Er zijn veel uitdelers van Christus voor wie wij bij iedere gelegenheid zouden bidden, opdat hen het uitdrukkingsvermogen geschonken zal worden bij het met vrijmoedigheid openen van hun mond om het geheim van het evangelie bekend te maken. Sommige van deze geliefde slaven kennen we van aangezicht, sommige van hen kennen we alleen bij naam als we hen lezen in ons magazine en elders. Zouden we niet danken voor hen die ons helpen de genade van God in waarheid bewust te worden? Zouden we hen niet achten in liefde vanwege hun werken? Aangezien zij temidden van ons zwoegen, zouden we bezwaar maken tegen hun voorgaan in de Heer en het vermanen?

- Wanneer wij danken voor het geloof van onze mede-gelovigen en de liefde die zij hebben voor alle heiligen, zouden we met allen van hen geduld moeten hebben, ondanks hun tekortkomingen. En we kunnen in staat zijn de zwakken van hart te troosten en de weifelenden te ondersteunen; we kunnen zelfs de wanordelijken vermanen wanneer we gekwalificeerd zijn dat te doen.

- De geestelijke groei van een gelovige, wanneer hij Paulus volgt van Thessalonicenzen en TimotheŁs doorheen Romeinen naar de gevangenisbrieven, zal weerspiegeld worden door een steeds toenemend bereik in zijn gebeden, hoewel de onderliggende geestelijke houding in principe dezelfde blijft: God een genoegen doen, slavend voor Christus, gekwalificeerd voor mensen. We zullen nu niet in details treden over de bovengenoemde gebedgidsen, aangezien ze al eerder besproken zijn. Later zullen we, D.V., Efeze 3:14-22 ter hand nemen, om zo te ontdekken wat Paulus in gedachten had toen hij schreef: "tijdens alle gebed en verzoek." Efeze 1:15-23 is al eerder in deze serie behandeld. Toch zouden we opnieuw het belang er van willen benadrukken door te citeren uit jaargang 40, pagina 115.

- Misschien is voor ons het belangrijkste voorbeeld van gebed in deze bedeling het verzoek om een geest van wijsheid en onthulling. Paulus bad dat wij die zouden hebben en God legt dit verlangen in de harten van hen onder Zijn heiligen aan wie Hij Zichzelf wil onthullen door een kennis van de geheimen die ten grondslag liggen aan de huidige bedeling (Efe. 1:17). Deze worden duidelijk uiteen gezet in Paulus' brieven, maar zijn zo gesmoord door traditie dat slechts weinigen van de heiligen meer dan een vermoeden hebben dat er "onverklaarbare" geheimen zijn die pas in de hemel onthuld zullen worden. Maar toch is dit juist, als we niet genadevol de geest van onthullen geschonken krijgen om ze tevoren te begrijpen.

- Ten eerste doet God in ons een verlangen ontwaken te weten wat deze geheimen verhult. Wanneer deze wens op Hem is gericht zal ze een gebed worden, ook al is ze te vaag om uit te spreken. De geest van onthulling is de geest van God die Hem onthult en die Paulus inspireerde de onthulling van de verschillende geheimen op te schrijven, waarvan de waarheid voor het heden grotendeels is samengesteld, want deze ontvouwen de volste en hoogste onthulling van de Godheid. De geest die aan ons is toebedeeld, is, opdat wij ze zouden begrijpen, dezelfde geest die het verslag schreef. Het is een speciale toe-bedeling van die leven-gevende geest die alle heiligen in beperkte mate als een aanbetaling bezitten. Ze zal deze dingen aan allen onthullen wanneer ze levend gemaakt zijn. Maar op dit moment is ze het deel van hen die er toe gebracht worden er om te vragen om God meer volkomen te kennen.

- Het was dit gebed, meer dan enig ander, dat leidde tot de studie van het Geheim van het Evangelie. Samen met het licht kwam een diepe overtuiging dat alles uit God was, niet uit ons. Daarom kunnen we naar de onthulling van de geest aan ons kijken als een manifestatie van God's genade, net zoals de geschreven onthulling een ontvouwen is van de overstijgende rijkdom van Zijn gunst die Hij uitstort over ons die geloven. We verdienen het tegendeel, maar toch maakt dit van ons het beste middel om de overweldigende weelde van Zijn genade en liefde tentoon te spreiden.

Door naar deel 18


Dit artikel werd hier geplaatst met toestemming van
©Concordant Publishing Concern
en mag niet zonder toestemming van deze worden overgenomen
in druk of op het internet.