Spraakfiguren in de Bijbel
deel 6 - Figuren van herhaling
door A.E.Knoch

Geluiden of letters

Alliteratie (Homoeopropheron) herhaalt dezelfde letter of hetzelfde geluid aan het begin van woorden.

Eindrijm (Homoeteluton) herhaalt het geluid aan het einde van woorden.

Verbuiginsrijm (Homoeoptoton, Paramcoeosis) herhaalt dezelfde verbuiging, vandaar hetzelfde geluid aan het einde van woorden.

Deze vormen zijn alleen te zien in de oorspronkelijke taal, en het is nooit zeker of de gelijkheid toevallig of bedoeld is.

de acrostiek (Acrostichion) is de herhaling van bepaalde letters volgens het alfabet, om woorden te spellen of een bepaald arrangement. Het komt voor in de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament, maar niet in het Grieks.

Herhaling van geluiden

Rijm (Paranomasia) is de herhaling van hetzelfde geluid, in de oorspronkelijke talen. Aangezien dit vaak incidenteel kan zijn, zonder ontwerp, is de aanwezigheid er van niet altijd zo bedoeld, en zou alleen opgemerkt moeten worden wanneer de nadruk voor de hand ligt.

Verdubbeling

Bij verdubbeling (Epizeuxis) wordt hetzelfde woord of zinsnede herhaald voor nadruk, zoals "Amen, amen!" in het verslag van Johannes. Een lijst met de meeste er van volgt:

Kruisig, Lucas 23:21; Doctor, Lucas 8:24; Eloi, Matt. 27:46, Mar. 15:34; hoe zeer, Heb. 10:37; Jerusalem, Matt. 23:37, Lucas 13:34; Heer, Mat 7:21, 22, 25:11, Lucas 6:46, 13:25; Martha, Lucas 10:41; nee, Matt. 5:37, 2 Kor. 1:17; Rabbi, Mark 14:45; Saul, Hand. 9:4; Simon, Luas 22:31; amen, Joh. 1:51, 3:3, 5, 11, 5:19, 24, 25, 6:26, 32, 47, 53, 8:34, 51, 58, 10:1, 7, 12:24, 13:16, 20, 21, 38, 16:20, 23, 21:18; ja, Matt. 5:37, 2 Kor. 1:17, Jakobus 5:12.

Voornaamwoord

Aangezien de vervoegde vorm van het werkwoord in het origineel (zoals kaleŲ, IK BEN ROEPEND) het voornaamwoord al inhoudt, wordt het in het Grieks meestal weggelaten. Als het gebruikt wordt is het nadrukkelijk. In het Concordant Literal New Testament worden zulke voornaamwoorden aangegeven met een ('). Het nadrukkelijke voornaamwoord komt met name voor in het verslag van Johannes, zoals in 17:4 - "Ik (') verheerlijk U op de aarde."

Onregelmatige herhaling

Herhaling is gewoonlijk nadrukkelijk, zelfs wanneer het onregelmatig voorkomt, zoals in Galaten 4:9 - "hoe keer jij weer naar de zwakke en arme elementaire dingen, voor wie jullie weer slaaf willen zijn?" Zie ook Jakobus 5:7, geduldig; 5:13,14, iedereen; 1 Joh. 3:5,8, openbaar.

Herhaling van zinsneden (Cycloides) verschilt niet van woorden zoals in 1 Kor. 13:9 - "Want wij kennen vanuit een deel en wij profeteren vanuit een deel."

Woordspel

Woordspel (Antanaclasis) herhaalt hetzelfde woord in een figuurlijke betekenis, zoals Matt. 8:22 - "laat de doden hun doden begraven." Ook wereld, Joh. 1:10; geloof (vertrouwen), Joh. 2:23,24; boven (over) en van de aarde, Joh. 3:31; eet, Joh. 4:31,32; geschreven, Joh. 19:22; Israel, Rom. 9:6.

Uitgebreid woordspel

Uitgebreid woordspel (Syncoceiosis) herhaalt de uitdrukking met een meer uitgebreide betekenis. Zo herhaalt Paulus het woord "korte" (Hand. 26:28,29).

Afleiding

Afleiding (Paregmenon) herhaalt de wortel van een woord, maar niet de betekenis, zoals Romeinen 5:19 - ongehoorzaamheid, gehoorzaamheid; Romeinen 2:1 - oordeel, veroordeling (NEER-OORDELen). Het kan alleen gevonden worden door het woord terug te volgen naar de oorspronkelijke taal.

Nutteloze herhaling

Nutteloze herhaling (Battologia) is het gebruik van dezelfde uitdrukking zonder enige betekenis of nadruk toe te voegen (Matt. 6:7; Hand. 19:34).

