De elementen zullen voorbij gaan
(2 Petrus 3:10)
door Rick Longva

PROLOOG

Dit artikel houdt zich niet bezig met alle oordelen waarvan gezegd wordt dat ze zullen gebeuren, het houdt zich in het bijzonder bezig met ťťn vers waarvan velen zeggen dat Petrus schrijft over de letterlijke hemelen en Aarde, wat velen geloven, en leren dat ze vernietigd worden.

Ik geloof dat God de hemelen en de Aarde schiep en dat toen zij geschapen waren God zei: "Het is goed." Hij schiep ze ook niet om onbewoond te blijven. Noch schiep Hij de Aarde, die Zijn voetenbank is, of de hemelen, die Zijn troon zijn (Jes. 66:11), om ze te vernietigen, absoluut geen spoor achterlatend. Hij zal ze, door Zijn rechtvaardige vuur, alle zuiveren van alle elementen die de mensheid van Hem weggetrokken hebben. Het zal een schudden zijn (niet letterlijk).

Verscheidene profetieŽn zijn geschreven (en sommige zijn al vervuld) over het schudden van de hemelen en de Aarde door God.

HaggaÔ schreef van een tijd waarin:

"Want zo zegt JAHWEH van legermachten: Nog ťťn keer, een korte tijd en Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het opgedroogde land doen schudden. En Ik zal al de naties doen schudden en de begeerlijkheid van al de naties zal komen. En Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt JAHWEH van legermachten."(HaggaÔ 2:6-9)

We lezen van iets soortgelijks na het schudden in Openbaring 21:22-24, dat zal gebeuren op de nieuwe Aarde.

"En een tempel nam ik in haar niet waar, want de Heer God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lammetje. En de stad heeft geen behoefte aan de zon, noch aan de maan, dat zij in haar zouden verschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lammetje is haar lamp. En de natiŽn zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot in haar."

Ik geloof dat de processen van God die de nieuwe hemelen en Aarde brengen de verwijdering van bepaalde elementen zijn die voorkomen dat iedere man en vrouw (heel Zijn schepping) werkelijk God's liefde bewust worden, Wie God is en wat Hij door Zijn Zoon Jezus Christus voor allen heeft bereikt. En wanneer deze elementen die ons allen hinderen vernietigd zijn (voorbij zijn gegaan), zullen allen Hem kennen en zal God Alles in allen zijn.

UITGEWIST OF GEREINIGD

Er is doorheen het Christendom een onderwijs dat ons wil doen geloven dat God deze planeet zal gaan vernietigen, ze totaal uitwissen in een damp, en dat Hij tegelijkertijd hetzelfde zal doen met de hemelen. Hier zijn een paar verzen die gebruikt worden om dit onderwijs te bewijzen:

"Maar de dag van de Heer zal arriveren als een dief, in welke de hemelen met een voorbij suizend geluid voorbij zullen gaan en de elementen zullen, door hitte vergaande, ontbonden worden, en de aarde en de werken in haar zullen gevonden worden." (2 Petrus 3:10)

En ook dit vers uit Zefanja:

"Talmt daarom om Mij, zegt JAHWEH met nadruk, tot de dag van Mijn opstaan tot prooi. Want Mijn oordeel is om de naties te verzamelen, om koninkrijken bijeen te roepen, om op hen Mijn verontwaardiging uit te gieten, alle hitte van Mijn boosheid, want in het vuur van Mijn jaloersheid zal heel de aarde verslonden worden." (Zef. 3:8)

En uit de evangelie verslagen:

"De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbij gaan." (Matt. 24:35; Marc. 13:31; Luk. 21:33)

Hier zijn een paar verzen die het tegendeel vermelden:

"Een generatie gaat en een generatie komt, maar de aarde staat voor de aion." (Pred. 1:4)
"Hij fundeerde de aarde op haar bases; ze zal helemaal niet uitglijden voor de aion en verder." (Psalm 104:5)
"En Hij bouwde Zijn heiligdom als de hoge hemelen. Als de Aarde fundeerde Hij haar tot de aion." (Psalm 78:69)

Dus wat is het nu, zal alles weggevaagd worden, of zal alles bewaard worden?