Gedetaileerde herhaling

Detailering (Prosapodosis) is de herhaling van een uitdrukking om zo meer detail toe te voegen, zoals: Rom. 11;2 - vriendelijkheid. Zie ook Joh. 16:8-11, Filip. 1:15-17.

Slepen (Epimone) is de herhaling van een uitdrukking om die te benadrukken. Matt. 7:21-23, 15:18-20, Marc. 7:20-23, Joh. 21:15-17, Kol. 2:14-15.

Herhaling van de betekenis

Een dubbele negatieve herhaalt en benadrukt de ontkenning. Aangezien dit gewoonlijk niet in een westerse taal kan worden overgezet, hebben we het weergegeven met: onder geen voorwaarde, zeer zeker niet, enz.

Betekenis

Een synoniem (Synonymia) is de herhaling of overlapping van de betekenis in een serie uitdrukkingen, niet alleen om aan de betekenis toe te voegen, maar om die te benadrukken. Omdat in de Schrift woorden met de grootste precisie worden gebruikt, is het maar zelden dat we synoniemen tot deze figuur kunnen beperken, want elk woord voegt, over het algemeen, zowel toe aan de betekenis als aan de nadruk. Zo bv. in Marc. 12:30 en Lucas 10:27: "jij zal de Heer, jouw God, liefhebben vanuit heel jouw hart en vanuit heel jouw ziel en vanuit heel jouw denkwijze en vanuit heel jouw sterkte." Er is een overlapping van de betekenis en zware nadruk. Andere voorbeelden zijn: raad, voorkennis, Hand. 2:23; aan de kaak stellen. vermoorden, Hand. 2:23; vriendelijkheid, verdraagzaamheid, geduld, Rom. 2:4; heerlijkheid, eer, onvergankelijkheid, Rom. 2:7; verontwaardiging, woede, droefheid, wanhoop, Rom. 2:8-9; heerlijkheid, eer, vrede, Rom. 2:10; gids, licht, tuchtiger, leraar, Rom. 2:19; struikelblok, valstrik, Rom. 9:33; talen, lippen, 1 Kor. 14:21; aanvaarden, geleerd, Gal. 1:12; soevereiniteit, gezag, kracht, heer zijn, Efe. 1:21; psalmen, gezangen, geestelijke liederen, Efe. 5:19, Kol. 3:16; geleerd, aanvaard, gehoord, waargenomen, Filip. 4:9; tronen, heerschappijen, gezaghebbers, Kol. 1:16; genade, mededogen, vrede, 1 Tim. 1:2, 2 Tim. 1:2.

IdeeŽn

Interpretatie (Hermeneia) herhaalt wat met andere woorden of in een andere taal wordt gezegd, zoals: Emmanuel, God met ons, Matt. 1:23; Messias, Christus, Joh. 1:41. Zie Matt. 27:46, Mar. 5:41, 15:22, 34, Joh. 1:38, Hand. 4 ;36, 9:36, 13:8.

Gewoonlijk meer dan ťťn woordt of zinsnede

Dooreenstrengeling (Symploke) is de herhaling van twee of meer uitdrukkingen met meer of minder regelmaat, zoals in 1 Kor. 15:42-44. "Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt gewekt in onvergankelijkheid, er wordt gezaaid in oneer, er wordt gewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt gewekt in macht. Er wordt een ziels lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam gewekt." Zie ook 1 Kor. 12:4-6, 14:15, 2 Kor. 9:6, Openb. 18:21-23.

Begin

Begin (Anaphora) herhaalt hetzelfde woord bij het begin van opeenvolgende zinsneden, clausules of zinnen. Het is een eenvoudig en effectief middel om een idee over te brengen aan het denken. Matt. 5:3-11, de zogeheten zaligsprekingen, is een mooi voorbeeld, want het woord "gelukkig" wordt negen maal herhaald. Matt. 11:18, kwam; Rom. 8:33-34, wie; 1 Kor. 3:9, Godís; 1 Kor. 6:11, maar; 1 Kor. 11:3, hoofd; 1 Kor. 13:7, allen; 1 Kor. 13:8, welke; 2 Kor. 7:11, nee; 2 Kor. 11:26, gevaren; Eph. 6:12, met; Filip. 3:2, kijkt uit; Phil. 4:2, oproepen; Phil. 4:8, zoveel; 1 Joh. 1:1-3, hetgeen.

Beginnend

Beginnend (Epibole) is de herhaling van zinsneden of zinnen (in plaats van woorden) bij het begin van een uitspraak, zoals: 1 Kor. 6:12 "Alles is mij toegestaan." Zie ook Hand. 20:22,25.

Hervatting

Hervatting (Epanalepsis) is de herhaling van hetzelfde woord nadat een gedachtengang is afgebroken. Zie 1 Kor. 10:28,29; Efe. 3:1,14.

Begin en midden

Begin en midden herhaling (Mesarchia): ontvangend, Matt. 10:40,41.

Begin en einde

Begin en einde herhaling (Epanadiplosis) herhaalt het eerste woord of zinsnede aan het einde van een zin of passage. In Lucas 12:5 wordt "wees bang" met duidelijk effect herhaald aan het einde van de uitspraak. Voorbeelden: hoor, Mar. 7:14-16: kijk, 13:35; bang, Lucas 12:5; verwachting, Rom. 8:24; Christus, Gal. 2:20; verheugt, Filip. 4:4; wat is het voordeel, Jac. 2:14-16: hallelujah, Openb. 19:1-3.

Midden

Midden herhaling (Mesodiplosis) herhaalt gewoonlijk in het midden van de zin, zoals "maar niet" (2 Kor. 4:8,9).

Midden en einde

Midden en einde herhaling (Mesoteleuton) herhaalt aan het einde wat in het midden is; Mar. 5:2,3, graftomben.

Herhaling-einde

Einde herhaling (Epistrophe) herhaalt hetzelfde woord aan het einde van elke clausule of zin, zoals in Openb. 22:11 - "Laat de onrechtdoener nog onrecht doen en laat de vuile nog vuiler gemaakt worden en laat de rechtvaardige nog rechtvaardigheid doen en laat de heilige nog geheiligd worden!" Voorbeelden: Rom. 8:31, ons; Rom. 14:8, levend, stervend; Openb. 7:5-8.

Aan het einde van een betoog kan het speciaal geklasserd zijn (Epiphoza), zoals 2 Kor. 11:22 - Ik ook.

Refrein

Refrein (Amoebaeon) is de speciale naam die aan deze figuur is gegeven, wanneer het poŽtisch is of een volledige uitspraak omvat, zoals Openb. 18:21, 22, 22, 23, 23, nooit meer, of Openb. 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22, Wie een oor heeft laat hem hoen wat de geest zegt tot de ekklesias. Zie ook Matt. 6:2, 5, 16, en 4, 6, 18; Lucas 13:3, 5; Joh. 6:39, 40, 44, 54.

Einde en begin

Einde en begin herhaling (Anadiplosis) herhaalt het laatste woord van een zin zoals in Joh. 1:14. "En wij slaan Zijn heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enigverwekte bij de Vader." Matt. 7:22, in Uw naam; 10:40, Mij ontvangend; Lucas 12:5, weest bang: Joh. 14:11, de Vader: Joh. 18:37, Ik; Rom. 8:17, genieters van een lotdeel; Rom. 9:30, rechtvaardigheid; 10:17, berichten; 2 Kor. 9:6, spaarzaam; Filip. 2:8, dood; Jac. 1:3-4, volharding.

Wanneer deze figuur herhaald word is ze bijzonder indrukwekkend en soms Gradatie genoemd, zoals in Rom. 8:30; "En wie Hij tevoren bestemt, dezen roept Hij ook, en wie Hij roept, dezen rechtvaardigt Hij ook, en wie Hij rechtvaardigt, dezen verheerlijkt Hij ook!" Zie ook Joh. 1:1, 1:4, 5, Rom. 5:3-5, 10:14, 15, Jac. 1:3, 4, 14, 15, 2 Pet. 1:5, 7.

Vele "en"

Wanneer elk detail van een uitspraak op zichzelf bekeken wordt zijn de verschillende delen gescheiden door de vervoeging "en" (Polysyndeton). Het zou vergeleken moeten worden met het tegengestelde figuur NEE-EN, waarin de "en"s weggelaten worden. Wanneer het "en" alleen voorkomt voor het laatste deel van een serie, is er geen figuur. Een goed voorbeeld is te vinden in Lucas 10:27 - "Jij zal de Heer, jouw God, liefhebben vanuit heel jouw hart en in heel jouw ziel en in heel jouw sterkte en in heel jouw denkwijze, en jouw naaste als jezelf." Het komt regelmatig voor.

Noch ... noch

Een "noch ... noch" (Paradiastole), wanneer de "noch" onnodig wordt herhaald, benadrukt elk een apart deel, zoals in Romeinen 8:38,39 - "Want ik ben overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch tegenwoordig zijnde dingen, noch de op het punt staande dingen, noch machten, noch verhevenheid, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, de liefde in Christus Jezus, onze Heer." Alleen het eerste noch en het laatste zijn nodig voor de zin. De herhaling benadrukt elk in het bijzonder. Voorbeelden: Matt. 19 :29, Mar. l0:29, Luc. 14:12, 18:29, Joh. 1:13, 1 Kor. 3:21-22, 2 Thes. 2:2.