WEG! ... WERKELIJK?

"En ik nam een nieuwe hemel en een nieuwe Aarde waar, want de eerste hemel en de eerste aarde kwamen weg en de zee was niet meer." (Openb. 21:1)

Hoe geraken wij op deze nieuwe hemel en nieuwe Aarde?

Wat moet er gebeuren zodat deze era (tijd-aion) kan beginnen?

Zullen de Aarde nu en de hemelen nu beide eenvoudig weggevaagd worden om ruimte te maken voor de nieuwe hemelen en Aarde?

Wat gebeurt er met alle bewoners op de Aarde en boven de Aarde, wanneer deze gebeurtenis zal plaatsvinden?

Ook zijn er velen die geloven in een letterlijk meer van vuur en dat zij die daarin geworpen worden daar voor de eeuwigheid zullen verblijven, of vernietigd worden, blijvend, of tot aan de voleinding van de tijd. Dan zou het meer van vuur het enige ding zijn dat God niet vernietigt, omdat wanneer we Openbaring 21:5-8, 24-27, 22:12-15 lezen het nog steeds werkzaam is op de nieuwe Aarde.

Het vers dat de lont onder het Christendom aanstak, dat de Aarde en de hemelen vernietigd zullen worden, komt uit 2 Petrus 3:10. Hier is hoe het geciteerd wordt om te bewijzen dat alles weggevaagd wordt:

"Maar de dag van de Heer zal arriveren als een dief, in welke de hemelen met een voorbij suizend geluid voorbij zullen gaan en de elementen zullen, door hitte vergaande, ontbonden worden..."

Hier is waar de meesten stoppen. Het laatste deel van het vers wordt genegeerd door hen die proberen deze leer te bewijzen. Hier is de rest van het vers:

"en de Aarde en de werken in haar zullen gevonden worden."

Dit is, zo geloof ik, een van de toegangsverzen die ons naar en in de nieuwe Aarde en hemelen leiden, niet de wegvaging van beide, maar ťťn van de stappen die nodig zijn om de tijd van de nieuwe Aarde en de nieuwe hemelen te kunnen beginnen (de eerste stap zijnde de vernietiging van de dood en het ongeziene). Dit vers, uit 2 Petrus, kan geplaatst worden bij dat van Johannes aangaande het Grote Witte Troon Gericht. Wanneer het bij Johannes' verzen uit Openbaring wordt geplaatst kunnen we de volgende gelijkheden vinden:

"En ik nam een grote witte troon waar en Die daar op zit, vanaf Wiens gezicht de aarde en de hemel vluchtten. En voor hen werd geen plaats gevonden. En ik nam de doden waar, de groten en de kleinen, staande in het zicht van de troon. En boekrollen werden geopend. En een andere boekrol werd geopend, welke is van het leven, en de doden werden geoordeeld* vanuit de dingen die geschreven zijn in de boekrollen, overeenkomstig hun werken. ...
Maar de dag van de Heer zal arriveren als een dief, in welke de hemelen met een voorbij suizend geluid voorbij zullen gaan en de elementen zullen, door hitte vergaande, ontbonden worden, en de aarde en de werken in haar zullen gevonden worden."
(Openb. 20:11,12; 2 Petr. 3:10)

We moeten nu dus deze vragen beantwoorden:

Hoe kunnen werken "in" de Aarde gevonden worden als de Aarde en de hemelen er niet meer zijn?

En welke zijn deze elementen waarvan Petrus zijn lezers verteld dat de weggevaagd worden?

WAAR WORDEN DEZE ELEMENTEN WAARVAN DE SCHRIFT SPREEKT GEVONDEN?

Zodra we de pagina's van de Schrift verlaten om conclusies te trekken, kunnen we ons in een doolhof van foutieve aannames en conclusies, voorspellingen en absolute verwarring gaan bevinden. Ik ben iemand die gelooft dat Schrift Schrift beantwoord; daar is het dat de verborgen geheimen te vinden zijn.