Verbuigingen

Herhaling van een verbuiging (Polytoten) is een opvallende kenmerk van de heilige tekst die veel studie waard is, aangezien die vreemd is aan onze taal en niet idiomatisch vertaald kan worden. De enige praktische koers die we kunnen nemen is de figuur te transporteren en dan de kracht er van uitleggen. Voor onze studie kunnen we de voorvallen verdelen in verschillende klassen. Ik elk geval moet dezelfde stam herhaald worden, maar in een andere vorm, zoals: "kijkende zij zullen kijken"(Mar. 4;12), "Ik maak een verbond met jullie zoals Mijn Vader met Mij een koninkrijksverbond maakte" (Luc. 22:29), aionen van de aionen, enz. Maar het feit alleen dat hetzelfde woord volgt in een andere grammaticale vorm, maakt deze figuur niet. De voorvallen moeten onderling verbonden worden, om zo een opvallende combinatie te maken.

Werkwoord met een participaal: zegen, Efe. 1:3, Heb. 6:14; vermenigvuldigen, Heb. 6:14; waarnemen, Matt. 13:13, 14, Marc 4:12, Luc. 8:10, 10:23, Hand. 28:26; zien, Hand. 7:34; horen, Marc. 4:12.

Werwoord met een infinitief: bevatten, Matt. 19:12; hoor, Matt. 11:15, 13:9, 43, Marc. 4:9, 23, 7:16, Lucas 8:8, 14:35.

Werkwoord met zelfstandig naamwoord: anathema, Hand. 23:14; charge, Acts 5:28; contend, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 4:7; covenant, Luke Z2:29, Heb. 10:16; fear, Mark 4:41; grow, Col. 2:19; hear, Matt. 13:14, Acts 28:26; joy, Matt. 2:10, John 3:29; judge (sentence), Rev. 18:20, leaven, Gal. 5:9; marvel, Rev. 17:6; name, Eph. 1:21; pray, Eph. 6:18, Jas. 5:17; reproach, Rom. 15:3; scorch, Rev. 16:9; shadow, Acts 5:15; stumble, Rom. 9:32; teaching, Matt. 15:9; war, 1 Tim. 1:18; work, John 6:28, 9:4; yearn, Luke 22:15.

Zelfstandig naamwoord met zelfstandig naamwoord

Zelfstandignaamwoord met zelfstandig naamwoord: verwachting, Rom. 4:18; hemel, Joh. 3:13; Hem, Rom. 11:36; wet, Gal. 2:19.

Zelfstandig naamwoord met genitief

Aion van de aion, Heb. 1:8; aion van de aionen, Efe. 3:21; aionen van de aionen, Gal..l:5, Pilip. 4:20, 1 Tim. 1:17, Heb. 13:21, 1 Pet.4:ll, 5:11, Openb. 1:6, 18, 4:9, 10, 5:13, 7:12, 10:6, 11:15, 14:11, 15:7, 19:3. 20:10, 22:5; heilige der heiligen, Heb. 9:3; Koning der koningen. 1 Tim. 6:15. Openb. 17:14, 19:16; Heer der heren. 1 Tim. 6:15. Openb. 17:14, 19:16.

Spreekwoord

Een speekwoord (Parcemia) herhaalt een wel-bekend gezegd. Onze Heer gebruikte spreekwoorden (Joh. 16:25,29). Delen van Zijn parabelen schijnen van dit soort te zijn (Joh. 10:6). De spreekwoorden van de badende zeug en de hond die naar zijn braaksel terugkeert maakt de lijst compleet van die welke feitelijk in de Schrift voorkomen. De andere opgesomde kunne, of kunnen niet, spreekwoorden zijn: riem van schoeisel, Mar. 1:7, Lucas 3:16; onteerde profeet, Mar. 6:4, Joh. 4:44; zout, Mar. 9:50; gieren, Luc. 17:37; goed uit Nazareth, Joh. 1:46; schapen, Joh. 10:6; stekels, Hand. 26:14; weinig gist, 1 Kor. 5:6; staan, vallen, 1 Kor. 10:12; rein voor de reinen, Titus 1:15; hond en zeug, 2 Pet. 2:22.

Verwijzing

Verwijzing (Gnome), inclusief alles, van slechts een toespeling tot een exact citaat, herhaalt de woorden, of zinnen, van wat eerder werd gesproken of geschreven. In het Concordant Literal New Testament zijn deze nauwkeurig onderscheiden. Feitelijke citaten zijn omgeven door aanhalingstekens, zorgvuldig woorden die niet in de geciteerde tekst zijn uitsluitend. Veel passages die gewoonlijk als citaten gezien worden zijn met opzet zonder markeringen gelaten omdat ze niet exacte herhalingen zijn, maar slechts verwijzingen.
A.E.Knoch.

Dit artikel werd eerder in het Engels gepubliceerd in U.R.Magazine, deel 73.
U.R. Magazine is een uitgave van Concordant Publishing Concern

Naar deel 7


© ©Concordant Publishing Concern