Ook Petrus zegt dit aan het begin van zijn brief:

"En wij hebben het profetisch woord meer bevestigd, waarop jullie, op ideale wijze doende, acht geven (als aan een lamp, verschijnend in een groezelige plaats, tot de dag zou aanlichten en de lichtbrenger zou opgaan) in jullie harten, dit eerst wetend dat alle profetie van het Geschrift niet een eigen uitlegging heeft. Want niet door de wil van een mens werd eens profetie gebracht, maar door heilige geest gebracht wordend spreken heilige mensen van God." (2 Petrus 1:19-21)

Johannes zegt iets soortgelijks in 1 Johannes:

"En jullie zalving, die jullie vanaf Hem in ontvangst namen, blijft in jullie en jullie hebben geen behoefte dat iemand jullie zal onderwijzen. Maar zoals Zijn zalving jullie onderwijst aangaande alles en waar is en geen leugen is: blijf in Hem, zoals het jullie onderwijst!" (1 Johannes 2:27)

En natuurlijk heeft Paulus ook hierover iets te zeggen:

"Wij nu namen niet de geest van de wereld in ontvangst, maar de geest die vanuit God is, opdat wij de dingen onder God zullen waarnemen, genadig aan ons gegeven wordend, de dingen ook die wij spreken, niet onderwezen in woorden van menselijke wijsheid, maar in onderwijs van geest, geestelijke dingen met geestelijke woorden vergelijkend." (1 Korinthe 2:12,13)

Ook Jezus:

"Doorzoek de Geschriften, want jullie menen in hen aionisch leven te hebben en dezen zijn het die aangaande Mij getuigenis geven." (Johannes 5:39)

Laten we met deze verzen in gedachten zien of de Schrift ons kan helpen te verstaan wat Petrus nu precies zegt aangaande deze elementen die zullen vergaan, en zijn deze elementen de elementen die de Aarde vormen of de overvloed aan elementen die de hemelen vormen? Of gaat het over iets anders?

Wij krijgen van Paulus het antwoord.

WANNEER ONZEKER, GA NAAR PAULUS!

"overeenkomstig het beheer van God dat aan mij wordt gegeven, om in jullie het woord van God te vervullen" (Kolossenzen 1:25)

Er zijn verschillende elementen die moeten vergaan en niet ťťn van hen heeft te maken met de letterlijke Aarde of hemelen; zij zullen intact blijven. Deze elementen omvatten filosofieŽn, principes, vals onderwijs en valse goden, alsook de eerste beginselen van geloof.

Paulus schrijft aan de Galaten:

"Zo ook wij, toen wij onmondigen waren, tot slaaf gemaakt zijnde onder de elementaire dingen van de wereld." (Galaten 4:3)

Deze zouden de elementen (heersende regels) zijn die ons slaaf maken van de wereld en haar systeem. Hoewel we kinderen van God zijn, zijn we onderschikt aan deze regels.

Totdat Hij komt en ons bevrijdt van alle andere gezag, blijven we slaven onder deze elementen van de wereld, en wanneer Hij komt zal onze ware plaats naast Christus gerealiseerd worden.

Vervolgens vertelt Paulus ons:

"Maar nu, God kennend en veeleer gekend wordend door God, hoe keer jij weer naar de zwakke en arme elementaire dingen, voor wie jullie weer slaaf willen zijn?" (Galaten 4:9)

Ik geloof dat Paulus zichzelf hier corrigeert. Hij zegt "God kennend," dan zegt hij "veeleer gekend wordend door God," en spreekt over hun terugkeren naar de zwakke en armzalige elementen, zoals iemand die God niet kent zal doen.

Valse geloven, hun goden, alsook de wet, hebben sinds de tijd van hun begin het merendeel van het Christendom geplaagd. Alle apostelen moesten de gelovigen waarschuwen voor deze gevaren, gevaren die voortdurend een bedreiging vormen voor elke gelovige sinds het evangelie van genade uitging. Paulus vertelt ons nogmaals dat dit zo is:

"Maar dan, inderdaad, God niet waargenomen hebbend, waren jullie slaven voor hen die van nature geen goden zijn. Maar nu, God kennend en veeleer gekend wordend door God, hoe keer jij weer naar de zwakke en arme elementaire dingen, voor wie jullie weer slaaf willen zijn? Jullie observeren dagen en maanden en perioden en jaargangen? Ik vrees voor jullie, dat ik, op de een of andere manier, niet tevergeefs onder jullie heb gezwoegd." (Galaten 4:8-11)

Religieuze traditionele praktijken (elementen) zijn ťťn manier waarop de religie hen die een verlangen hebben God te kennen heeft weggeleid van hun zoektocht. In plaats daarvan worden ze bezig gehouden met bedieningen en tradities, die hen van de Schrift weghouden, nooit in staat zijnde te komen tot een bewustwording van de waarheid, dat Christus in hen gevormd zal worden (Galaten 4:19).

Nu vertelt Paulus ons in Kolossenzen:

"Kijk uit dat er niemand zal zijn die jullie als buit wegvoert door de filosofie en lege verleiding, overeenkomstig de overlevering van de mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld, en niet overeenkomstig Christus." (Kolossenzen 2:8)

Menselijke filosofie heeft het Christendom zo doordrongen dat het nu, voor velen, de Schrift overtreft als de waarheid. Van beloften die niet eens in de Schrift staan wordt gezegd dat ze de uwe zijn. Rijkdommen, materiŽle weelde, gezondheid, alle verleiding van de materiŽle wereld is de uwe, en alles wat u er voor moet doen is het te geloven, het te benoemen en dan op te eisen. De scheidslijn tussen mediums, channelers en pastores is in veel gemeenten vervaagd geraakt. Het is waar, God wil het beste voor allen, maar vaak heeft wat wij denken dat het beste is niets te maken met wat God weet dat beste voor allen is, en vaak heeft het niets van doen met materieel bezit.

In hetzelfde hoofdstuk waarschuwt Paulus nogmaals de gelovige voor valse leer, inzettingen, filosofieŽn, die elementen van de wereld zijn.

"Indien jullie dan stierven, samen met Christus, vanaf de elementaire dingen van de wereld, waarom worden jullie officiŽle besluiten opgelegd alsof levend in de wereld?" (Kolossenzen 2:20)

Paulus gaat voort te zeggen:

"Toch niet dat jullie zouden aanraken, ook niet dat jullie zouden proeven, ook niet dat jullie in contact zullen komen, welke dingen allemaal tot in vergankelijkheid zijn in het gebruik, overeenkomstig de instructies en onderwijzingen van de mensen, wat (inderdaad een woord van wijsheid hebbend in eigenzinnige godsdienstige praktijk en in nederigheid en in het niet sparen van het lichaam) niet van enige waarde is tot verzadiging van het vlees." (Kolossenzen 2:21-23)

DE RUDIMENTAIRE ELEMENTEN VAN GOD

Dit element is, veruit, het ene element dat voor de meesten het moeilijkst door te werken is voor die Christus als hun Redder noemen. Paulus zegt hier, in HebreeŽn:

"Want ook jullie zijn vanwege de tijd verschuldigd leraren te zijn. Hebben jullie weer behoefte door iemand onderwezen te worden welke de elementaire dingen van het begin zijn van de gezegden van God en zijn jullie er toe gekomen behoefte aan melk te hebben en niet aan vast voedsel?" (HebreeŽn 5:12)

Om volwassen te worden in Christus moet men de startlijn passeren. Hier vertelt Paulus de gelovige dat de rudimentaire leer van het woord een ander element is dat achter gelaten dient te worden om tot volwassenheid te komen.

Jammer genoeg worden de rudimentaire elementen van de uitspraken van God niet (h-)erkent als een element dat de groei van een gelovige in Christus kan hinderen. Het is de "comfort zone" van veel mensen. Het vereist geen werk, gewoon zitten, luisteren, volgen en doen. Maar Paulus vertelt ons wat anders:

" Daarom, het woord rustend latend van het begin van Christus, zouden wij tot volwassenheid gebracht worden, niet weer het fundament van de bezinning vanaf dode werken neerwerpend en van geloof in God." (HebreeŽn 6:1)

Al deze elementen zijn waar Petrus over schrijft wanneer hij zegt:

"Maar de dag van de Heer zal arriveren als een dief, in welke de hemelen met een voorbij suizend geluid voorbij zullen gaan en de elementen zullen, door hitte vergaande, ontbonden worden, en de aarde en de werken in haar zullen gevonden worden." (2 Petrus 3:10)

Petrus spreekt niet van de totale vernietiging van hemel en Aarde; hij (en Paulus en Johannes) spreken van de vernietiging van elk element dat ons weghoudt van het komen tot een compleet en vol verstaan van God en Christus.

DIT HUIS ZAL GESLOOPT WORDEN

Het lichaam dat we nu hebben is onze ergste tegenstander. Het zal ons zoveel paden op sturen dat, zo wordt ons verteld, de enige manier dat het gestopt kan worden is door het te slopen. Paulus belooft:

"Want wij hebben waargenomen dat in het geval dat ons aardse woonhuis, de tentbehuizing, gesloopt zal worden, wij een gebouw vanuit God hebben, een woonhuis, niet met handen gemaakt, aionisch, in de hemelen." (2 Korinthe 5:1)

Dit aardse huis moet gesloopt worden, want alleen dan zullen we compleet zijn in het Beeld waarin we geschapen werden. Op dit moment bewegen wij ons in die richting, maar pas als dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet en dit vergankelijke onvergankelijkheid aandoet zal het gerealiseerd worden. Deze lichaams-elementen moeten afgebroken worden:

"Zo ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt gewekt in onvergankelijkheid, er wordt gezaaid in oneer, er wordt gewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt gewekt in macht. Er wordt een ziels lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam gewekt. Indien er een ziels lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam." (1 Korinthe 15:42-44)

HEEL WAT SCHUDDEN

Hoe zal dit allemaal gebeuren?

Het zal niet gebeuren doordat God de planeet en de hemelen zal vernietigen, waarmee, naar ik aanneem, het hele universum wordt bedoeld. Zowel Paulus als Petrus vertellen ons dit. Eerst Paulus:

"van Wie de stem de aarde schudt. Maar nu dan heeft Hij beloofd, zeggend: "Nog ťťn maal zal Ik niet alleen de Aarde, maar ook de hemel doen beven." (HebreeŽn 12:26)

En Petrus:

"Maar nu worden de hemelen en de aarde, door hetzelfde woord opgespaard zijnde, tot vuur bewaard tot in de dag van beoordeling en van ondergang van de oneerbiedige mensen." (2 Petrus 3:7)

In het verslag van Paulus over dit schudden vertelt hij ons iets dat de meesten niet citeren:

"opdat het niet geschud wordende zou blijven." (HebreeŽn 12:27)

Hoe kan iets blijven bestaan als alles vernietigd is? Zoals bij Petrus vertelt Paulus ons dat het niet de materiŽle elementen zijn die vernietigd worden; het zijn de dingen die ons weghouden van de volle kennis van God en Christus. Dat zijn de elementen die vernietigd zullen worden. Dat het meer van vuur nog steeds werkzaam is op de nieuwe Aarde (Openbaring 21:5-8; 24-27; 22:15), vertelt ons dat, ook al zijn de elementen die misleiding veroorzaakt hebben vernietigd, de effecten er van nog doorgaan en weggezuiverd moeten worden voordat God Alles in allen zal zijn. Zoals Petrus ons vertelt is het de ondergang (niet vernietiging) van oneerbiedige mensen. Het is hun oneerbiedigheid tegenover God die ten onder gaat, zoals dat nu al het geval is bij de gelovige. Wanneer dit schudden en vuurproces (niet letterlijk vuur, God's vuur; HebreeŽn 12:29; Markus 9:49) voltooid zal zijn zal het doel gerealiseerd zijn; het zal al deze elementen vernietigd hebben die allen zo hinderen.

Zo kunnen we zien dat de elementen die misleid hebben en allen misleiden en allen op de een of andere manier onderschikt houden, er op een dag niet meer zullen zijn. Dat is wat Petrus en Johannes zeggen en wat door Paulus geverifieerd wordt.www.hetbestenieuws.nl